Cek ma wuzar a Jaŋ 14

1Daa masa yah, Jaŋ, ya fa nəkey dey saya na, ya hətar Bəz-təɓaŋ heyey malacakaya da ray aŋgwa mezəley Siyaŋw. Ndəhay masa mezəley ŋga Bəz-təɓaŋ ta mezəley ŋga Bay Gazlavay Papaha mawuzlalatakaya fa daŋgay ata na, ata tabiya malacatakaya ta Bəz-təɓaŋ a, daa slam a. Ndəhay a tabiya, ata gabal temere ta kwakwar məfaɗ a ray a məfaɗ. 2Asaya, ya cəney ɗay maa guzlwa ta gədaŋ da gazlavay da vaɗ. Aa guzley ɗay mahura, a mbey mey ta gədaŋ anda yam ma vavawa daa maajərav mahura. Asaya, aa bəcey ta gədaŋ anda var. Ɗay a masa yah ma cənda ŋgene, a cəney anda ndəhay ma kəɗam ganjaval ga daa slam a. 3Ndəhay gabal temere ta kwakwar məfaɗ a ray a məfaɗ heyey malacatakaya fa mey ŋga cek hay məfaɗ ta dey heyey, leŋ fa mey ŋga bay-ray hay heyey. Ata tabiya fa mey ŋga slam-menjey ŋga Bay Gazlavay. Ata fa zlam walay mawiya masa kwa ndaw mekele ma səra ŋga zla daa ba səlak, si ndəhay masa gabal temere ta kwakwar məfaɗ a ray a məfaɗ heyey, masa Yesu ma mbəɗtərwa da wuzlah ndəhay da bəla. 4Ata na, ara ndəhay masa ta har-dəlay ba, maja ta nam ta ŋgusay daa ba səlak. Kwa aa slam wura wura masa Bəz-təɓaŋ ma daw na, ndəhay a, fa səpmar wurzay. Ara ata, ndəhay masa aŋga ma mbəɗtərwa teeseɗ da wuzlah ndəhay da bəla, amba a njam ŋgada Gazlavay ta ŋgada aŋga, anda cek ma key da ley teeseɗ masa ndəhay ma vəldamara a Gazlavay ta ŋgada Bəz-təɓaŋ a. 5Kwa ndaw ta cəney membərzley pal da mey ata daa ba səlak, asaya, kwa mebərey fa ata daa ba. 6Cay, yah, Jaŋ, ya hətey maslaŋ ŋga Gazlavay mekele fa pəkey dəreŋ da gazlavay da vaɗ. Mey-maaya-mawiya masa fara fara ma da njey ŋga sərmataw na, aa daha da har aŋga. A da wuzdatara ŋgada ndəhay da bəla cəpa, kwa ndəhay daa hwayak wura wura, daa səkway wura wura hay cəpa, leŋ ŋgada ndəhay masa maa guzlam ta mey hay wura wura cəpa. 7Ta’, maslaŋ ŋga Gazlavay a, aa guzltar ta gədaŋ, a ləvtar: «Namar ray a Gazlavay, həlmamara, maja pas masa aa ma da katar sariya ŋgada ndəhay na, ta wuswa cay. Həslmar ray, ara aŋga ma ləmərwa slam da vaɗ ta da hwayak, ara aŋga ma katərwa bəlay hay leŋ wurak hay ŋga yam cəpa.» 8Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya hətar maslaŋ ŋga dey cew e fa səpar wurzay ŋga maslaŋ ŋgeeme heyey, a ləvey: «Berney mahura ŋga Babilaŋw heyey ta pəlhey sem. Fara fara ta pəlhey sem pəlah! pəlah!, maja Babilaŋw aha ta ley vaw saw la, taa sərkadata səkway hay tabiya sem ŋga mbəkdamara cəveɗ ŋga Gazlavay amba a kam cek hay maaya ba mekele mekele anda aŋga. Ara anda aa ma vəltar wuzam ŋga sey mandaw mandaw ŋga nəsta.» 9Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya hətar maslaŋ ŋga dey maakar a fa səptar wurzay ŋga maslaŋ hay cew heyey. A wudey ta gədaŋ, a ləvey: «Kwa waawa ma nar ray ŋgada cek ŋga ley ma bawa daa bəlay keɗe, ta ŋgada cek maləmkaya anda aŋga heyey, asaya, kwa waawa ma təɓa amba cek aha a təhar cek fa daŋgay, da daa ba, fa har na, 10ŋgene, Gazlavay a sərda banay la. A cey mevel la a ray a. Maja ŋgene, a da sərey banay, anda ndaw ma sey cek meeɗəwek e marəhkaya pece pece daa vəley, kwa cek meedeɗek e da hwaɗ a daa ba səlak. Fara fara, Gazlavay a da sərda banay daa awaw, fa gəɗey njəm-njem. A da sərda banay kəne fa mey ŋga maslaŋ aŋga hay ta fa mey ŋga Bəz-təɓaŋ aŋga. 11Kakas ŋga awaw a, faa ŋgəsey ŋga sərmataw. Ndəhay a, ta namar ray la ŋgada cek ŋga ley heyey, leŋ ŋgada cek maləmkaya anda aŋga, asaya, ta təɓmara la amba cek aha a wuzlalatar mezəley aŋga fa ata. Anda keɗe, fa da hətam meməskey-vaw daa ba səlak. A da səram banay taa vaɗ, taa pas maja awaw a.» 12Yah, Jaŋ, ya fa ləvey: «Akwar ndəhay ŋga Gazlavay ma namar ray ŋgada kwakwas aŋga, asaya, ma təɓmara mey ŋga Yesu, banay masa akwar ma sərmara da bəla ŋgene na, si ka ɓəsmara gway.» 13Fa dəɓa ha, ya cəney ɗay maa guzlya dəga da vaɗ, a ləvey: «Wuzlala mey a keɗe: Ndəhay ma məcam daa sləra ŋga Bay Mahura na, maaya ŋga Gazlavay aa da ray ata dəga wure keɗe haa ŋga sərmataw.» Ta’, Mesəfney ŋga Gazlavay a mbəɗdara a ɗay maa guzlya heyey, a ləvey: «Ahaw, wure keɗe, sləra ata ta ndəvey cay, a da məskam vaw maja banay masa ata ma ɓəsmara da bəla heyey ta sləra maaya masa ata ma kamara na, fa wuzdərwa ata ndəhay ma kam cek maaya.» 14Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya da nəkey dey na, a ray mekwtene mabara. Ndaw anda Bəz ŋga Ndaw manjakaya da ray mekwtene he. Ndaw aha, jikwew ŋga bay-gula da ray. Jikwew a makakaya ta ɓərey magaza. Asaya, ndaw aha aa ta ɓeɓey da har, mey a makəɗkaya maaya maaya. 15Menjey nekəɗey, maslaŋ mekele a bawa daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay da vaɗ, aa guzlar ta gədaŋ ŋgada ndaw da ray mekwtene he, a ləvar: «La ɓeɓey akah amba ka ŋgəma daw, maja pas a ta wuswa cay. Cek hay da bəla ta nəham cay.» 16Da ray ŋgene, ndaw manjakaya da ray mekwtene kaa heyey leŋ! a la ɓeɓey aŋga, ŋgam! ŋgam! a ŋgəma daw da bəla. 17Cay, ya hətey maslaŋ mekele ma bawa daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay da vaɗ heyey saya. Aŋga ta ɓeɓey da har, mey a makəɗkaya maaya maaya may. 18Fa dəɓa ŋga maslaŋ a keɗe, maslaŋ ŋga Gazlavay mekele a sawa da cakay slam-mefəkey cek ŋgada Gazlavay. Ara maslaŋ ma wey da ray awaw. Aa guzlar ta gədaŋ ŋgada maslaŋ masa ɓeɓey da har heyey, a ləvar: «La ɓeɓey akah, daw ta slatərwa babəza ŋga wudez ma vevey ta vevey da bəla, babəza masa yam a ma kam wuzam ta aŋga, daw ta slatərwa da bəla cəpa, maja ta nəham cay.» 19Anda keɗe, maslaŋ kaa heyey leŋ! a la ɓeɓey aŋga ta’, a daw a slatərwa babəza ŋga wudez hay heyey, kway! a kwiyda aa slam masa ndəhay ma mbərzlamara ŋga ɗəcey yam a. A wuɗey ŋga ləvey na, Gazlavay fa cey mevel ga a ray ndəhay siya da bəla. 20Slam masa aa ma mbərzlamara babəza ŋga wudez e na, aa da dəɓa berney a . Masa fa mbərzlamara ŋga ɗəcey yam a, ama ma da bawa na, ara mambaz. A vevey, a ley wayam anda yam haa a daw dəreŋ a key kəlemeeter temere maakar. Da pəles a ndəkwey a hwaɗ a na, mambaz a, a kərza kasl aa mey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\