Rawma hay 15

1Aləkwa ndəhay masa ta gədaŋ daa mey ŋga Gazlavay, maaya na, ya jəntakwa ndəhay masa ta gədaŋ pəreh daa mey a. Ya da kakwa cek masa ma mbafandakwar daada ba. 2Maaya na, kwa waawa a key cek masa ma mbafatar a ndəhay amba a jənta ndəhay ŋga hətey gədaŋ daa mey ŋga Gazlavay a dey a, a dey a. 3Ya sərkwa fara fara, Kəriste na, ta key cek masa ma mbafar ŋgada ray aŋga na, daa ba. Ama anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Ndəhay ta cəɗmaka la, kah Gazlavay, ama mecəɗey a ta vəhwa sem a ray aɗaw .» 4Cek hay tabiya masa mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay zleezle na, ara ŋgaa sərkadandakwar mey masa fara fara, amba ya pakwa leŋgesl fa cek masa Gazlavay ma ləvey a vəldandakwara la heyey. Ya pakwa leŋgesl na, maja mey mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay fa vəlndakwar gədaŋ, asaya, fa jənndakwar amba ya ɓəskwa banay. 5Anja Gazlavay ndaw ma vəltar gədaŋ a ndəhay ta ma dəktar mevel a ndəhay ŋga vəlkwar mewulkey maaya amba ka njam akwar macəmkaya ɗay pal anda Yesu Kəriste ma wuɗey. 6Anda keɗe, akwar tabiya daa slam a, ka da cəmdamara ɗay akwar pal ŋga həlmey Gazlavay papaŋ ŋga Bay aləkwa Mahura, Yesu Kəriste. 7Təɓmata ndəhay siya hay anda Kəriste ma təɓkwar. Təɓmata amba a həslmar ray a Gazlavay. 8Ya fa ləvkwar fara fara, Kəriste a sawa a bəla na, ŋga katar sləra ŋgada Jəwif hay amba a wuzdatara Gazlavay na, ara ndaw ma mbərzley ba. A sawa na, ŋga key cek masa Gazlavay ma ləvtar a papaŋ ŋga papa ata hay zleezle a katara la heyey. 9Asaya, a sawa na, amba ndəhay masa Jəwif hay ba a həslmar ray a Gazlavay maja maaya aŋga, anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay zleezle, ma ləvey: «Ara maja keɗe, yah ma da həslka ray fa mey ŋga ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Ya da həlmaka ta walay.» 10Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay saya, a ləvey: «Akwar ndəhay masa Jəwif hay ba, sasəmam daa slam a ta ndəhay ŋga Gazlavay.» 11Mawuzlalakaya saya, a ləvey: «Akwar ndəhay Jəwif hay ba, həlmamara Bay Gazlavay. Anja kwa ndaw daa səkway wura wura ŋga həlma Bay Gazlavay.» 12Izay, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay taa guzley la saya, a ləvey: «Ndaw a yawa la daa səkway ŋga Jese, a da key bay ŋga ndəhay masa Jəwif hay ba may. Ndəhay masa Jəwif hay ba na, mewulkey ata aa da ray ndaw aha amba a ləhdata.» 13Anja Gazlavay, ndaw ma vəltar gədaŋ a ndəhay amba a pam leŋgesl a ray a heyey na, ŋgaa səmdakwar mandaw mandaw, anja ŋga njadakwar daa zazay maja akwar ma pamara ŋga ndaw akwar fara fara. Anda keɗe, cek masa aŋga ma da vəldakwara ha na, akwar fa səkwmara ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay. 14Məlma aɗaw hay, yah ta ray aɗaw ya fa ləvkwar, ya səra, fara fara akwar na, ndəhay ma wuɗam ŋga key cek maaya. Ka sərmara mey masa fara fara, ka gwamara ŋga kətmata ndəhay mekele ta mey a. 15Ta ŋgene he cəpa, daa leeter aɗaw keɗe, mey hay masa akwar ma cəndamara cay dəga zleezle na, ya sərfadakwara saya, ya zlurey ba. Ya zlurey ba na, maja Gazlavay ma kaya maaya la, 16a paya ŋga key sləra ŋga Yesu Kəriste ŋgada ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Yah ma vəlda ray aɗaw la fara fara ŋgada Gazlavay ŋga wuzey Mey aŋga maaya mawiya. Ya wuzdatara mey a, a ndəhay masa Jəwif hay ba, amba a təram ŋga cek mavəldakaya ŋgada aŋga masa ma mbafar kalah, cek masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma pa wal ŋgada Gazlavay a. 17Anda keɗe, ya faa səmey ga da ray sləra ŋga Gazlavay masa yah ma ka maja yah na, macəmkaya ta Yesu Kəriste. 18Kwa ya fa da gwa ŋgaa guzley da ray cek mekele na, daa ba, si da ray sləra masa Kəriste ma ka ta fa yah, amba a handatərwa ndəhay masa Jəwif hay ba hay ŋga namar ray a Gazlavay. A handatərwa na, ta fa mey masa yah ma wuzda leŋ ta fa cek masa yah ma kata. 19Asaya, a handatərwa na, ta fa maazla hay mekele mekele ma rəzley ndaw masa aŋga ma kata leŋ ta fa gədaŋ ŋga Mesəfney aŋga. Anda keɗe, yah ma wuzda Mey-maaya-mawiya ŋga Kəriste la dəga da Jeruzelem haa kasl aa hwayak ŋga Iliri. Ya ta wuzda mey a la tabiya maaya maaya daa slam hay a ŋgene. 20Anda meləvey, ya wuzey mey a na, daa hwayak hay masa ndəhay ma cəndamara mey da ray Kəriste daa ba araŋ. Ya wuɗey ŋga wuzey mey a daa hwayak hay masa ndəhay ma cəndamara mey da ray Kəriste cay ba, maja ndəhay a da wulkam ara anda ya ləmey way a ray salay ŋga way masa ndaw mekele ma pa. 21Ya ka anda keɗe na, ya wuɗey ŋga key anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Ndəhay masa ta wuzdamatara mey da ray a daa ba araŋ na, a hətmar la ta dey ata. Ndəhay masa kwa ta cənam mey da ray a daa ba na, a cəndamara mey a la.» 22Yah ma wulkey la dey ga ŋga daw fa akwar a Rawm, ama ya ta hətey har daa ba maja sləra ha keɗe. 23Mevey ga, ya ta wuɗey la ŋga daw fa akwar, ama sləra ta təkya sem. Wure keɗe na, yah ma ndəvda sləra aɗaw cay daa hwayak hay feɗe. 24Ya wuɗey ŋga daw fa akwar dəɓa ŋga njawa nekəɗey ŋga kawa matakwam akwar. Fa dəɓa ha, ya daw la aa hwayak ŋga Espay. Yaw, ya wuɗey ka jənmaya ŋga daw ŋgadaa hwayak a. 25Ama wure keɗe na, ya wuɗey ŋga daw fa ndəhay ŋga Gazlavay da Jeruzelem ɗagay ŋga jəntərwa, 26maja ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu da Masadəwan ta da Akay ta cakalam dala la ŋga jəney masa-viya hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem e. 27Ara mevel ata ma wuɗey ŋga cekeley dala ha. Ama fara fara si a jənmata ndəhay a maja ara cek anda dəvaz. Ya ləvey anda keɗe na, maja ndəhay da Masadəwan ta da Akay a ata Jəwif hay ba, ama ta hətam maaya ŋga Gazlavay la ta fa Jəwif hay. Anda keɗe, aŋga maaya amba ndəhay Jəwif hay ba hay a, a jənmata ndəhay Jəwif hay ta zleley ata hay may. 28Da yah ma ndəvdərwa sləra ha cay da Jeruzelem e, asaya, da yah ma vəldatara dala macakalakaya heyey cay a ndəhay feteɗe na, ŋgene, ya daw aa hwayak ŋga Espay dəɓa, ama ya da daw na, ta fa akwar. 29Ya səra, da yah ma wusey la fa akwar na, Kəriste a pəskwar mey la maja yah ma daw a. 30Məlma aɗaw hay, ambahw, kakwa gədaŋ ŋga dərey daŋgay a Gazlavay ta mevel aləkwa cəpa maja yah. Yaa cəfɗakwar kaa na, ta mezəley ŋga Bay Mahura Yesu Kəriste, asaya, yaa cəfɗakwar maja mewuɗey-vaw masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma handərwa a wuzlah aləkwa. 31Dəram daŋgay na, amba ndəhay ma səra Yesu Kəriste ba da Jude a sərdamaya banay ba. Dəram daŋgay saya, amba cek masa yah ma da handatara a ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem heyey na, a təɓmara ta meesəmey. 32Anda keɗe, da Gazlavay ta təɓa la na, ya wusey la fa akwar ta meesəmey. Da yah ma wusey la na, ya məskey vaw la nekəɗey da wuzlah akwar. 33Anja Gazlavay, ndaw ma handawa zazay mandaw mandaw a ray ndəhay, ŋga njey ta akwar tabiya. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\