Rawma hay 13

1Maaya na, kwa waawa a natar ray ŋgada bay-ray hay ŋga ŋgwamna, maja kwa waawa ma key bay-ray na, ara Gazlavay ma vəldara. Yaw, bay-ray hay tabiya ŋga ŋgwamna na, ara Gazlavay ma pata. 2Anda keɗe, kwa waawa ma natar ray ba na, a key ŋgene a mbəkda cəveɗ masa Gazlavay ma wuɗey. Ndaw ma natar ray a bay-ray hay a ba na, sariya a təɗda la. 3Ndaw ma key cek ta cəveɗ e na, a zlurey ta bay-ray hay ŋga ŋgwamna ba, ama ndaw ma key cek ta cəveɗ e ba na, si a zlurey ta ata. Ka wuɗam ŋga zlurey ta bay-ray hay ŋga ŋgwamna ba, ba diya? Anda keɗe, si ka kam cek ta cəveɗ e amba aa həmdamakwar. 4Fara fara bay-ray hay ŋga ŋgwamna na, fa kamar sləra ŋgada Gazlavay ŋga jənkwar amba ka kam cek ta cəveɗ e. Ama da akwar fa kam cek ta cəveɗ e daa ba na, si ka zluram ta bay-ray hay a, maja ata ta gədaŋ ŋga sərdamakwar banay. A da sərdamakwar banay a na, ŋga tede ba. Da ndəhay ma ka cek ta cəveɗ e ba, bay-ray hay a fa sərdamata banay na, a key ŋgene, a kamar sləra a Gazlavay. Anda keɗe, ata fa wuzdamərwa na, Gazlavay fa cey mevel a ray ndəhay ma ka cek ta cəveɗ e ba. 5Da anda keɗe na, aŋga maaya amba ka namatar ray a bay-ray hay ŋga ŋgwamna. Ka namatar ray na, maja Gazlavay ma da sərdakwar banay daada ba, ama maja ka sərmara ara cek ta cəveɗ e. 6Ara maja ŋgene, akwar ma pəlam budaw may. Ndəhay ma cakala budaw a na, ara ndəhay masa Gazlavay ma pata ŋga ka sləra ha. 7Cek masa ndəhay ŋga ŋgwamna ata ta cəveɗ ŋgaa cəfɗafamakwar na, vəldamatara. Da ara budaw na, vəldamatara a ndəhay ma cakala budaw a. Da ara dala ŋga cek mekele masa ŋgwamna maa cəfɗafakwar na, vəldamara. Da ara ŋga ney ray ŋgada bay-ray hay ŋga ŋgwamna na, namatar ray. 8Ka da njam ta dəvaz ŋga ndaw da ray akwar ba. Ama dəvaz pal da ray akwar daha amba ka pəlmara mandaw mandaw. Dəvaz a na, ara mewuɗey-vaw da wuzlah akwar. Ndaw ma wuɗey ndaw na, a key a nar ray fara fara ŋgada kwakwas ŋga Gazlavay. 9Gazlavay a ləvey: «Ka da ley vaw saw ba, ka da kəɗey ndaw vagay ba, ka da leley ba, ka da key dey fa cek ŋga ndaw ba.» Mewey hay a keɗe ta siya hay cəpa na, macəmkaya daa mey pal ma ləvey: «Wuɗa meseembew akah anda kah ma wuɗa ray akah.» 10Ndaw ma wuɗey ndaw na, kwa fa da kar cek maaya ba ŋgada ndaw aha daa ba. Anda keɗe, da ka wuɗey ndaw na, a key ŋgene, ka nar ray maaya maaya a kwakwas ŋga Gazlavay. 11Wure keɗe na, ka sərmara, pas a ta wuswa cay. Ara pas masa akwar ma da sləkɗam daa ɗar. Ahaw, pas masa Gazlavay ma da ləhdakwar da bəla keɗe na, aa gweegwe cay. Pas a na, aa gweegwe da ray pas masa akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam heyey. 12Tavaɗ fa ndəvey, mamba slam a wurey . Anda keɗe, ya da kakwa cek maaya ba anda ndəhay daa ləvaŋ saba. Ama jəwkwa vaw ta cek hay ma ka vəram ŋga key bay-gula da ray cek hay maaya ba anda ndəhay daa slam-meweɗey. 13Maaya na, menjey aləkwa a key maaya anda ndəhay daa slam-meweɗey. Anda meləvey, ya da kakwa wasa malamba ba, ya da wakwa ba, ya da lakwa vaw saw da palah ba, ya da kakwa cek hay malamba ba, ya da tərkwa vaw ba, asaya, ya da kakwa səleŋ fa cek ŋga ndaw ba may. 14Anja maaya na, ka vəlmar cəveɗ a Bay Mahura Yesu Kəriste ŋga wey da ray akwar. Cek hay malamba masa akwar ma wuɗam kalah na, ka da kamara saba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\