Rawma hay 11

1Yaw, ya wuɗey ŋga səra saya, da anda kaa na, Gazlavay ta mbəɗtar dəɓa sem a ndəhay aŋga hay Israyel hay daw? Kay, daa ba səlak! Yah ray aɗaw na, yah ndaw Israyel, yah daa səkway ŋga Benjameŋ. Benjameŋ e may, ara ndaw daa səkway ŋga Abəraham. 2Fara fara, Gazlavay ta mbəɗtar dəɓa a ndəhay aŋga hay Israyel hay masa aa ma walata dəga zleezle na, daa ba. Ka sərfadamara mey mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay da ray Eli ma təway fa mey ŋga Gazlavay maja Israyel hay heyey saba daw? A ləvey: 3«Waa Bay Gazlavay, ta kəɗmata ndəhay ma təla mey akah hay sem cəpa vagay, mendərey yah pal taava aɗaw. Fa səpmaya ŋga kəɗey vagay may. Asaya, ta bəzlmata slam hay mefəkey cek ŋgada kah sem.» 4Kaa Gazlavay a mbəɗdara a Eli a na, kwariya? A mbəɗdara, a ləvar: «Kay, mendərey kah pal taava akah ba! Ya ta ɓey ndəhay gabal maasala la ŋgada yah. Ara ndəhay masa ta namar ray ŋgada kuley mezəley Bal daa ba.» 5Yah, Pawl, ya fa ləvkwar, kwa haa wure keɗe na, aŋga letek kəne may, Gazlavay ta mbəkey ndəhay siya la da wuzlah Israyel hay masa aŋga ma walata maja aŋga ma sərfatar dey-ceceh. 6Gazlavay a walata ndəhay a na, maja aŋga ma sərfatar dey-ceceh, ba na, maja sləra ata ba. Anja da a walata maja sləra ata na, ŋgene ta sərfatar dey-ceceh daa ba. 7Kaa wure keɗe, mey a, a wuɗey ŋga ləvey na, kwara? Israyel hay na, ta hətam cek masa ata ma səpmara na, daa ba, si ndəhay nekəɗey masa Gazlavay ma walata na, ta hətam la. Har-gədaŋ ŋga ndəhay da wuzlah ata na, ta wuɗam ŋga cəndamara ɗay ŋga Gazlavay na, daa ba. 8Anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Gazlavay ta ŋgərɗatara ray ata sem, ta wulfatara dey ata sem, ta dəzltara sləmay ata sem, haa wure keɗe ata kəne cəŋga.» 9Bay Davit taa guzley la saya, a ləvey: «Cek hay masa ata ma zəmamara ŋgene na, ŋga kərzata fa ɗay anda ŋgam-ŋgam ma kərzey cek, anja ŋga tərey ŋga vəgeɗ amba a təɗam a hwaɗ a, a səram banay təɗe fa sləra ata. 10Anja dey ata ŋga wulfey amba a hətmar dey saba, anja ŋga gəɓdamara dəɓa mandaw mandaw maja banay ata.» 11Ya wuɗey ŋga səra mey a saya, Jəwif hay ma zlaŋgaɗam daa cəveɗ ŋga Gazlavay na, ta zlaŋgaɗam sem ŋga tar fara daw? Kay, daa ba səlak. Ama maja mebərey masa ata ma kamara na, ndəhay masa Jəwif hay ba hay ata ta cəveɗ ŋga ləhey daa mebərey. A key anda ŋgene na, amba Jəwif hay a, a kam səleŋ ta ndəhay masa Jəwif hay ba hay. 12Jəwif hay ta kam mebərey la, maja ŋgene, Gazlavay ta katar maaya la a ndəhay da bəla tabiya. Jəwif hay ta zlaŋgaɗam sem daa cəveɗ ŋga Gazlavay, maja ŋgene, Gazlavay ta’, a pəstar mey a ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Yaw, da Gazlavay ta katar maaya la a ndəhay masa Jəwif hay ba hay maja Jəwif hay ta zlaŋgaɗam sem daa cəveɗ aŋga na, kaa wara a katar maaya ma fəna ta pas masa ndəhay Jəwif hay tabiya ma da vəhmawa fa vəɗa ŋga ləhey, ba daw? 13Wure keɗe, ya wuɗey ŋgaa guzlkwar ŋgada akwar ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Yah na, ndaw-meslərey ŋga Yesu masa Gazlavay ma slərdərwa ŋga wuzey mey ŋgada akwar ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Ya faa səmey ga da ray sləra aɗaw a. 14Ya wuɗey na, səkway aɗaw hay Jəwif hay a nəkam dey fa sləra masa yah ma ka da wuzlah ndəhay masa Jəwif hay ba hay, a səpam cəveɗ amba Gazlavay a ləhdata may. 15Masa Gazlavay ma mbəɗtar dəɓa sem a ndəhay aɗaw Jəwif hay na, ta’, a cəmtar ɗay ŋga ndəhay siya da bəla ta aŋga ray aŋga. Da anda keɗe na, ta pas masa Gazlavay ma da təɓta aa slam a na, ma da key na, me? Cek maaya a key la. Ndəhay masa maməctakaya a sləkɗamawa la daa meməcey. 16Sərmara, da ta cam peŋ la teeseɗ ŋga vəley ŋgada Gazlavay na, peŋ e siya tabiya na, ara ŋga Gazlavay a may. Asaya, da a vəlmar slaslalay hay ŋga wudez na, mey-har hay ŋga wudez e cəpa ŋgada aŋga may. 17Səkway ŋga Israyel hay na, aŋga anda wudez maaya marəvkaya masa mey-har hay siya maɗəsltakaya. Ama akwar masa Jəwif hay ba na, akwar anda mey-har hay ŋga wudez saw manjəɓtakaya fa wudez maaya marəvkaya masa mey-har hay siya maɗəsltakaya heyey. Wure keɗe, ka da hətam cek maaya maja akwar manjəɓtakaya fa wudez maaya heyey. 18Da anda kaa na, ka da rəsmata ndəhay masa anda mey-har hay ŋga wudez maɗəsltakaya ŋgene ba. Akwar fa zlapam da ray ata na, maja me? Akwar na, mey-har hay gway. Ma kərza slaslalay na, ara mey-har hay ba, ama ara slaslalay ma kərza mey-har hay, ba diya? 19Da kwa ndəhay siya da wuzlah akwar a daa guzlam, a ləvam: «Gazlavay a ɗəslta mey-har hay a na, amba a njəɓey yah aa slam aha.» 20Ahaw, kəne fara. Ama Gazlavay a ɗəslta na, maja ata ma pamara ŋga ndaw ata fara fara daa ba. Yaw, aŋga ma njəɓkwar aa slam ata na, maja akwar ma pamara ŋga ndaw akwar fara fara. Maja ŋgene, ka da zlapam saba, ama maaya na, ka zluram ta Gazlavay. 21Jəwif hay na, ara ndəhay masa mapatakaya anda mey-har ŋga wudez masa maaya. Da Gazlavay ta sərfatar dey-ceceh daa ba na, ka wulkam a sərfakwar dey-ceceh la daw? 22Nəkmara, Gazlavay na, a gwa a key maaya a ndaw, asaya, a gwa a cey mevel a ray ndaw may. Aŋga na, fa cey mevel da ray ndəhay masa ma zlaŋgaɗam sem daa cəveɗ aŋga. Ama faa həmdakwar, akwar ndəhay masa daa cəveɗ aŋga. Si ka kamar cek ma mbafar mandaw mandaw, da daa ba na, a da ɗəslkwar anda mey-har hay ŋga wudez e may. 23Jəwif hay na, da ata ta vəhmawa sem aa cəveɗ ŋga Gazlavay, a pamara ŋga ndaw ata fara fara na, Gazlavay a, a njəɓta la aa slam ata fa wudez masa maaya heyey saya, maja Gazlavay aa ta gədaŋ ŋga vəhdatərwa, a njəɓta aa slam ata cəŋga. 24Akwar ndəhay masa Jəwif hay ba, akwar na, anda mey-har hay ŋga wudez saw da ley masa ma ɗəslmərwa ŋga njəɓey fa wudez masa maaya. Yaw, da Gazlavay ta gwa ŋga ka cek masa ta banay anda keɗe sem na, ka wulkam aŋga ta banay amba a vəhdatərwa Jəwif hay masa mapatakaya ta cakay heyey aa slam ata daw? 25Məlma aɗaw hay, ya wuɗey ka sərmara mey maɓadakaya daha, amba ka pamara ray akwar ŋga ndəhay ma səra cek kalah ba. Ahaw, Israyel hay siya na, ray ata maŋgərɗakaya. Ama ta pas masa ndəhay Jəwif hay ba hay masa Gazlavay ma wuɗey ŋga ləhdata ta ləham cay na, Israyel hay siya hay a na, a mbəɗdamara menjey ata la, a pamara Gazlavay ŋga ndaw ata fara fara. 26Anda keɗe na, Gazlavay a ləhdata ndəhay Israyel hay la cəpa anda mawuzlalakaya daa ɗerewel aŋga ma ləvey: «Ndaw ma da ləhdata ndəhay a da bawa daa aŋgwa ŋga Siyaŋw . A da mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay daa səkway ŋga Jakwap. 27Keɗe he na, ara mejəwey-mey aɗaw ta ata ta pas masa yah ma da mbəkdatara mebərey ata.» 28Ata ta təɓmara Mey-maaya-mawiya daa ba, anda keɗe, ta təram sem ŋga masa-gəra hay ŋga Gazlavay. A key anda keɗe na, amba akwar ndəhay Jəwif hay ba hay na, Gazlavay a ləhdakwar daa mebərey. Ama taa slam laŋgar Gazlavay ta walata la maja ata na, ndəhay aŋga hay mawuɗtakaya kalah, asaya, maja ta jəwam mey la ta papaŋ ŋga papa ata hay zleezle. 29Da Gazlavay ta wala ndaw sem, asaya, da ta kar maaya la a ndaw a na, a da njey anda ŋgene, fa da mbəɗda mewulkey aŋga daa ba. 30Akwar ndəhay masa Jəwif hay ba hay na, zleezle akwar fa namar ray a Gazlavay daa ba. Ama Gazlavay ta sərfakwar dey-ceceh la wure keɗe, maja ndəhay Jəwif hay ma namar ray ba. 31Wure keɗe masa ata ma namar ray a Gazlavay ba ŋgene na, Gazlavay ta sərfakwar dey-ceceh la aa slam a ŋga ata. A key anda keɗe amba ata may, a mbəɗdamara menjey ata amba Gazlavay a sərfatar dey-ceceh. 32Yaw, anda keɗe, Gazlavay na, ta vəltar cəveɗ la a ndəhay tabiya amba a namar ray ba. A ka anda keɗe amba aŋga may, a sərfatar dey-ceceh a ndəhay ndav. 33Nəka! Gazlavay fa sərfatar dey-ceceh fara fara a ndəhay. Aŋga ndaw ta leŋgesl, a sərta cek hay tabiya. Cek masa daa mevel aŋga na, ndaw ma gwa ŋga səra daa ba. Cek masa aa ma wuɗey ŋga ka na, ndaw ma gwa ŋga səra daa ba. 34Anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay ma ləvey: «Ma səra mewulkey ŋga Gazlavay na, wa? Ma gwa ŋga kəta Bay Gazlavay na, wa? 35Ma vəlar cek a Gazlavay ma fəna cek masa aa ma vəldara na, wa? Kwa ndaw pal daa ba səlak.» 36Ma ləmtərwa cek hay cəpa na, ara aŋga. Fa nəkfatar dey fa cek hay a tabiya amba cek hay a, a njam na, dasi har aŋga. Anja ndəhay ŋga həlmamara Gazlavay ŋga sərmataw. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\