Cek ma wuzar a Jaŋ 6

1Masa yah, Jaŋ, ya fa nəkey dey saya na, ya hətar Bəz-təɓaŋ ma la ɗerewel maslərɓakaya slam maasala heyey fa wura. Masa aŋga fa pəslta tebeɗ daa slam masa ŋgeeme na, ya cənda ɗay ŋga cek pal da wuzlah cek hay məfaɗ ta dey heyey. A wudey ta gədaŋ anda var maa bəcey, a ləvey: «Hawa feɗe.» 2Ya da nəkey dey na, a ray pəles mabara fa bawa. Ndaw da ray pəles e. Ndaw aha aa ta lalaŋ makərzakaya da har. Ta’, a vəlmar jikwew ŋga bay-gula. Aa fa daw ŋga key bay-gula da ray masa-gəra hay ŋga Gazlavay saya. 3Ta’, Bəz-təɓaŋ kaa heyey, a pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey cew e. Masa aŋga fa pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey cew e na, ya cənda ɗay ŋga cek ŋga dey cew e da wuzlah cek hay məfaɗ masa ta dey heyey, ɗay a aa guzley, a ləvey: «Hawa feɗe.» 4Daa ŋgene, pəles mekele ta’, a bawa. Pəles e magaza. A pəskamar mey a ndaw da ray a, amba a daw a wuɗkatar ɗay ŋga ndəhay da bəla, amba a kəɗam vaw da wuzlah ata vagay vagay. Ta’, a vəlmar dəlaw maazəma a har. 5Ta’, Bəz-təɓaŋ heyey a pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey maakar a. Masa aŋga fa pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey maakar a na, ya cənda ɗay ŋga cek ŋga dey maakar a da wuzlah cek hay məfaɗ masa ta dey heyey, faa guzlwa, a ləvey: «Hawa feɗe.» Ya da nəkey dey na, a ray pəles matara fa bawa. Ndaw da ray pəles e na, aŋga ta kəlew ma wey cek da har. 6Asaya, ya cəney ɗay maa guzlwa da wuzlah cek hay məfaɗ masa ta dey heyey. Ɗay a, aa guzley, a ləvey: «Dala masa ndaw ma hətar daa sləra fa ɗar pal na, a da həɗkey daw-zlaraway təraɓ-har gway. Da ara salaway na, a da key təraɓ təraɓ-har maakar. Ama mal ta wuzam na, ka da wusmata ba, ara cek hay ŋga nəsam ba.» 7Ta’, Bəz-təɓaŋ heyey a pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey məfaɗ a. Masa aŋga fa pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey məfaɗ a na, ya cənda ɗay ŋga cek ŋga dey məfaɗ a da wuzlah cek hay məfaɗ masa ta dey heyey, faa guzlwa, a ləvey: «Hawa feɗe.» 8Ya da nəkey dey na, a ray pəles fa bawa. Vaw ŋga pəles e bərfakw a. Ndaw masa da ray a na, a zəlmara Meməcey, maja ara aŋga ma kəɗta ndəhay vagay. Slam masa ndəhay maməctakaya ma njam da hwaɗ a fa səpar wurzay. Ŋgada ata cewete, ta’, a vəlmatar gədaŋ ŋga kəɗey ndəhay reta ŋga reta da bəla vagay. A da ŋgəmamata ta dəlaw. Siya hay na, may a da kəɗta vagay. Siya hay saya, macay ma da kəɗta vagay. Asaya, siya hay, cek hay da ley ma da pəwmata. 9Cay, Bəz-təɓaŋ heyey a pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey zlam a. Masa aŋga fa pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey zlam a na, ya hətatar mesəfney ŋga ndəhay maməctakaya dasi slam-mefəkey cek ŋgada Gazlavay . A kəɗmata ndəhay a ŋgene vagay maja ata ma təɓmara mey ŋga Gazlavay, asaya maja ata ma kam sede fa mey ŋga ndəhay da ray mey ŋga Yesu. 10Mesəfney hay ŋga ndəhay kaa heyey a wudam ta gədaŋ, a ləvam: «Bay Mahura, kah na, Bay Gazlavay pal. Kah ndaw ma mbərzley ba. Ndəhay da bəla ma kəɗmandar vagay na, ka da katar sariya na, ta vara? Ka da sərdata banay na, ta vara?» 11Fa dəɓa ha, ta’, a vəlmatar jəbe mabara ŋgada ndəhay maməctakaya kaa heyey, a ləvmatar: «Njam feɗe, məskam vaw nekəɗey. Məskam vaw haa ata ma kəɗmata məlmakw akwar hay masa ma kam sləra da bəla ŋgada Gazlavay anda akwar la ɗagay. Ata na, mapatakaya ŋga məcey anda akwar. Fa dəɓa ha, sariya ŋga Gazlavay a key la.» 12Masa yah, Jaŋ, ya fa nəkey dey saya na, ya hətar Bəz-təɓaŋ heyey fa pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey maakwaw a. Masa aŋga ma pəslta tebeɗ daa slam ŋga dey maakwaw a cay na, hwiyak a wusey ta gədaŋ. Pas a mbəɗey matara təlekw təlekw. Kiya may a mbəɗey magaza anda mambaz. 13Asaya, wurzla hay aa kwacamawa kurtata-ta’ da gazlavay da vaɗ anda babəza ŋga wudez maŋgurlakw a masa memeɗ ma kwiydərwa a hwayak. 14Slam da gazlavay da vaɗ taa yihey sem anda ndaw ma peɗey ɗerewel, ma la, ma pa aa slam mekele. Aŋgwa hay ta hwayak hay da wuzlah bəlay ta ŋgəcham sem daa slam ata. 15Ndəhay da bəla cəpa ta ɓam sem. Kwa bay hay, kwa ndəhay mahura hay, kwa bay-ray ŋga sewje hay, kwa masa-zleley hay, kwa masa-gədaŋ hay, leŋ beke hay ta ndəhay masa beke ba hay, ndəhay cəpa ta hwam sem ŋga ɓamawa aa bədam hay, a dəɓa hutkwam hay da aŋgwa. 16Ndəhay a keɗe a wudam ŋgada aŋgwa hay ta ŋgada hutkwam hay masa ata ma ɓam asiya kaa heyey, a ləvam: «Bəzlmawa a ray ala, ɓadamandar amba ndaw manjakaya daa slam-menjey da wuzlah heyey a hətndar ba, asaya, amba Bəz-təɓaŋ heyey a kərzandar ta sariya aŋga ba. 17Fara fara ɗar a masa ata cewete ma da kamara sariya ha keɗe na, ta wuswa sem. Da ray ŋgene, kwa ndaw fa da gwa ŋga ləhey ta pas a ŋgene daa ba.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\