Rawma hay 5

1Ahaw, Gazlavay a tərdandakwar ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga na, maja aləkwa ma pakwa ŋga ndaw aləkwa fara fara. Anda keɗe, aləkwa manjatakaya daa zazay fa mey aŋga maja Bay aləkwa Mahura, Yesu Kəriste. 2Ara Yesu ma vəlndakwar cəveɗ amba ya sərkwa maaya ŋga Gazlavay maja aləkwa fa pakwa ŋga ndaw aləkwa fara fara. Aləkwa majaratakaya daa mey aŋga ta fa maaya aŋga ha. Asaya, aləkwa faa səmkwa maja ya sərkwa ya hətkwa meweɗey aŋga la a ray aləkwa. 3Ara ŋgene daada ba, ama aləkwa faa səmkwa saya daa masa aləkwa fa sərkwa banay, maja banay a, a jənndakwar ŋga ɓəsey banay hay mekele mekele. 4Meɓəsey banay na, a vəley gədaŋ a ndaw ŋga jerey. Yaw, da aləkwa majaratakaya na, ya sərkwa ya da hətkwa cek masa Gazlavay ma ləvey a vəldandakwara la heyey. 5Cek aha na, fa da pandakwar hwaray daa ba, maja Gazlavay ta wuzdərwa mewuɗey-vaw aŋga sem ta fa Mesəfney aŋga masa aa ma vəldandakwara. 6Daa masa aləkwa ta gədaŋ ŋga ləhda ray aləkwa daa ba na, Kəriste ta məcey la maja aləkwa, aləkwa ndəhay ma kam həma a ray Gazlavay. A məcey a na, ta pas masa Gazlavay ma wala ɗar a. 7Ya sərkwa aŋga ta banay amba ndaw a təɓa ŋga məcey aa slam a ŋga ndaw ma ka cek ta cəveɗ e. Ayəwa, da kwa ndaw a gwa ŋga məcey aa slam a ŋga ndaw meekweɗ-mey kwa. 8Ama kwa aləkwa ta mebərey na, ta ŋgene he cəpa, Kəriste ta məcey la maja aləkwa cəŋga. Ara anda keɗe Gazlavay ma wuzda, aŋga fa wuɗndakwar kalah. 9Wure keɗe, Gazlavay ta tərdandakwar la ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga ta fa mambaz ŋga Yesu ma mbəɗwa daa meməcey aŋga. Anda keɗe, ya sərkwa fara fara Yesu Kəriste a ləhdandakwar la, Gazlavay fa da cey mevel da ray aləkwa daa saba. 10Daa masa aləkwa masa-gəra hay ŋga Gazlavay na, Gazlavay a ta cəmndakwar ɗay la ta aŋga ray aŋga, ta fa meməcey ŋga Bəzey aŋga. Wure keɗe, aləkwa macəmkaya ɗay ta aŋga. Anda keɗe, ya sərkwa fara fara a ləhdandakwar la maja Bəzey aŋga ma sləkɗawa sem daa meməcey. 11Ara keɗe daada ba, ama aləkwa faa səmkwa da ray Gazlavay maja Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste may. Ara maja aŋga, aləkwa macəmkaya ta Gazlavay. 12Mebərey a sawa a bəla na, ta fa ndaw pal mezəley Adam. Ndəhay a məcam na, maja mebərey a. Anda keɗe, meməcey fa paslata ndəhay da bəla maja ndəhay tabiya ata ta mebərey. 13Dəga Gazlavay ta wuzdara kwakwas aŋga a Mawiz daa ba araŋ na, mebərey aa daha da bəla cay. Ama daa masa kwakwas a daa ba araŋ na, Gazlavay fa sləfa mebərey ŋga ndəhay daa ba may. 14Ama ta ŋgene he cəpa dəga fa Adam haa kasl fa Mawiz na, ndəhay tabiya ta ləham fa meməcey daa ba cəŋga. Adam ta cənar mey a Gazlavay daa ba. Kwa ndəhay a ta kam mebərey anda Adam a daa ba na, ta məcam sem cəŋga. Ya gwakwa ŋga wa Adam a na, ta ndaw ma da sawa. 15Ama Adam a na, ata letek ta ndaw ma da sawa ha ba. Mebərey ŋga Adam aŋga wal ta cek maaya masa Gazlavay ma da vəldatara a ndəhay maja mewuɗey-vaw aŋga. Ahaw, fara fara ndəhay ga ta məcam sem maja mebərey ŋga ndaw pal. Ama, Gazlavay a katar maaya la ma fəna a ndəhay ga. A da katar maaya ha na, ta fa ndaw pal mezəley Yesu Kəriste. 16Cek masa ndəhay ma hətam ta fa Gazlavay na, a fəna cek masa ndəhay ma hətam ta fa ndaw pal mezəley Adam. Ara aŋga ma handərwa mebərey a bəla. Anda keɗe, mebərey masa ndaw pal ma ka ha na, sariya ŋga Gazlavay ta təɗdata ndəhay sem maja. Ama maaya masa Gazlavay ma katara a ndəhay na, a pata ndəhay a ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga. Anda keɗe, kwa ndəhay a, ata ta mebərey ga na, sariya ŋga Gazlavay fa da təɗdata daa ba. 17Ahaw, fara fara ndaw pal ta key mebərey la. Anda keɗe, meməcey ta kəɗta ndəhay tabiya sem maja ndaw aha. Ama ndaw mekele daha wal, ara Yesu Kəriste. Ara ta fa aŋga, Gazlavay ma katar maaya a ndəhay ma fəna ma fəna, a ndəvey ba, a cəmtar ɗay ta aŋga ray aŋga. Maja ŋgene, ndəhay a hətam heter mendəvey ba la, asaya, a da wam da ray cek hay bama. 18Nəka, ndəhay tabiya na, sariya ta təɗdata sem maja mebərey ŋga ndaw pal, Adam. Ama ndaw pal daha, ara Yesu Kəriste. Aŋga na, ara ndaw ma key cek maaya ta cəveɗ e. Ara ta fa aŋga Gazlavay a pata ndəhay ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga. Da ray ŋgene, ndəhay a hətam heter mendəvey ba la. 19Ahaw, ndəhay ga ata ta mebərey maja ndaw pal daha ma cənar mey a Gazlavay ba. Ama ndaw pal daha, ara Yesu Kəriste. Aŋga na, ta cənar mey la a Gazlavay. Da ray ŋgene, ndəhay ga ta təram ŋga ndəhay maaya la fa mey ŋga Gazlavay maja ndaw aha. 20Gazlavay ta wuzdatara kwakwas aŋga la a ndəhay. Anda keɗe, ndəhay fa kam mebərey ma fəna ma fəna. Ama daa masa ndəhay fa kam mebərey ma fəna ma fəna na, Gazlavay fa key dey-ceceh, fa wuzdatara mewuɗey-vaw aŋga ma fəna ma fəna a ndəhay may. 21Mebərey a hətey gədaŋ da ray ndəhay ŋgaa zəɗdata na, ta fa meməcey. Ama wure keɗe maaya ŋga Gazlavay aa da ray ndəhay. Gazlavay na, aa ta gədaŋ ŋga pata ndəhay ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga. A wuzdərwa maaya aŋga ha amba ya hətkwa heter mendəvey ba ta fa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\