Rawma hay 10

1Məlma aɗaw hay, cek masa yah ma wuɗey ta mevel aɗaw cəpa na, anja Gazlavay ŋga ləhdata səkway aɗaw hay Jəwif hay daa mebərey. Ya fa dərey daŋgay mandaw mandaw maja ata. 2Ya gwa ya ləvey ata na, ta vəldamara ray ata la ta mevel ata cəpa ŋga səpey cəveɗ ŋga Gazlavay. Kwa ta səpmara cəveɗ e la ta mevel ata cəpa na, ama ta sərmara cəveɗ masa fara fara na, daa ba. 3Ata ta sərmara ŋga səpey cəveɗ masa amba Gazlavay a pata ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga na, daa ba. A səpam amba Gazlavay a pata ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga na, ta fa cek hay masa ata ma kamara ta har ata gway. Anda keɗe, cəveɗ fara fara masa Gazlavay ma da pata ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga na, a wuɗam ba. 4Fara fara, dəga Kəriste ma sawa a bəla na, gədaŋ ŋga kwakwas ŋga Mawiz ta ndəvey sem. A key anda keɗe, amba Gazlavay a pey ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga na, ndəhay ma pamara ŋga ndaw ata fara fara. 5Masa Mawiz maa guzley zleezle da ray ndaw ma wuɗey amba Gazlavay a pa ŋga ndaw maaya fa mey aŋga maja aa ma səpa kwakwas aŋga na, a ləvey: «Ndaw ma səpa kwakwas a mandaw mandaw, ma rəsa ba səlak na, a hətey heter la ta fa kwakwas a.» 6Ama cəveɗ amba Gazlavay a pa ndaw ŋga ndaw maaya fa mey aŋga maja aa ma pa ŋga ndaw aŋga fara fara na, cəveɗ e aŋga wal. Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay da ray cəveɗ e, a ləvey: «Kah ndaw-magədaŋ, ka da wulkey daa mevel akah, ka ləvey ma da təpey a gazlavay a vaɗ na, wa?» na, ka da ləvey kəne ba. Anda meləvey, ka da ləvey «Ma da təpey a gazlavay a vaɗ ŋga bərŋgadərwa Kəriste na, wa?» na, ka da ləvey kəne ba. 7Asaya, «Ma da gwa ŋga mbəzey a wuzlah ndəhay maməctakaya na, wa?» na, ka da ləvey kəne ba may. Anda meləvey, ka da wulkam amba ndaw a daw a wuzlah ndəhay maməctakaya ŋga zəlwa Kəriste na, kəne ba. 8Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Mey ŋga Gazlavay aa da cakay akah, ba na, dəreŋ ta kah ba. Aa da baazlam akah ta daa mevel akah.» Yaw, mey a na, ara mey masa ala ma wuzdamatara ŋgada ndəhay amba a təɓmara. 9Da kah ta mey akah, kah maa guzley la fa mey ŋga ndəhay, ka ləvey: «Yesu na, ara Bay Mahura,» asaya, da ka ta təɓa la ta mevel akah cəpa Gazlavay ta sləkɗadərwa sem daa meməcey na, ŋgene, Gazlavay a ləhdaka la. 10Ndaw ma pa Gazlavay ŋga ndaw aŋga fara fara la na, Gazlavay a, a pa ndaw aha ŋga ndaw maaya fa mey aŋga la. Asaya, ndaw maa guzley ta mey aŋga, a ləvey: «Yesu ara Bay Mahura» na, Gazlavay a ləhda ndaw a la. 11Ahaw, mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Kwa waawa ma pa Gazlavay ŋga ndaw aŋga fara fara na, a zəley marava daa ba səlak.» 12Anda keɗe, ndaw Jəwif ta ndaw Jəwif ba na, ata letek. Ata cəpa bay ata na, pal, ara Bay Mahura, ndaw ma katar maaya daa masa ata faa cəfɗamara ŋga jənta. 13Anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Kwa waawa maa cəfɗa Bay Mahura ŋga ləhda na, Bay Mahura ha a ləhda la.» 14Kaa da ndəhay ta pamara Bay Mahura ha ŋga ndaw ata fara fara daa ba na, a daa cəfɗamara ŋga ləhdata na, kwara? Yaw, kaa da ndəhay ta cəndamara mezəley ŋga Bay Mahura ha daa ba na, a da pamara ŋga ndaw ata fara fara ha na, kwara? Asaya, kaa da ndaw ta wuzey mey da ray Bay Mahura ha daa ba na, ndəhay a da cəndamara mey da ray a na, kwara? 15Kaa da ndəhay maslərdatakaya ŋga wuzey mey a daa ba na, a da wuzdamara mey da ray Bay Mahura ha na, kwara? Anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Cek ma mbey anda ndəhay ma diyam ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya a ndəhay na, daa ba.» 16Ama ndəhay tabiya ta təɓmara Mey-maaya-mawiya ha aa mevel ata na, daa ba. Ara anda Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay maa guzley zleezle, ma ləvey: «Waa Bay Gazlavay, ma təɓa mey ala masa ala ma wuzdamara da ray akah na, wa?» 17Anda keɗe, amba ndaw a təɓa mey ŋga Gazlavay na, si a cənda mey a la ɗagay. Mey masa aa ma cənda ha na, ara mey ŋga Kəriste. 18Da anda keɗe na, ya wuɗey ŋga səra Jəwif hay na, ta jəkam sləmay fa Mey-maaya-mawiya ha daa ba fara daw? Fara fara, ta jəkam sləmay la. Ara anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Ndəhay ta diyam la ŋga wuzey mey ŋga Gazlavay da bəla tabiya. Ɗay ata ta cəney la aa wura aa wura cəpa, kwa aa slam masa dəreŋ.» 19Ya wuɗey ŋga səra saya, Israyel hay na, ta cəndamara mey a daa ba fara daw? Fara fara ta cəndamara la, ama ta gəmam ŋga təɓmara daa ba. Ya səra anda keɗe na, maja Gazlavay taa guzltar la dəga zleezle ta mey Mawiz, a ləvey: «Ya da tərdakwar ŋga ndəhay ma ka səleŋ fa ndəhay daa səkway hay saw kəne. Ya da ka amba mevel akwar a cey a ray ndəhay masa daa səkway hay manjar leŋgesl.» 20Fa dəɓa ha Izay may, ta zlurey ŋgaa guzley daa ba, a ləvey: «Gazlavay a ləvey: Ndəhay masa ta səpmaya daa ba na, ta hətmaya la ta dey ata. Ya ta wuzda vaw aɗaw la ŋgada ndəhay masa kwa maa cəfɗamara mey aɗaw daa ba.» 21Da ray ndəhay Israyel hay na, Gazlavay taa guzley la saya ta mey Izay, a ləvey: «Ya vərndey hipas, har aɗaw mawurkaya ŋga təɓtərwa ndəhay ma kam həma a ray aɗaw amba a vəhmawa, ama ata ta cənmaya mey daa ba.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\