Rawma hay 2

1Jam aɗaw hay, da akwar fa mbəɗmatar ray a ndəhay na, mey akwar ŋga wurey amba Gazlavay a sərfakwar dey-ceceh fa mebərey akwar na, daa ba, maja akwar ta mebərey anda ata may. Da ka mbəɗmatar ray a ndəhay na, a key ŋgene, ka mbəɗam ray ŋgada akwar ray akwar, maja akwar fa kam cek maaya ba letek anda ata. 2Ya sərkwa Gazlavay a key sariya la, a da sərdata banay ta ndəhay ma kam cek hay malamba. Sariya ŋga Gazlavay a na, ara ta cəveɗ e fara fara. 3Akwar ndəhay ma kam cek hay malamba, ka mbəɗmatar ray ŋgada ndəhay mekele ma kam cek malamba anda akwar na, ka wulkam Gazlavay a kakwar sariya ŋgaa zəɗdakwar daa ba daw? 4Gazlavay na, ara ndaw maaya, a sərda banay ta ndaw fiyaw fiyaw maja mebərey aŋga ba. Aŋga fa ɓəsa mebərey a, kaa ka rəsmara Gazlavay a jak na, kwara? Aŋga ma kakwar maaya ŋgene na, amba ka mbəɗdamara menjey akwar, ba diya? 5Akwar, ndəhay masa ray maŋgərɗakaya ŋgene, ka wuɗam amba ka mbəɗdamara menjey akwar ba. Anda keɗe, akwar fa cəhaɗamawa sariya ŋga Gazlavay ŋgada ray akwar ma fəna ma fəna. Yaw, ta pas masa Gazlavay ma da cey mevel a ray ndəhay ta mebərey fara fara na, a da katar sariya təɗe ta mebərey ata. 6A da pəlra mawurɓay a ndaw a, a ndaw a, təɗe fa sləra maaya ta maaya ba masa aŋga ma ka. 7Ndəhay masa ma səpam ŋga key maaya mandaw mandaw na, a wuɗam Gazlavay a həsltar ray, a njadata aa slam aŋga meweɗey, a wuɗam ŋga hətey heter mendəvey ba. Gazlavay a da vəlda heter mendəvey ba ha na, ŋgada ata. 8Ama ndəhay masa ma kam həma a ray Gazlavay, ma rəsmara mey masa fara fara, ma səpam ŋga key cek hay malamba mandaw mandaw na, Gazlavay a cey mevel la ga a ray ata, a sərdata banay la. 9Ahaw, ndəhay masa ma kam cek hay malamba na, a səram banay la ga, a təwam la. Ma da sərey banay teeseɗ na, ndəhay Jəwif hay, fa dəɓa ha, ndəhay daa səkway hay siya tabiya may. 10Ama ndəhay ma kam cek hay maaya na, Gazlavay a da həsltar ray, a njadata daa zazay aa slam aŋga meweɗey. A da ka kəne ŋgada ndəhay aŋga hay tabiya, teeseɗ na, ŋgada Jəwif hay, fa dəɓa ha, ŋgada ndəhay daa səkway hay siya tabiya may, 11maja Gazlavay na, a weley ndəhay ta weley ba. 12Gazlavay ta wuzdara kwakwas aŋga la a Mawiz. Da ndəhay masa ma sərmara kwakwas a ba, a kam mebərey na, ndəhay a, aa zəɗam la tabiya, ama a daa zəɗam na, maja kwakwas a ba. Jəwif hay na, a sərmara kwakwas a. Ata may, da a zləɓmara kwakwas a na, Gazlavay a katar sariya la anda kwakwas a ma ləvey. 13Gazlavay a nəkta ndəhay, ata maaya fa mey aŋga na, maja ata ma cəndamara kwakwas a ta sləmay daada ba, ama maja ata ma kamara cek anda kwakwas a ma ləvey. 14Yaw, ndəhay mekele masa Jəwif hay ba, ma sərmara kwakwas ŋga Mawiz ba na, ta pas laŋgar ata ray ata fa kam cek hay anda kwakwas ŋga Mawiz a ma ləvey cəŋga. Anda keɗe, kwa a sərmara kwakwas a ba na, ata fa sərmara ŋga key cek hay ta cəveɗ e cəŋga. 15Menjey ata na, fa wuzda Gazlavay ta wuzdatara kwakwas a sem, aa daa mevel ata. Asaya, ta pas mekele, mewulkey ata fa wuzdatara cek masa ata ma kamara maaya ta maaya ba. 16Fara fara, pas pal Gazlavay a katar sariya la a ndəhay ta fa Yesu Kəriste. Ta pas ŋgene, Gazlavay a da wuzdərwa mewulkey masa maɓadakaya daa mevel ŋga ndaw a, ŋga ndaw a. Mey-maaya-mawiya masa yah ma wuzda na, fa ləvey kəne. 17Kaa akwar Jəwif hay na, kwara? Ka ləvam akwar na, Jəwif hay, asaya, ka wulkam ka ləvam cek hay tabiya ata ta cəveɗ e maja ka sərmara kwakwas ŋga Mawiz, ka zlapam ka ləvam akwar ndəhay ŋga Gazlavay. 18Ka sərmara cek masa Gazlavay ma wuɗey, asaya, kwakwas ŋga Mawiz fa wuzdakwara cəveɗ ŋga sərey cek masa maaya ta maaya ba. 19Ka wulkam na, ka gwamara ŋga wuzmatar cəveɗ ŋgada ndəhay masa wulaf hay daw? Asaya, ka wulkam na, akwar ndəhay ma waɗamatar dey a ndəhay masa daa ləvaŋ daw? 20Ndəhay ma səra cek ba na, ka wulkam ka gwamara ŋga kətmata la daw? Asaya, ka wulkam na, ka gwamara ŋgaa sərkadamata bəza hay daw? Ka wulkam anda keɗe maja ka ləvam kwakwas ŋga Mawiz ta wuzdakwara cek hay sem cəpa ta fa mey masa fara fara. 21Ehe, jəkam sləmay, akwar ndəhay masa maa sərkadamata ndəhay siya, kaa sərkam ray akwar ba na, maja me? Akwar ndəhay ma kətmata ndəhay siya ŋga leley ba, kaa ka lalam na, kwara? 22Asaya, akwar fa ləvmatar a ndəhay ka da lam vaw saw ba, kaa ka lam vaw saw saya na, kwara? Ka ləvam saya ka tam kuley ba, kaa ka lalamata cek hay da ver-kuley hay saya na, kwara? 23Akwar fa zlapam kalah, ka ləvam ka sərmara kwakwas ŋga Mawiz, ama akwar fa zləɓmara kwakwas a saya na, kwara? Anda keɗe, a key ka pamar hwaray a Gazlavay. 24Ara anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay ma ləvey: «Ndəhay siya faa guzlam mey maaya ba da ray Gazlavay maja akwar Jəwif hay.» 25Akwar Jəwif hay, ka ləvam Gazlavay a sərkwar ta fa mesley mandawal. Da akwar fa səpmara kwakwas ŋga Mawiz ta cəveɗ e na, mesley mandawal a, a jənkwar la. Ama da akwar fa səpmara kwakwas a ta cəveɗ e daa ba na, mesley mandawal a ara cek ŋga tede ŋgada akwar, fa da jənkwar daa ba. 26Anda keɗe, da ndaw mandawal manjar ŋga sley, a səpa kwakwas ŋga Mawiz ta cəveɗ e na, Gazlavay a nəka ndaw a anda ndaw maslakaya mandawal ba daw? 27Da ray ŋgene, ndəhay daa səkway hay mekele mandawal manjar ŋga sley masa ma səpmara kwakwas ta cəveɗ e, a mbəɗmakwar ray la. A da mbəɗmakwar ray na, maja akwar Jəwif hay, akwar ta kwakwas akwar mawuzlalakaya, asaya, akwar fa slam mandawal, ama ta ŋgene he cəpa, akwar fa zləɓmara kwakwas a cəŋga. 28Ndaw a da sərey aŋga ndaw Jəwif fara fara na, ta fa me? A da sərey aŋga ndaw Jəwif fara fara na, ta fa cek masa ndaw ma gwa ŋga hətar ta dey fa vaw aŋga daada ba, anda meləvey, ta fa mesley mandawal daada ba. 29Ama ndaw Jəwif fara fara na, ara ndaw masa Gazlavay ma mbəɗdara mevel aŋga sem. Ndaw maslakaya mandawal fara fara na, ara ndaw masa Mesəfney ŋga Gazlavay fa key sləra daa mevel aŋga, ba na, ara ndaw masa ma səpey kwakwas mawuzlalakaya daada ba. Ndaw masa Jəwif fara fara na, ara ndaw masa Gazlavay maa həmda, ba na, ara ndaw masa ndaw-magədaŋ maa həmda ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\