Cek ma wuzar a Jaŋ 21

1Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya da nəkey dey na, ya hətey slam da gazlavay da vaɗ ta slam da hwayak mekele mawiya. Hwiyak ta slam da vaɗ masa ŋgeeme heyey na, daa saba. Aa slam ata na, cek hay cəpa mawiya. Asaya, bəlay hay tabiya na, taa zəɗam sem. 2Asaya, ya hətar Jeruzelem, berney ŋga Gazlavay. Berney a, a pey mawiya, fa sawa ta fa Gazlavay da vaɗ ŋgada hwayak. Gazlavay ta ka berney a la maaya maaya, a mbey kalah anda dam ma ɗiyey vaw cay ŋgada way zel. 3Asaya, ya cəney ɗay faa guzlwa ta gədaŋ daa slam-menjey ŋga bay heyey, a ləvey: «Nəkmara, Gazlavay aa manjakaya da wuzlah ndəhay. Gazlavay a, ta ray aŋga, a da njey ta ndəhay a. Ndəhay a ŋgene may, a da təram ŋga ndəhay aŋga hay. Aŋga na, a da njey ŋga Gazlavay ata. 4A takwaɗatara matəway daa dey ata la cəpa. Ndəhay fa da məcam daa saba. Anda keɗe, matəway-vagay daa saba. Ndəhay fa daa huram daa saba may. Kwa vaw fa da catar a ndəhay daa saba səlak, maja cek hay masa ŋgeeme taa zəɗam sem cəpa.» 5Fa dəɓa ha, ndaw masa manjakaya daa slam-menjey heyey aa guzley, a ləvey: «Nəkmara, ya da katərwa cek hay tabiya mekele.» Menjey nekəɗey, a ləvya: «Wuzlala cek masa yah ma wuzdakawa keɗe, maja ara mey masa fara fara, membərzley da hwaɗ a daa ba səlak.» 6Cay, ndaw a, a ləvya saya: «Sləra ha ta ndəvey cay. Yah na, ndaw masa ŋgeeme, asaya yah ndaw madagway-dakw. Yah ndaw ma katərwa cek hay tabiya, asaya, yah ma ndəvdata. Ndəhay masa yam fa katar na, ya da vəltar yam ŋga maaya daa wurak, yam masa ma vəley heter mendəvey ba. 7Kwa waawa ma fəna Sataŋ, bay-malula, ta gədaŋ na, ya da vəldara cek hay a keɗe cəpa. Yah, Gazlavay, ya nəkfar dey la fa ndaw aha. Ya da njey ŋga Gazlavay aŋga. Aŋga may, a da tərey ŋga bəzey aɗaw. 8Ama ndəhay masa ta mandərzay daa dey, ndəhay masa ma mbəkdamaya sem, ta ndəhay masa mazləɓkaya, leŋ ndəhay ma kəɗam ndaw vagay, ndəhay masa ma lam vaw saw da palah, leŋ ndəhay ma ka maazla hay maaya ba ta ma ta kuley hay, asaya, ndəhay ma mbərzlam hay tabiya, slam ata na, daa dəhwa ŋga awaw masa ta aŋgwa maa kuray-bəzey, ma gəɗey njəm-njem. Ŋgene, ara meməcey ŋga dey cew.» 9Fa dəɓa ha, maslaŋ ŋga Gazlavay pal a ŋgəchawa ŋgada fa yah. Ara maslaŋ pal da wuzlah maasala hay masa taasa hay ta banay hay ŋga madagway-dakw marəhdatakaya da hwaɗ a heyey. Masa aa ma ŋgəchawa la fa yah na, ta’, a ləvya: «Sawa feɗe amba ya wuzdakawa kwakwa ŋga Bəz-təɓaŋ.» 10Masa yah ma wusey fa aŋga cay na, Mesəfney ŋga Gazlavay ta’, a sawa a ray aɗaw. Cay, maslaŋ ŋga Gazlavay ta’, a handaya aa ray ŋga aŋgwa maazəma, a wuzdiwa Jeruzelem, berney ŋga Gazlavay, fa pawa salay da vaɗ, da fa Gazlavay. 11Berney a, a weɗey kulŋgwaɗ kulŋgwaɗ ta meweɗey ma sawa ta fa Gazlavay. Meweɗey a aŋga anda aŋgwa maaya ma həɗkey ba. A mbey kalah anda aŋgwa hay maaya ma waɗam pəlŋgeɗ pəlŋgeɗ anda baŋgəra daa pas. 12Berney a, ray a mazlərkaya teleleŋ ta mahwal meeɓer e, magəlkaya maazəma. Mey-slam hay ŋga mahwal ŋga berney a na, ata kuraw a ray a cew. Maslaŋ hay kuraw a ray a cew fa jəɗmata mey-slam hay a. Asaya, mezəley ŋga səkway ŋga Israyel kuraw a ray a cew mawuzlalatakaya pal pal fa mey-slam hay a. 13Mahwal ŋga berney a na, ata dey məfaɗ. Yaw, ta dey məfaɗ ata na, mey-slam hay maakar maakar daha. 14Vərza ŋga mahwal a na, makakaya ta aŋgwa hay mahura mahura kuraw a ray a cew. Mezəley ŋga ndəhay meslərey ŋga Bəz-təɓaŋ mawuzlalatakaya pal pal fa aŋgwa hay a. 15Maslaŋ ŋga Gazlavay masa maa guzlya heyey na, aa ta zlanday ŋga ɓərey magaza da har. Ara zlanday ma wey megəley ŋga cek hay. A da wa berney a, leŋ mey-slam hay ta mahwal ŋga berney a may. 16Mahwal ŋga berney a na, maləmkaya zeedere, dey məfaɗ ata rək-rak. Zazam ŋga berney a, a key kəlemeeter gabal cew ta temere cew . Megəley a may, ata letek. 17Fa dəɓa ha, maslaŋ heyey ta’, a wa megəley ŋga mahwal ŋga berney a. Megəley a na, meeter kwakwar maasala a ray a maakwaw. A wa anda ndəhay ma wam cek hay mandaw mandaw. 18Mahwal a na, maləmkaya ta aŋgwa mezəley «jaspa», ma weɗey ŋgəl-ŋgel. Berney a may, maləmkaya ta ɓərey magaza masa maaya ma weɗey anda baŋgəra. 19Vərza ŋga mahwal a na, mapakaya ta aŋgwa hay mekele mekele ma həɗkey ba. Aŋgwa ŋga wurza ma pey ŋgeeme na, mezəley «jaspa». Aŋgwa ŋga dey cew e mezəley «safir», ŋga dey maakar a mezəley «agat», ŋga dey məfaɗ a mezəley «emerat». 20Aŋgwa ŋga dey zlam a mezəley «awnikis», ŋga dey maakwaw a, «sardəwan», ŋga dey maasala a, «kərizawlit», ŋga dey daaŋgafaɗ a, «beril», ŋga dey zlam-letek a, «tawpaz», ŋga dey kuraw a, «kərisawpəraz», ŋga dey kuraw a ray a letek e, «turkwaz», leŋ aŋgwa ŋga dey kuraw a ray a cew e, mezəley «ametista» . 21Mey-slam hay kuraw a ray a cewete na, makatakaya ta aŋgwa ma mbey kalah, kuleɗ kuleɗ anda bersle. Mey-slam pal na, makakaya ta aŋgwa ha pal may. Bəwal mahura daa berney a na, makakaya ta ɓərey magaza masa maaya anda kwalaba masa ndaw a gwa a nəkey dey a dey laŋgar. 22Daa berney a, yah, Jaŋ, ya ta hətar Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay daa ba, maja aa slam ŋga way a na, ara Bay Gazlavay, Gazlavay masa ta gədaŋ ma fənta cek hay tabiya, leŋ Bəz-təɓaŋ aŋga. 23Asaya, berney a, fa wuɗey pas ta kiya ŋga waɗamawa a ray a daa saba, maja meweɗey ŋga Gazlavay fa waɗa, Bəz-təɓaŋ heyey na, fa waɗa berney a anda petərla. 24Səkway hay cəpa da bəla a da pəkam daa meweɗey aŋga ha. Bay hay masa sləmay ata fa zəley, a da samawa ta cek ata hay masa maaya ŋgadaa berney a. 25Mey-slam hay ŋga berney a, a da njam mawurtakaya hipas. Kwa ndaw fa da gərcata daa saba səlak, maja feteɗe he na, tavaɗ a key daa saba. 26Ndəhay daa hwayak hay cəpa da bəla masa sləmay ata fa zəley a da handamərwa cek hay mekele mekele maaya hay ŋgadaa berney a, amba a həslmar ray a Gazlavay. 27Ama kwa cek masa ta dəlay na, fa da mbəzey aa berney a daa ba. Asaya, ndəhay ma mbərzlam ta ndəhay ma kam cek hay maaya ba mekele mekele cəpa fa da mbəzam daa ba may. Ma da mbəzam na, si ndəhay masa mezəley ata hay mawuzlalatakaya daa ɗerewel ŋga ndəhay ma da hətam heter mendəvey ba, ɗerewel masa ŋga Bəz-təɓaŋ heyey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\