Cek ma wuzar a Jaŋ 11

1Menjey nekəɗey, ta’, a vəlmaya zlanday. Ara zlanday ma wey cek ta aŋga. Cay, ndaw daha aa guzlya, a ləvey: «Sləkɗey, daw ta wa megəley ŋga Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, leŋ slam-mefəkey cek ŋgada Gazlavay. Asaya, sləfta ndəhay masa ma dəram daŋgay daa way a . 2Ama ka da wa slam daa ambaw ba, mbəkda maja slam a ŋgene aa mapakaya ŋgada səkway hay tabiya ma sərmara Bay Gazlavay ba, maja ndəhay a ŋgene a da wam da ray Jeruzelem, berney ŋga Gazlavay, a da nəsmara, haa kiya kwakwar məfaɗ a ray a cew . 3Asaya, ya da slərdata ndəhay aɗaw hay cew daha ŋga key sede da ray mey aɗaw fa mey ŋga ndəhay. Ndəhay cew e na, a da kəzlam zana ma təwa vagay fa vaw, amba a təwam maja mebərey ŋga ndəhay a. Fa dəɓa ha, a wuzdamara mey aɗaw masa yah maa guzlda la haa kiya kwakwar məfaɗ a ray a cew e keɗe.» 4Ndəhay a cew keɗe na, ata malacatakaya fa mey ŋga Bay Gazlavay ma wa bəla tabiya. Ara wudez hay cew ma zəley Awliviye. Asaya, ata cewete petərla hay. 5Da ndəhay masa-gəra ata hay a wuɗam ŋga kamatar cek maaya ba na, awaw a da bawa da mey ŋga ndəhay cew e, asaya, awaw a, a da takwarata masa-gəra ata hay a kəlmeɗek! Ara anda keɗe, ndəhay masa-gəra ata hay a, ma da məcam. Kwa fa da hətam dabaray ŋga ləhey daa ba səlak. 6Daa masa ndəhay cew e fa təlam mey ŋga Gazlavay na, a gwamara ŋga təkey var ma da pawa haa kasl ata ma ndəvdamara metəley-mey a. Yaw, ata ta gədaŋ ŋga tərdamara yam ŋga mambaz. Asaya, ata ta gədaŋ ŋga handawa banay hay mekele mekele a ray ndəhay da bəla, kwa ta ɗar wura wura anda ata ma wuɗam. 7Da ndəhay cew e keɗe ta ndəvdamara metəley-mey ŋga Gazlavay cay na, cek ŋga ley mahura a bawa la daa vəgeɗ meseleleŋ e heyey, a da kərzata ndəhay cew e. A da fənta ta gədaŋ, a da kəɗta vagay. 8Vagay hay a, a da njam makwiydatakaya daa bəwal ŋga berney mahura, slam masa Bay ata Mahura Yesu ma məcey da hwaɗ a fa hwadam mazlaŋgalakaya heyey. Berney a ŋgene a, a pamar sləmay-wazlay Sadawm, da daa ba, Ejip . 9Ndəhay daa hwayak hay tabiya, daa səkway hay tabiya, maa guzlam ta mey hay tabiya, ndəhay mekele mekele tabiya a da nəkmata vagay hay a daa bəwal haa ɗar maakar ta reta. Fa da vəlmatar cəveɗ ŋga pəshamata na, daa ba. 10Ndəhay maaya ba hay cəpa da bəla aa səmam la ara mey ba da ray vagay hay a. A da kam gwagway ta mevəley cek hay da wuzlah ata. Aa məlkam la fa meməcey ŋga ndəhay cew ma təlam mey ŋga Gazlavay keɗe, maja ata ta sərdamata banay la kalah ta ndəhay da bəla. 11Fa dəɓa ŋga ɗar maakar ta reta kaa heyey, Bay Gazlavay a da fətatar mesəfney a ndəhay cew maməctakaya kaa heyey, amba a mbəlam. Ta’, a sləkɗam, a lacam ta lecey. Ndəhay masa ma hətmar cek aha na, a rəzlam ga, mandərzay a katar. 12Fa dəɓa ha, ndəhay cew heyey a cənam ɗay maa guzlwa ta gədaŋ da vaɗ, a ləvtar: «Samawa, təpmawa fa yah feɗe a gazlavay.» Cay, a təpam a vaɗ, gazlavay ŋga var a sərtata meedey masa-gəra ata hay heyey. 13Daa ŋgene, hwiyak a wusey ta gədaŋ gədek gədek, anda aŋgwa ma bəzley. Da wuzlah slam hay kuraw ŋga berney a na, pal a pəlhey. Hwiyak a ma wusey na, ta kəɗey ndəhay gabal maasala vagay la. Ndəhay siya masa ta dey na, a zluram ga, a həlmamara Bay Gazlavay da vaɗ. 14Ara anda keɗe, banay ŋga dey cew e ma ndəvey. Ama wam vaw, maja menjey nekəɗey feɗe banay mekele ŋga dey maakar a, a sawa la saya. 15Fa dəɓa ŋga banay ŋga dey cew e keɗe, maslaŋ ŋga Gazlavay ŋga dey maasala ha, a fa taalam aŋga may. Ɗay hay a cənmawa ta gədaŋ da gazlavay, a ləvam: «Wure keɗe, Bay Gazlavay aləkwa leŋ Kəriste, ndaw aŋga masa aa ma wala, fa wam da ray bəla. A da wam ŋga sərmataw.» 16Masa ɗay hay a maa guzlam la na, bay-ray hay kwakwar cew a ray a məfaɗ manjatakaya daa slam-menjey hay fa mey ŋga Gazlavay heyey, ta’, a ragadam, daŋgay dar! dar! a hwayak fa mey ŋga Gazlavay, a həlmamara, 17a ləvam: Bay Gazlavay, kah Gazlavay ta gədaŋ ma fənta cek hay tabiya. Kah na, kah daha dəga bəla ta ləmey daa ba araŋ, haa kasl wure keɗe, kah daha ŋga sərmataw. Ala fa kamaka suse, maja wure keɗe ka fa wuzdərwa gədaŋ akah mahura. Ka fa wey da ray cek hay tabiya dəɓa. 18Səkway hay tabiya ta cam mevel la da ray akah. Ama wure keɗe na, ara kah, Bay Gazlavay, ma cey mevel da ray ata dəɓa. Pas masa kah ma da katar sariya ŋgada ndəhay maməctakaya tabiya ta wuswa cay. Ara pas masa kah ma da pəltara mawurɓay ŋga sləra ŋga ndəhay ma ka sləra akah hay, masa ma təla mey akah hay. Asaya, ka pəltara mawurɓay ŋga ndəhay akah hay ma namaka ray, kwa ŋgada ndəhay mahura hay ta mecəhe hay. Ama ŋgada ndəhay masa ma nəsmara bəla na, ara pas masa kah ma daa zəɗdata. 19Masa bay-ray hay a ŋgene maa guzlam cay na, Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay da vaɗ bəɗaŋ! a wurey haa kwa waawa a hətar akwatay ŋga mejəwey-mey ŋga Gazlavay ta Israyel hay daa way a. Asaya, var a zəmey wəɗ-weɗ, wəɗ-weɗ, aa bəcey təzlaw! təzlaw! dey ga. Hwiyak a wusey anda aŋgwa ma bəzley. Asaya, lanja mahura mahura a kwiymawa a hwayak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\