Cek ma wuzar a Jaŋ 19

1Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya cəney ɗay hay masa maa guzlmawa ta gədaŋ da vaɗ anda ndəhay ga maa guzlam daa slam a, a ləvam: «Aleluya! Həlmamara Bay Gazlavay! Ara Gazlavay aləkwa ma ləhdata ndəhay daa banay. Ara aŋga ndaw masa ndəhay ma həslmar ray, ara aŋga ndaw ma wey da ray cek hay tabiya. 2Aŋga fa katar sariya a ndəhay ta cəveɗ e, membərzley da hwaɗ a daa ba səlak. Da ray ŋgene, ta kar sariya cay ŋgada ŋgwas-barlaw masa ma nəsa bəla, ma batata ndəhay ŋga lam vaw saw da palah heyey. Gazlavay ta sərda banay la ta ŋgwas aha maja aa ma kəɗta ma ka sləra aŋga hay vagay.» 3Ɗay hay masa yah ma cəndatərwa ŋgene fa həlmamara Gazlavay, a ləvam: «Aleluya! Həlmamara Bay Gazlavay, maja kakas masa faa ŋgəsey daa berney a ŋgene, a da njey ŋga sərmataw, kwa fa da ndəvey daa ba səlak.» 4Daa ŋgene, bay-ray hay kwakwar cew a ray a məfaɗ heyey leŋ cek hay məfaɗ ta dey heyey a ragadam fa mey ŋga Gazlavay daa slam aŋga menjey, a həlmamara, a ləvam: «Amen. Aleluya! Həlmamara Bay Gazlavay!» 5Fa dəɓa ha, ɗay mekele aa guzlwa ta daa slam-menjey ŋga Bay Gazlavay, a ləvey: «Həlmamara Gazlavay aləkwa, akwar ndəhay ma ka sləra aŋga hay tabiya, akwar ndəhay masa ma namar ray, kwa bəza hay, kwa ndəhay mahura hay.» 6Ta’, ya cəney ɗay hay mekele saya faa guzlmawa ta gədaŋ anda ndəhay ga maa guzlam daa slam a. Asaya, ɗay hay a, a mbam mey ta gədaŋ anda yam ma vavawa daa maajərav mahura. A cənmawa anda var maa bəcey may. Ya cənda ɗay hay a na, fa ləvam: «Aleluya! Həlmamara Gazlavay, maja Bay Gazlavay aləkwa, ndaw masa ta gədaŋ ma fənta cek hay tabiya, fa wey da ray cek hay tabiya fara fara. 7Wure keɗe, njakwa daa meeməlkey, sasəmkwa, həlmakwa Gazlavay, maja gwagway ŋga Bəz-təɓaŋ ma ley kwakwa ta wuswa cay. Kwakwa ha ta ɗiya vaw cay, 8maja ta vəlmar zana ma weɗey ma ley dey mabara manjar dəlay cay.» (Zana ha ŋgene a wuzwa sləra maaya masa ndəhay ŋga Gazlavay ma kamara.) 9Cay, maslaŋ heyey a ləvya saya: «Wuzlala mey masa yah ma da kadakawa keɗe aa ɗerewel: Maaya ŋga Gazlavay a sawa la a ray ndəhay cəpa mazəltakaya a gwagway ŋga kwakwa ŋga Bəz-təɓaŋ a.» Maslaŋ a, a ləvya saya: «Mey masa yah ma kadakawa keɗe na, ara mey fara fara, maja mey a ara mey ŋga Gazlavay.» 10Masa maslaŋ a maa guzlya cay na, ta’, ya regedey fa mey aŋga amba ya həlma. Daa ŋgene, a ləvya: «Ka regedey fa mey aɗaw anda keɗe na, maja me? Yah na, yah ndaw ma ka sləra ŋga Gazlavay anda kah ta məlmakw hay, ma təɓmara mey masa Yesu ma handərwa a bəla may. Maaya ka regedey, ka dərey daŋgay na, ŋgada Gazlavay gway.» Mey masa Yesu ma handərwa a bəla na, ara Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəltar gədaŋ a ndəhay ma təla mey ŋga wuzdamara mey a. 11Cay, yah, Jaŋ, ya da nəkey dey na, slam da gazlavay da vaɗ mawurkaya. Ya hətey pəles mabara ta ndaw da ray a. A zəlmara ndaw aha na, «Ndaw ma ka cek anda aa ma ləvey, ma mbərzley ba.» Aŋga na, ndaw ma ka sariya a ndəhay ta cəveɗ e, asaya, aŋga ndaw ma key vəram ŋga ɗiyey cek ta cəveɗ e. 12Bəz ŋga dey ŋga ndaw aha na, ŋgəler ŋgəler anda awaw magəɗkaya. Aŋga ta gursaw hay ga da ray. Mezəley mawuzlalakaya fa vaw aŋga daha, kwa ndaw mekele ma gwa ŋga səra mezəley a daa ba səlak, si aŋga gway. 13Zana aŋga fa vaw na, magwacakaya ta mambaz . Mezəley ŋga ndaw a na: «Mey ŋga Gazlavay.» 14Asaya, maslaŋ hay ga ŋga Gazlavay da vaɗ fa səpmar wurzay ŋga ndaw aha anda ndəhay ma diyam ŋgadaa vəram. Ata ta zana mabara fa vaw ma ley dey manjar dəlay. Ata da ray pəles mabara hay. 15Da mey ndaw aha na, dəlaw masa mey a makəɗkaya ŋga kəɗta ndəhay daa hwayak hay da bəla daha. A da wey da ray hwayak hay tabiya ta gədaŋ. A da bacata anda ndaw ma becey babəza ŋga wudez fa pəraɗ ŋga ɗəcey yam a, ŋga tey wuzam ta aŋga. Anda keɗe, a da wuzdərwa mecey-mevel ŋga Bay Gazlavay, ndaw masa ta gədaŋ ma fənta cek hay tabiya. 16Fa zana ŋga ndaw a, leŋ fa tatəwal na, mezəley mawuzlalakaya daha. Mawuzlalakaya ha a ləvey: «Bay Mahura da ray bay mahura hay, Bay da ray bay hay cəpa.» 17Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya hətey maslaŋ ŋga Gazlavay mekele malacakaya da ray pas. Maslaŋ a, aa guzley ta gədaŋ, a zəltərwa ɗiyaŋ hay cəpa masa ma jəvam dəreŋ da gazlavay da vaɗ, a ləvtar: «Kusmawa ŋga zəmey ɗaf daa gwagway mahura masa Gazlavay ma da ka. 18Samawa amba ka zəmam aslaw ŋga vaw ŋga bay hay, ŋga bay-ray hay ŋga sewje hay, ta ŋga sewje hay a, leŋ ŋga pəles hay ta ndəhay da ray a keɗe. Samawa ŋga zəmey aslaw kwa ŋga waawa: ŋga beke hay ta ŋga beke hay ba hay, ŋga ndəhay mahura ta ŋga ndəhay mecəhe hay tabiya.» 19Fa dəɓa ha, ya hətar cek ŋga ley heyey, leŋ bay hay cəpa da bəla. Sewje ata hay makustakaya daa slam a, amba a kam vəram ta ndaw da ray pəles mabara heyey, leŋ ta sewje aŋga hay may. 20Cay, ta’, ndaw da ray pəles mabara kaa heyey a sawa, kaw! a kərza cek ŋga ley a, leŋ ndaw ma təla mey ta membərzley, fakw! fakw! a hazakadata ta dey aa dəhwa ŋga awaw masa ta aŋgwa maa kuray-bəzey, ma gəɗey njəm-njem. Ndaw ma təla mey ta membərzley a na, ta key maazla ga fa mey ŋga cek aha ŋga təknata ndəhay da bəla masa ta lamba ŋga cek ŋga ley matəhtakaya fa vaw ata heyey ta ma namar ray ŋgada cek maləmkaya anda cek ŋga ley a heyey. 21Sewje hay masa ŋga cek ŋga ley a na, ndaw da ray pəles e heyey ta kəɗta sem vagay ta dəlaw maŋgəkakaya da mey aŋga heyey. Ta’, ɗiyaŋ hay heyey cəpa a samawa, a zəmamara aslaw ŋga vaw ŋga sewje hay a, haa a rəham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\