Cek ma wuzar a Jaŋ 22

1Fa dəɓa ha, maslaŋ heyey a wuzdiwa wayam ŋga yam masa ma vəley heter mendəvey ba. Yam a kəlar kəlar, dey a hətey gurgwar a wurza, a bawa daa slam-menjey ŋga Bay Gazlavay ta ŋga Bəz-təɓaŋ. 2Yam a, a vevey da wuzlah bəwal ŋga berney heyey. Ta dey cewete ŋga wayam a na, wudez daha ma vəley heter mendəvey ba, a yam babəza dey kuraw a ray a cew fa mevey. Anda keɗe, a yam dey pal fa kiya. Gwaslaf ŋga wudez e, ara slalak masa ma mbəldata ndəhay daa hwayak hay tabiya. 3Daa berney a, cek hay masa Gazlavay ma nəsta sem na, kwa pal daa ba səlak. Daha na, slam-menjey ŋga Bay Gazlavay ta ŋga Bəz-təɓaŋ, leŋ ndəhay ma ka sləra aŋga hay fa namar ray. 4Ndəhay a, a hətmar dey ŋga Gazlavay la. Asaya, Gazlavay a wuzlala mezəley aŋga la fa daŋgay ata. 5Daa berney a, tavaɗ fa da key daa saba. Pas ta petərla hay na, sləra ata daa saba may, maja ara Bay Gazlavay ta ray aŋga ma da waɗata ndəhay da hwaɗ a. A da wam da ray cek hay tabiya ŋga sərmataw. 6Cay, maslaŋ ŋga Gazlavay heyey a ləvya saya: «Mey hay tabiya masa kah ma cəndata keɗe na, ara mey hay fara fara, kwa membərzley da hwaɗ a daa ba səlak. Bay Gazlavay ta vəltar Mesəfney aŋga la ŋgada ndəhay ma təla mey aŋga, ŋga wuzdamara mey aŋga. Ara aŋga ma slərdərwa maslaŋ aŋga ŋga wuzdatara cek masa ma da key ŋgada fa mey nekəɗey a ma ka sləra aŋga hay.» 7Yesu a ləvey: «Wam vaw, menjey nekəɗey feɗe, ya vəhwa la. Maaya ŋga Gazlavay a sawa la a ray ndəhay ma təɓmara mey hay daa ɗerewel keɗe, ara mey masa Gazlavay ma wuzdərwa da ray cek ma da key.» 8Yaw, ara yah, Jaŋ, ma cənda mey hay a keɗe tabiya ta sləmay aɗaw. Asaya, ara yah ma hətatar cek hay tabiya ma kam keɗe ta dey aɗaw. Masa yah ma cənda mey a ta yah ma hətatar cek hay a cay na, ta’, ya regedey fa mey ŋga maslaŋ masa ma wuzdatiwa cek hay a keɗe cəpa, amba ya həlma. 9Daa ŋgene, a ləvya: «Ka regedey fa mey aɗaw anda keɗe na, maja me? Yah na, ndaw ma ka sləra ŋga Gazlavay anda kah ta məlmakw hay ma təlam mey ŋga Gazlavay, leŋ ndəhay siya hay ma təɓmara mey daa ɗerewel keɗe aa mevel ata. Maaya ka regedey, ka dərey daŋgay na, ŋgada Gazlavay gway.» 10Fa dəɓa ha, maslaŋ ŋga Gazlavay aa guzlya saya, a ləvey: «Mey masa Gazlavay ma wuzdakawa, kah ma wuzlala aa ɗerewel ŋgene na, ka da ɓada aa mevel akah ba, ama wuzdatara a ndəhay, maja cek hay masa mey hay a ma wuzdamatərwa ŋgene na, a kam la fiyaw. 11Anda keɗe, ndəhay ma ka cek ta cəveɗ e ba na, ŋga kamara kəne cəŋga. Ndəhay ma kam cek maaya ba ma ka hwaray na, ŋga kamara kəne cəŋga. Yaw, ndəhay masa ma kam sləra maaya na, ŋga kamara kəne cəŋga. Asaya, ndəhay masa ma vəldamara ray ata ŋgada Gazlavay ma njam manjar mebərey na, ŋga njam kəne.» 12Cay, Yesu ta’, aa guzley, a ləvey: «Wam vaw, maja menjey nekəɗey feɗe, ya vəhwa la. Ya da sawa ta cek da har, amba ya wurkara mawurɓay ŋga ndaw a, ndaw a təɗe fa sləra masa aa ma ka. 13Yah na, ndaw masa ŋgeeme, asaya yah ndaw madagway-dakw. Yah ndaw ma katərwa cek hay tabiya, asaya, yah ma ndəvdata.» 14Maaya ŋga Gazlavay a sawa la a ray ndəhay masa ma pərmata zana ata hay. Ata na, ata ta cəveɗ ŋga mbəzey aa berney ŋga Gazlavay ta daa mey-slam hay ŋga mahwal ŋga berney a. Asaya, ata ta cəveɗ ŋga zəmey babəza ŋga wudez ma vəley heter mendəvey ba. 15Yaw, ndəhay ma kam cek maaya ba ma ka hwaray, ndəhay ma kam maazla maaya ba hay leŋ ndəhay ma lam vaw saw da palah na, fa da mbəzam aa berney a daa ba səlak. Asaya, ndəhay masa ma kəɗam ndaw vagay, ndəhay ma ta kuley hay, leŋ ndəhay ma mbərzlam mandaw mandaw na, a da njam daa ambaw, fa da mbəzam daa ba may. 16«Yah, Yesu, ya ta slərdərwa maslaŋ aɗaw la ŋga wuzdatara mey a keɗe ŋgada ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga ndəhay aɗaw hay. Yah na, ndaw ma yawa daa səkway ŋga Bay Davit. Yah, batay ma weɗey njuzl a ta slam ŋgaa pərek.» 17Ata Mesəfney ŋga Gazlavay ta kwakwa mawiya heyey a ləvmar a Yesu: «Vəhwa.» Akwar masa ma jəkam sləmay fa mey hay a keɗe, si ka ləvmar may: «Vəhwa.» Yaw, ndəhay masa yam fa katar, ŋga samawa ŋga sam yam. Kwa waawa ma wuɗey ŋga sey yam na, ŋga sey yam ma vəley heter mendəvey ba ŋga maaya. 18Yah, Jaŋ, ya fa kətata ndəhay tabiya ma cəndamara mey masa Gazlavay ma wuzdərwa daa ɗerewel e keɗe: da ndaw ta pey mey mekele la a ray masa daa ɗerewel keɗe na, Gazlavay a da pa ndaw aha ŋga sərey banay anda mawuzlalakaya daa ɗerewel e keɗe heyey. 19Yaw, da ndaw ta guhey mey a pal masa Gazlavay ma wuzdərwa daa ɗerewel e keɗe la na, Gazlavay fa da vəlar cəveɗ ŋga zəmey babəza ŋga wudez ma vəley heter mendəvey ba heyey daa ba səlak, anda mawuzlalakaya daa ɗerewel e keɗe. Asaya, ndaw aha fa da hətey cəveɗ ŋga mbəzey aa berney ŋga Gazlavay keɗe daa ba səlak, anda mawuzlalakaya daa ɗerewel e keɗe. 20Yesu, ndaw ma key sede fara fara ta cəveɗ e da ray mey hay a keɗe, aa guzley, a ləvey: «Ahaw, ya fa vəhwa wure keɗe.» Amen. Yesu, Bay Mahura, sawa! 21Anja maaya ŋga Bay Mahura Yesu ŋga njey ta ndəhay tabiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\