Cek ma wuzar a Jaŋ 8

1Fa dəɓa ha, Bəz-təɓaŋ heyey a pəslta tebeɗ ŋga dey maasala ha. Daa masa aa ma pəslta la, cek hay tabiya da gazlavay da vaɗ manjatakaya teete haa mənet kwakwar maakar. 2Yah, Jaŋ, ya da nəkey dey na, ya hətey maslaŋ hay maasala ŋga Gazlavay malacatakaya fa mey aŋga. Ta’, a vəlmatar taalam hay maasala a maslaŋ hay a. 3Daa ŋgene, maslaŋ mekele daha fa kərzey taasa ŋga ɓərey magaza. Taasa ha maamandaw na, faa ŋgəsam cek mezey maaya ŋgada Gazlavay da hwaɗ a ŋga dərmar daŋgay. Maslaŋ a, a sawa, deŋ! a lecey gweegwe ta slam-meewurey cek mezey maaya ŋgada Gazlavay makakaya ta ɓərey magaza. Ta’, a vəlmar cek mezey maaya ga ŋgaa ŋgəsey amba kakas aha ta medərey-daŋgay ŋga ndəhay ŋga Gazlavay tabiya a wusam fa vəɗa. Anda keɗe, a pa cek mezey maaya heyey a ray slam aha, aa ŋgəsa fa mey ŋga slam-menjey ŋga Bay Gazlavay heyey. 4Daa masa maslaŋ faa ŋgəsa cek mezey maaya kaa heyey, kakas a, a bawa daa taasa da har maslaŋ a, ta’, aa ŋgəsey, a wusey fa mey ŋga Gazlavay a vaɗ ta medərey-daŋgay ŋga ndəhay ŋga Gazlavay heyey. 5Masa maslaŋ ŋga Gazlavay heyey ma ka cek aha la, anda keɗe na, leŋ! a la taasa heyey, a hərcawa awaw da ray slam-meewurey cek heyey, ta’, a kwiydərwa awaw a, a bəla. Menjey nekəɗey, var ta’, a zəmey wəɗ-weɗ, wəɗ-weɗ, ta’, aa bəcey təzlaw! təzlaw! Hwiyak a wusey ta gədaŋ gədek gədek anda aŋgwa ma bəzley. 6Fa dəɓa ŋga cek hay a ŋgene, maslaŋ hay maasala ta taalam hay da har a ɗiyam vaw amba a famata taalam hay a. 7Maslaŋ ŋgeeme ta’, a fa taalam aŋga. Lanja a kwiywa a bəla majahaɗakaya ta awaw ta mambaz. Bəla ha a wunkey slam maakar. Slam pal awaw a wawura ta wudez hay da hwaɗ a cəpa. Kusaf masa meendəɓek e cəpa ta wewurey sem. 8Cay, maslaŋ ŋga dey cew e, ta’, a fa taalam aŋga may. Cek anda aŋgwa mahura, awaw fa gəɗey njəm-njem da ray a, a kəzlwa təzlem! aa bəlay. Bəlay a, a wunkey slam maakar. Slam pal a tərey ŋga mambaz. 9Cek hay masa daa yam a, a wunkey slam maakar. Slam pal, cek hay a cəpa a məcam. Kwambiwal hay ma pəkam da ray yam a, a wunkam slam maakar. Slam pal, kwambiwal hay a cəpa a nəsam. 10Cay, maslaŋ laŋgar ta’, a fa taalam aŋga. Ara maslaŋ ŋga dey maakar a. Wayam hay leŋ wurak hay ŋga yam a wunkam slam maakar. Slam pal, wurzla mahura fa gəɗey njəm-njem anda awaw, a kəzlwa a hwaɗ a. 11Mezəley ŋga wurzla ha «Wurzla-Ɗeɗəwek». Masa aa ma kəzlwa la aa wayam kaa heyey na, ta’, wayam hay a, a wunkam slam maakar. Slam pal, yam da hwaɗ a ta tərey sem ɗeɗəwek. Ndəhay ga ta məcam sem maja yam meeɗəwek ehe, aa ta mewer da hwaɗ a. 12Cay, maslaŋ mekele saya a fa taalam aŋga may. Ara maslaŋ ŋga dey məfaɗ a. Masa aa ma fa la na, cek a təɓzla meweɗey ŋga pas, meweɗey ŋga kiya, leŋ ŋga wurzla hay. Meweɗey ŋga pas, ŋga kiya, leŋ ŋga wurzla hay a wunkey slam maakar. Slam pal a weɗey saba. Anda keɗe, ləvaŋ a key nekəɗey. Anda meləvey daa mevərndey na, pas a tey ɓərey daaŋgafaɗ gway. Dasi tavaɗ na, kiya ta wurzla hay a waɗam ɓərey daaŋgafaɗ gway may. 13Fa dəɓa ha, ya da nəkey dey na, ya hətey bərgaday fa jəvey dəreŋ da vaɗ. Ya cənda fa wudey ta gədaŋ, a ləvey: «Waay! Waay! Banay a sawa la a ray ndəhay cəpa da bəla. Maslaŋ hay maakar daha ta famata taalam ata hay daa ba araŋ. Da ta famata cay na, banay a sawa la ga.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\