Cek ma wuzar a Jaŋ 20:13 | Asaya, kwa ndəhay masa yam daa bəlay ma ɓaɓətata na, yam a ta badatərwa sem a ray-ɗəgar. Kwa ndəhay maməctakaya daa Slam masa ndəhay maməctakaya ma njam da hwaɗ a na, ta bamawa sem daa meməcey a. Ata cəpa, Gazlavay a katar sariya fa sləra ata.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More