Cek ma wuzar a Jaŋ 20

1Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya hətey maslaŋ ŋga Gazlavay mekele fa pawa salay da vaɗ. Aa ta lekəle da har ŋga wurey vəgeɗ meseleleŋ e heyey. Asaya, maslaŋ a, aa ta calalaw meegureɗ e da har. 2Cay, maslaŋ a ta’, a daw, kaw! a kərzarawa gədem heyey, jəw! a jəwa ta calalaw a. Gədem e ara zezekw masa zleezle heyey, anda meləvey, Sataŋ, bay-malula. Daa masa aa ma jəwa cay, a kəzla kem! aa vəgeɗ meseleleŋ e heyey, a gərca mey a ta lekəle, sləraɓ! a slərɓey tebeɗ fa mey a. A ka kəne amba gədem e a təknata ndəhay daa hwayak hay da bəla saba. A da njey majəwkaya daa vəgeɗ e haa mevey gabal. Fa dəɓa ha, a pəskamərwa la a bəla, ama a da njey nekəɗey gway. 4Fa dəɓa ha, ya hətey slam-menjey hay ŋga bay, ndəhay manjatakaya da ray a. Gazlavay ta vəltar gədaŋ la amba a kamatar sariya ŋgada ndəhay da bəla. Asaya, ya hətey mesəfney hay ŋga ndəhay maməctakaya, masa ma kəɗmata vagay, ma ɗəslmata ray ata, maja ata ma kam sede, ma ləvam Yesu na, ara cəveɗ masa fara fara, asaya maja ata ma wuzam mey ŋga Gazlavay. Ata na, ta namar ray ŋgada cek ŋga ley, ta ŋgada cek maləmkaya anda aŋga heyey daa ba. Asaya, ta təɓmara amba cek ŋga ley a, a təhtar cek fa daŋgay, da daa ba, fa har na, daa ba səlak. Ya nəkta na, ata maməctakaya, ama ta sləkɗamawa sem daa meməcey a. Ata ta Kəriste na, ta wam la da ray bəla, haa mevey gabal. 5Keɗe he ara ndəhay ŋgeeme ma sləkɗamawa daa meməcey. Ndəhay siya na, ta sləkɗamawa daa ba araŋ, si mevey gabal a cəhwey la ɗagay. 6Fara fara, maaya ŋga Gazlavay a sawa la a ray ndəhay masa ma sləkɗamawa teeseɗ daa meməcey. Ata na, ndəhay ŋga Gazlavay. Fa da məcam ŋga dey cew daa ba səlak. Ndəhay a, a da təram ndəhay ma ka kwakwas ŋgada Gazlavay leŋ ŋgada Kəriste. Ndəhay a na, a da wam ta Kəriste da ray bəla, haa mevey gabal. 7Masa Sataŋ, bay-malula, ta key cay daa calalaw mevey gabal daa vəgeɗ heyey na, fa dəɓa ha, a pəskamərwa daa vəgeɗ e. 8A daw la aa wura aa wura aa hwayak hay da bəla cəpa amba a batata ndəhay. A zəlmata ndəhay daa hwayak hay a ŋgene na, Gakw ta Magakw . Sataŋ a, a da kusta səkway hay a tabiya aa slam a, amba a kam vəram ta Gazlavay. Ndəhay a ata ga, a sləfam ba, anda mawurɓay da wayam. 9Daa masa yah ma hətatar na, ata fa samawa təlɓeŋ e daa wura daa wura cəpa, a zlərmara slam masa ndəhay aŋga hay manjatakaya da hwaɗ a, berney masa Gazlavay ma wuɗey. Daa masa ata ma zlərmara berney a sem na, awaw ɓa’, a kəzlwa da gazlavay, aa wurta kəlmeɗek! 10Bay-malula, ndaw ma batata ndəhay daa hwayak hay tabiya heyey na, ta’, a kərzamara, a kəzlamara aa dəhwa ŋga awaw masa ta kakas maa kuray-bəzey mezey maaya ba, ma gəɗey njəm-njem heyey. A kəzlamara ha na, a cakay ata cek ŋga ley leŋ ndaw ma təla mey ta membərzley heyey. Daa awaw aha na, ata cəpa a da səram banay taa vaɗ, taa pas ŋga sərmataw. 11Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ta’, ya hətey slam-menjey mahura ŋga bay. Slam-menjey aha mabara, ndaw manjakaya da ray a. Slam da vaɗ ta da hwayak taa zəɗam sem kuɗap! fa mey ŋga ndaw aha. Fa da hətmatar daa saba səlak. 12Asaya, ya hətatar ndəhay masa maməctakaya. Kwa ndəhay mahura hay, kwa mecəhe hay, ata cəpa malacatakaya fa mey ŋga slam-menjey a. Cay, ya hətey ndaw fa wurey ɗerewel hay. Ara ɗerewel hay masa sləra ŋga ndəhay tabiya ma kamara mawuzlalatakaya da hwaɗ a. Fa dəɓa ha, ya hətey ndaw fa wurey ɗerewel mekele. Daa ɗerewel e, mezəley ŋga ndəhay ma da hətam heter mendəvey ba mawuzlalatakaya da hwaɗ a. Anda keɗe, Gazlavay a katar sariya ŋgada ndəhay maməctakaya ha təɗe fa sləra ata mawuzlalatakaya daa ɗerewel hay a. 13Asaya, kwa ndəhay masa yam daa bəlay ma ɓaɓətata na, yam a ta badatərwa sem a ray-ɗəgar. Kwa ndəhay maməctakaya daa Slam masa ndəhay maməctakaya ma njam da hwaɗ a na, ta bamawa sem daa meməcey a. Ata cəpa, Gazlavay a katar sariya fa sləra ata. 14Cay, a kəzlamata ata bay-meməcey ta slam ŋga ndəhay maməctakaya aa dəhwa ŋga awaw heyey. Dəhwa ŋga awaw aha na, ara slam masa ndəhay ma da məcam ŋga dey cew da hwaɗ a. 15Kwa waawa masa mezəley aŋga mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga ndəhay ma da hətam heter mendəvey ba ha daa ba na, a kəzlamara aa dəhwa ŋga awaw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\