Cek ma wuzar a Jaŋ 7

1Fa dəɓa ha, yah, Jaŋ, ya hətey maslaŋ hay mekele məfaɗ ŋga Gazlavay. Ata malacatakaya pal pal ta mey cakay hay məfaɗ ŋga bəla. Fa təkmara memeɗ ma kawa ta mey cakay hay a amba memeɗ e, a key saba. Anda meləvey, a key da hwayak saba, a key kwa da ray bəlay saba, kwa da ray wudez hay saba. 2Cay, ya hətey maslaŋ pal mekele fa sawa ta wurza. Aŋga ta cek masa Bay Gazlavay, ndaw masa aŋga daha ta dey ŋga sərmataw, ma da təhtara fa daŋgay ŋga ndəhay aŋga hay. Ta’, a zəltərwa maslaŋ hay məfaɗ masa Gazlavay ma vəltar gədaŋ ŋga nəsey hwayak ta bəlay heyey. A zəltərwa ta gədaŋ, a ləvtar: 3«Ka da nəsmata hwayak ta bəlay leŋ wudez hay ba ɗagay. Si wara ala ma təhmatar cek fa daŋgay ŋga ndəhay ma ka sləra ŋga Gazlavay aləkwa la ɗagay.» 4Fa dəɓa ha, a wuzdamatiwa ndəhay masa ta cek matəhtakaya fa daŋgay kaa heyey tabiya. Ya cənda na, ata gabal temere ta kwakwar məfaɗ a ray a məfaɗ. Ndəhay a ŋgene, ata daa səkway hay tabiya ŋga Israyel. 5Ndəhay a na, ata gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Juda, gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Ruben, gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Gat, 6gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Aser, gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Naftali, gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Manase, 7gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Simeyaŋw, gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Levi, gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Isakar, 8gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Zabulaŋw, gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Jawzef, leŋ gabal kuraw a ray a cew daa səkway ŋga Benjameŋ. 9Fa dəɓa ha masa yah ma hətatar ndəhay Israyel hay la na, ta’, ya hətey ndəhay mekele ga makustakaya saya, a sləfam ba. A samawa da wuzlah ndəhay daa wura daa wura cəpa, daa hwayak hay cəpa, a bamawa daa səkway wura wura cəpa, aa guzlam mey hay wal wal cəpa. Ata tabiya fa mey ŋga slam-menjey ŋga Bay Gazlavay leŋ fa mey ŋga Bəz-təɓaŋ ŋga Bay Gazlavay heyey. Ata cəpa ta jəbe mabara fa vaw, ta mey-har ŋga gendew da har ŋga həsley ray a Bay Gazlavay ta Bəz-təɓaŋ aŋga. 10Ndəhay a faa guzlam ta gədaŋ, a ləvam: «Ma ləhdamandar na, ara Gazlavay aləkwa manjakaya daa slam aŋga menjey ta Bəz-təɓaŋ aŋga ha keɗe.» 11Slam-menjey masa da wuzlah heyey ta bay-ray hay leŋ cek hay məfaɗ ta dey heyey na, maslaŋ hay tabiya ŋga Bay Gazlavay, a zlərmatar ray. Maslaŋ hay a, a ragadam, daŋgay dar! a hwayak fa mey ŋga slam-menjey heyey, a həlmamara Gazlavay, 12a ləvam: «Amen, Bay Gazlavay aləkwa. Anja ndəhay ŋga həlmamaka, ŋgaa həmdamaka, kah ndaw masa ta leŋgesl. Anja ndəhay ŋga kamaka suse, ŋga həslmaka ray, kah ndaw ma wey da ray cek hay tabiya, kah ndaw masa ta gədaŋ. Cek hay a keɗe ŋga key kəne ŋga sərmataw. Amen.» 13Ndaw pal dasi bay-ray hay kwakwar cew a ray a məfaɗ heyey aa cəfɗaya, a ləvey: «Ka sərta ndəhay ta jəbe mabara keɗe daw? A samawa na, dama?» 14Ya mbəɗdara, ya ləvar: «Ara kah ma səra, Bay aɗaw. Yah na, ya səra ba.» A mbəɗdiwa, a ləvey: «Ara ndəhay ma bamawa cay daa banay mahura da bəla. Ta pərmata jəbe ata hay la daa mambaz ŋga Bəz-təɓaŋ ŋga tərey mabara. 15Ara maja ŋgene, ndəhay a ma lacam fa mey ŋga slam-menjey ŋga Bay Gazlavay heyey. Fa həlmamara Gazlavay taa vaɗ, taa pas daa Way-mekey-kwakwas aŋga da vaɗ. Ndaw masa manjakaya daa slam-menjey da wuzlah heyey, fa nəkfatar dey, fa bərɗata. 16May fa da catar ŋgada ndəhay a ŋgene daa saba, yam fa da katar daa saba may. Kwa pas fa daa wurwa ŋga ndəlta daa ba, kwa meeme fa da ndəlta daa ba, 17maja Bəz-təɓaŋ masa daa slam-menjey heyey, a da tərey ŋga mecəkwer ata. A da handata aa wurak ŋga yam ma vəley heter mendəvey ba. Asaya, Gazlavay a da takwaɗatara matəway daa dey ata cəpa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\