Cek ma wuzar a Jaŋ 18

1Fa dəɓa ŋga cek hay a ŋgene, yah, Jaŋ, ya hətey maslaŋ mekele fa pawa salay da vaɗ. Aŋga ta gədaŋ ga. Meweɗey aŋga ta waɗa bəla la cəpa. 2Maslaŋ a, a wudey ta gədaŋ, a ləvey: «Babilaŋw, berney mahura heyey, ta pəlhey sem. Ta pəlhey sem pəlah! pəlah! fara fara. Berney a, ta tərey sem ŋga way ŋga mesəfney maaya ba wura wura cəpa. Asaya, ɗiyaŋ hay maaya ba hay masa ndəhay ma zəmamara ba səlak, ata cəpa daa slam aha. 3Babilaŋw ta pəlhey sem maja ta ley vaw saw sem, taa sərkadata ndəhay daa hwayak hay tabiya sem ŋga mbəkdamara cəveɗ ŋga Gazlavay amba a kam cek hay maaya ba mekele mekele anda aŋga. Ara anda aa ma vəltar wuzam ŋga sey mandaw mandaw ŋga nəsta. Asaya, bay hay cəpa da bəla ta lam vaw saw la ta aŋga. Ndəhay ma ka filaw hay cəpa da bəla, ta hətam dala la ga, maja cek hay maaya ma mbafar kalah masa ata ma həɗkadamara.» 4Ta’, ya cəney ɗay faa guzlwa ta gədaŋ da vaɗ, a ləvey: «Akwar ndəhay aɗaw hay, bamawa da wuzlah ndəhay daa berney a ŋgene, amba ka kam mebərey anda ata ba. Bamawa amba ka səram banay anda ata ba. 5Fara fara, bamawa daa berney a, maja mebərey ata ga kalah, mambakaya kasl a gazlavay a vaɗ. Yaw, Gazlavay fa sərfada sləra ata maaya ba masa ata ma kamara cəŋga. 6Sərdamata banay ta ndəhay daa berney a anda ata ma sərdamata banay ta ndəhay siya hay. Cek masa ata ma kamara a ndəhay siya ha na, ka da kamatara ma fəna ŋgene. Da ta vəlmatar cek meeɗəwek e vəley pal ŋga sey la na, ka da vəlmatar ŋgada ata vəley cew. 7Sərdamata banay ga ta ndəhay daa berney a amba a cam mevel, anda ata ma pamara vaw ata zleezle ŋga ŋgwas ta gədaŋ ga, anda ata ma njam ga daa wiya. Asaya, anda ata ma ləvam: “Yah manjakaya feɗe daa bay. Yah ŋgwas-vagay ba, kwa ndaw aɗaw fa da məcey amba ya təway na, daa ba.” 8«Da ray ŋgene, banay a da sawa a ray ndəhay daa Babilaŋw a cəpa dey pal. Anda keɗe, macay mepesley ndəhay, meməcey leŋ may a sawa la a ray ndəhay a ta pas pal. Asaya, awaw a daa wura berney a kəlmeɗek! maja Bay Gazlavay na, aŋga ndaw ta gədaŋ, ara aŋga pal ma da katar sariya a ndəhay a.» 9Bay hay cəpa da bəla ma lam vaw saw da palah daa berney a heyey, ta ma njam daa wiya a heyey, a da hətmar kakas ŋga awaw ma daa wura berney aha na, a təwam la, aa huram la. 10Bay hay a, a da lacam dəreŋ ta berney a, maja banay da hwaɗ a ta zluradata sem. A ləvam: «Waay! Waay! Babilaŋw, kah berney mahura masa ta gədaŋ heyey, ka ta pəlhey sem pəlah! pəlah! ler pal gway. Sariya akah ta njey ga daa ba.» 11Asaya, ndəhay cəpa da bəla ma kam filaw, a təwam la, aa huram la, maja berney a ma pəlhey sem. Kwa ndaw pal fa da həɗkey cek ata hay ŋga filaw daa saba. 12Cek ŋga həɗkedey hay a na, ara ɓərey hay ma həɗkam ba, aŋgwa hay ma waɗam pəlŋgeɗ pəlŋgeɗ ma həɗkam ba ta bersle hay, zana mabara ma ley dey, zana masa magaza ləmter e ta magaza anda mambaz ma həɗkey ba, leŋ zana səwal ma weɗey wurek! wurek! Cek hay mekele ŋga filaw a na, ara anda hwadam mezey maaya, cek hay maacaɗakaya ŋga sler ŋga begəney, hwadam ma həɗkey ba leŋ cek hay mekele mekele ŋga ɓərey ta ŋga aŋgwa meekuleɗ e. 13Asaya, ndəhay ŋga filaw a fa həɗkadam cek hay mezey maaya anda ɓərdey, mal ma tekweɗey fa vaw, slalak mezəley «mir» leŋ matəway ŋga wudez mezey maaya. Cek hay mekele na, ara wuzam, mal metey lar, hapa leŋ daw. Fa həɗkadam saya sla hay, təɓaŋ hay, pəles hay leŋ seret hay. Kwa beke hay, kwa ndəhay ma kərzawa daa vəram na, ndəhay a ŋgene fa həɗkadamata may. Cek hay cəpa kaa na, kwa ndaw pal ŋga həɗkata da Babilaŋw a daa saba səlak. 14Da ray ŋgene, ma ka filaw hay a, a təwam la, a daa guzlmar aa berney a, a ləvmar: «Cek hay masa ma mbafamaka kalah heyey na, taa wuram sem cəpa. Zleley akah hay ta wiya masa kah ma ka heyey na, daa saba. Anda keɗe, kwa ka fa da hətatar daa saba may.» 15Ma ka filaw hay masa ma kam zleley ga daa berney a heyey, a da lacam dəreŋ ta berney a, maja banay da hwaɗ a ta zluradata sem. A təwam la ta gədaŋ, aa huram la, 16a da ləvam: «Waay! Waay! Babilaŋw, berney mahura heyey, ta pəlhey sem pəlah! pəlah! Aŋga anda ŋgwas ta zana mabara fa vaw ma ley dey, asaya, ta zana masa magaza ləmter e ta magaza anda mambaz ma həɗkey ba. Asaya, aa ta daŋgwa ŋga ɓərey magaza leŋ ta bersle ma həɗkey ba. 17Zleley hay a ga keɗe a nəsam tabiya dey pal gway, kwa ta njey ga daa ba.» Ndəhay ma hwadamara kwambiwal hay ta bay-ray ata, leŋ ndəhay ma ka filaw ta kwambiwal hay a, asaya, ndəhay tabiya masa ma diyam a məlak ta kwambiwal hay a na, a lacam la dəreŋ ta Babilaŋw heyey, 18a wudam la maja ata ma hətmar kakas ŋga awaw a maa wura berney a, a ləvam: «Berney mahura ma fəna keɗe daha saya daw?» 19Ndəhay a, a da pətkwalam da hwayak ta matəway, a daa huram, a da wudam ta gədaŋ, a ləvam: «Waay! Waay! Babilaŋw, berney mahura heyey na, ta pəlhey sem. Ara berney masa ndəhay ta kwambiwal hay ma hətam zleley ga da hwaɗ a. Berney a na, a pəlhey pəlah! pəlah!, a nəsey ler pal gway, kwa ta njey ga daa ba.» 20Yaw, maslaŋ ŋga Gazlavay heyey a ləvey: «Akwar ndəhay da gazlavay da vaɗ, sasəmam maja Babilaŋw a ma pəlhey keɗe. Akwar ndəhay ŋga Gazlavay ta ndəhay meslərey leŋ ndəhay ma təla mey aŋga hay, sasəmam may, maja Gazlavay ta kar sariya sem a berney a keɗe, fa cek maaya ba masa aŋga ma kakwara.» 21Fa dəɓa ha, maslaŋ ŋga Gazlavay masa ta gədaŋ daha ta’, a daw, a lawa aŋgwa mahura masa dadakw anda lavar. Təzlem! a kəzla aa bəlay kuɗap! aa zəɗey. A ləvey: «Babilaŋw, berney mahura, a da pəlhey anda keɗe may. Kwa ndaw fa da hətar fa dey daa saba. 22Da Babilaŋw a, ndəhay fa da cənam ɗay ŋga ndəhay ma kəɗam ganjaval, ma zlam walay, leŋ ma fam sləlam ta taalam hay na, daa saba. Asaya, ndaw fa da hətey ndaw ma ɗiya cek hay membey kwa pal daa saba. Kwa ndaw fa da cəney ɗay ŋga cek mekərey daw daa berney a daa saba may. 23Da Babilaŋw a, petərla hay fa da waɗam daa saba. Kwa ndaw fa da cəney meesəmey ŋga meley kwakwa daa berney a daa saba. A key daa saba na, maja me? Ara maja, zleezle ndəhay ma ka filaw da Babilaŋw a, a zlapam ta zleley ata hay ma fənmata siya hay da bəla, asaya, ta təknata ndəhay tabiya da bəla la ta mekey maazla hay maaya ba.» 24Gazlavay a kar sariya a Babilaŋw anda keɗe maja aa ma hətar mambaz ŋga ndəhay ma təla mey aŋga da hwaɗ a. Asaya, maja aa ma hətar mambaz ŋga ndəhay aŋga hay siya da hwaɗ a. Asaya, ndəhay makəɗtakaya vagay daa wura daa wura da bəla na, Gazlavay ta hətar mambaz ata la daa berney a may.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\