Rawma hay 6

1Kaa wure keɗe na, ya da ləvkwa kwara? Maaya na, ya kakwa mebərey mandaw mandaw amba Gazlavay a sərfandakwar dey-ceceh, a wuɗndakwar ma fəna ma fəna daw? 2Kay, kəne ba səlak! Ta dey ŋga mebərey na, aləkwa anda ndəhay maməctakaya. Mebərey a gwa a wandakwar saba. Kaa wara ya njakwa mandaw mandaw daa mebərey na, kwara dəɓa wura? 3Ka sərmara maaya maaya daa masa aləkwa ma hətkwa baptem na, aləkwa macəmkaya ta Yesu Kəriste. Anda meləvey, aləkwa ma məckwa la ta aŋga may. 4Daa masa aləkwa maməctakaya ta Kəriste daa yam ŋga baptem na, ŋgene anda aləkwa mapəshatakaya ta aŋga amba menjey aləkwa a tərey mawiya. Menjey aləkwa a tərey mawiya na, letek anda Gazlavay Papaŋ ma sləkɗadərwa Yesu daa meməcey ta gədaŋ aŋga masa maaya kalah. 5Ahaw, aləkwa ma məckwa la anda aŋga, anda keɗe, aləkwa macəmkaya ta aŋga. Da ray ŋgene, ya da sləkɗakurwa daa meməcey anda aŋga may. 6Ya sərkwa daa masa Yesu ma məcey fa hwadam mazlaŋgalakaya na, menjey aləkwa masa zleezle aa fa hwadam a ta pas ŋgene may amba menjey aləkwa masa zleezle he a ndəvey. Anda keɗe, aləkwa beke ŋga mebərey saba, 7maja ndaw masa maməckaya na, mebərey a wa saba. 8Yaw, da aləkwa maməctakaya ta Kəriste na, ya sərkwa ya da njakwa ta dey bama ta aŋga may. 9Ya sərkwa fara fara Kəriste na, ta sləkɗawa sem daa meməcey. Yaw, aŋga fa da məcey daa saba, meməcey fa da wey da ray a daa ba may. 10Kəriste ta məcey la dey pal maja ndəhay tabiya. Ta fa meməcey aŋga ha na, mebərey a gwa a wandakwar saba. Wure keɗe na, aŋga ta dey, manjakaya da cakay Gazlavay. 11Akwar may, akwar kəne. Sərmara, akwar na, maməctakaya, mebərey fa wakwar daa saba. Wure keɗe, akwar ta dey, manjatakaya ta Gazlavay maja akwar macəmkaya ta Yesu Kəriste. 12Anda keɗe, ka da vəlmar cəveɗ a mebərey ŋga wey da ray vaw akwar ma da məcey ŋgene ba. Cek hay maaya ba masa akwar ma wuɗam kalah na, ka da pamara mewulkey akwar a ray a ba. 13Ka da vəldamara vaw akwar ŋgada mebərey amba a tərda vaw akwar ŋga cek ma ka sləra malamba ba. Ama vəldamara ray akwar na, ŋgada Gazlavay anda ndəhay masa maməctakaya ma sləkɗamawa daa meməcey. Vəldamara ray akwar tabiya a Gazlavay amba a tərdakwar ŋga ndəhay ma ka cek maaya ta cəveɗ e. 14Anda keɗe, ara mebərey ma da wey da ray akwar saba, maja akwar fa səpmara kwakwas ŋga Mawiz daa saba, ka səpam na, ŋga hətey maaya ŋga Gazlavay. 15Kaa ya da kakwa na, kwara? Da aləkwa fa səpkwa kwakwas ŋga Mawiz daa saba, ya səpkwa maaya ŋga Gazlavay na, aləkwa ta cəveɗ ŋga key mebərey daw? Kay, daa ba! 16Ka sərmara da ka vəldamara ray akwar ŋgada ndaw, ka ləvmar ka namar ray la na, akwar ma təram sem ŋga beke aŋga hay, ba diya? Anda keɗe, da akwar ma vəlmar cəveɗ sem a mebərey ŋga wey da ray akwar na, ŋgene akwar beke hay ŋga mebərey a, asaya, akwar fa cəhaɗamawa meməcey a ray akwar. Ama da akwar fa namar ray a Gazlavay na, akwar ta təram sem ŋga beke aŋga hay, anda keɗe, a pakwar la ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga. 17Zleezle na, akwar beke ŋga mebərey, ama wure keɗe akwar fa təɓmara mey ŋga Gazlavay masa ndəhay maa sərkadamakwara ta mevel pal. Ya kakwa suse a Gazlavay maja. 18Gazlavay ta pəskakwar sem daa beke ŋga mebərey. Anda keɗe, ka da kam cek masa maaya ta cəveɗ e. 19Ya wakwara mey a ta beke keɗe na, maja aŋga ta banay ŋgada akwar amba ka cəndamara mey a. Zleezle na, akwar anda beke hay. Ka ta vəldamara ray akwar la ŋga key cek hay malamba ma həldakwar ŋga rəsa Gazlavay. Ama wure keɗe na, vəldamara ray akwar tabiya ŋgada Gazlavay amba ka kam cek masa maaya ta cəveɗ e anda akwar na, beke aŋga hay. Anda keɗe, menjey akwar a mbafar la a Gazlavay. 20Zleezle daa masa akwar beke ŋga mebərey na, ka wuɗam ŋga key cek masa maaya ta cəveɗ e ba. 21Daa ŋgene na, akwar fa kam cek hay malamba masa fa pakwar hwaray wure keɗe. Kaa cek maaya masa akwar ma hətam da hwaɗ a na, me? Sasəkar cek hay a ŋgene na, fa handawa meməcey a ray akwar jak, ba diya? 22Wure keɗe na, Gazlavay ta pəskakwar sem daa beke ŋga mebərey. Anda keɗe, akwar ndəhay ma ka sləra ŋga Gazlavay. Cek maaya masa akwar ma hətam na, ara menjey akwar maaya ma mbafar a Gazlavay. Asaya, menjey akwar a, a da vəlkwar heter mendəvey ba ŋga sərmataw. 23Nəka, cek mehətey fa mebərey na, ara meməcey. Ama cek masa Gazlavay ma vəlda ŋga maaya na, ara heter mendəvey ba maja aləkwa macəmkaya ta Yesu Kəriste, Bay aləkwa mahura.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\