Cek ma wuzar a Jaŋ 15

1Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya hətey cek maaya mekele ma rəzley ndaw a wuzwa vaw da gazlavay da vaɗ. Ara maslaŋ hay ŋga Gazlavay maasala ma da sərdamata banay mekele mekele ta ndəhay haa dey maasala. Banay hay a ŋgene, ara mecey-mevel ŋga Gazlavay madagway-dakw a ray ndəhay da bəla. 2Cay, ta’, ya hətey cek mekele saya anda dəhwa ma weɗey pəlŋgeɗ pəlŋgeɗ anda baŋgəra, ta awaw da hwaɗ a, dey a hətey gurgwar a wurza. Ndəhay malacatakaya da mey dəhwa ha, ata ta ganjaval masa Gazlavay ma vəldatara da har. Ara ndəhay ma fənmara cek ŋga ley ta gədaŋ, ma namar ray ŋgada cek maləmkaya anda aŋga heyey ba, ma təɓmara amba a hətam lamba aŋga heyey fa daŋgay ata ba səlak. 3Fa zlam walay masa Mawiz, ndaw ma ka sləra ŋga Gazlavay ma zla zleezle. Ŋgene he, ara walay ŋga Bəz-təɓaŋ ŋga Gazlavay may . Ndəhay a, a zlam walay, a ləvam: Bay Gazlavay, kah Gazlavay ta gədaŋ ma fənta cek hay tabiya. Sləra akah masa kah ma ka keɗe na, aa kwakwaɗ ba, aa maaya ara mey ba. Kah na, Bay ma wey da ray hwayak hay cəpa. Cek hay masa kah ma kata na, ka kata ta cəveɗ e, membərzley da hwaɗ a daa ba səlak. 4Bay Gazlavay, ndaw ma zlurey ta kah ba na, wa? Ndaw ma ləvey a həslka ray ba na, ndaw a dama? Kah na, kah Gazlavay pal. Ndəhay daa hwayak hay cəpa a samawa la fa mey akah ŋga həslmaka ray ta meregedey, maja ata ma hətmar sləra akah makakaya ta cəveɗ e. 5Menjey nekəɗey, yah, Jaŋ, ya hətar Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay da vaɗ mawurkaya. Slam-mekərcey ta ambal aa da hwaɗ a. Akwatay ŋga mejəwey-mey ŋga Gazlavay ta ndəhay aŋga hay aa daa slam-mekərcey a. 6Cay, ya hətatar maslaŋ hay maasala ma da sərdamata banay ta ndəhay haa dey maasala heyey, fa bamawa daa way a. Ata ta zana fa vaw mabara, ma ley dey. Asaya, zəwet hay ŋga ɓərey magaza ma weɗey pəlŋgeɗ pəlŋgeɗ majəwtakaya fa dadak ata hay . 7Cek hay məfaɗ ta dey heyey, pal da wuzlah ata ta’, a vəltar taasa hay ŋga ɓərey magaza pal pal a maslaŋ hay a maasala heyey. Taasa hay a marəhdatakaya ta mecey-mevel ŋga Gazlavay, Gazlavay ndaw masa ta dey ŋga sərmataw. 8Daa ŋgene, kakas fa bawa, fa bawa haa a rəhda way a heyey. Kakas a, a bawa daa meweɗey ŋga Gazlavay ta daa gədaŋ aŋga. Ndaw a gwa ŋga mbəzey aa way a ba səlak, si banay hay maasala masa maslaŋ hay maasala ma handamərwa heyey ma ndəvam la cəpa ɗagay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\