Tit 2

1Ama kah Tit na, sasərkadata ndəhay fara fara anda mey ŋga Gazlavay ma ləvey. 2Ləvtar a ndəhay masəktakaya a da wam ba, ŋga kam sləra ta cəveɗ e amba ndəhay a namatar ray, ŋga təram ndəhay masa ta mewulkey maaya, ŋga təɓmara mey ŋga Gazlavay maaya maaya aa mevel ata, ŋga wuɗmata ndəhay ta mevel pal, asaya, ŋga pamara Gazlavay ŋga ndaw ata fara fara kwa ata daa banay. 3Ŋgada ŋgusay masəktakaya may, ləvtar kəne, amba a njam fara fara anda Gazlavay ma wuɗey. Anda meləvey, a daa guzlam mey saw a ray ndəhay ba, a da vəldamara ray ata ŋgada wuzam ba. Ŋgusay masəktakaya ha ŋga kətmata 4ŋgusay meecər e, amba ŋgusay meecər e hay a, aa sərkam ŋga wuɗmata zel ata hay ta bəz ata hay. 5Ŋgusay masəktakaya ha ŋga kətmata ŋgusay meecər e amba a təram ŋgusay masa ta mewulkey maaya, masa mazləɓtakaya ba, asaya, amba a kam sləra maaya maaya da way ata hay, a kam cek maaya a ndəhay, a təram ŋgusay ma nam ray a zel ata hay. Maaya na, ŋgusay a, a kamara kəne amba ndəhay aa guzlam mey maaya ba da ray mey ŋga Gazlavay ba. 6Ŋgada gula hay na, ləvtar kəne may, vəltar gədaŋ ŋga təram ndəhay masa ta mewulkey maaya 7da ray cek hay tabiya. Kah may, si ka key cek hay na, masa maaya hay gway, amba ndəhay a nəkam dey fa cek masa kah ma ka, a kamara kəne. Yaw, masa ka faa sərkadata ndəhay na, sasərkadatar mey fara fara ta cəveɗ e. 8Gweguzley mey masa fara fara amba kwa waawa a gwa ŋga mbəɗka ray da ray mey a ba. Da ray ŋgene, ndəhay ma wuɗam ŋgaa guzley maaya ba da ray mey akah na, hwaray a da katar maja ta hətam mey maaya ba da ray aləkwa daa ba. 9Ŋgada beke hay na, ləvtar ŋga namatar ray mandaw mandaw a bay ata hay. Daa sləra ata hay tabiya na, ŋga kam cek masa ma mbafamatar a bay ata hay. Asaya, a da kam yawa ta bay ata hay a ba. 10A da lalamatara cek hay ŋga bay ata hay a ba, ama ŋga kam cek masa maaya mandaw mandaw, amba bay ata hay a, a pamata ŋga ndəhay fara fara. Da ray ŋgene, ndəhay a da namar ray a meesərkey da ray Gazlavay, ndaw ma ləhdandakwar. 11Maaya na, ndəhay ŋga Gazlavay a kamara cek masa yah maa guzlda keɗe maja Gazlavay ta wuzdərwa maaya aŋga la a ndəhay tabiya, amba a ləhdata daa mebərey. 12Gazlavay ma wuzdərwa maaya aŋga na, amba ya sərkwa ŋga mbəkey mekey cek hay masa ma mbafar ba, asaya, ŋga mbəkey mesəpey cek hay malamba da bəla. Yaw, masa aləkwa da bəla keɗe na, si ya njakwa ndəhay masa ta mewulkey maaya, si ya njakwa ndəhay ma kam cek ta cəveɗ e, masa ma jəkam sləmay ta mevel pal fa Gazlavay. 13Anda keɗe, ya njakwa, ya səkwakwa pas maaya masa Yesu Kəriste, ndaw ma ləhdandakwar, ma da vəhwa, ma da wuzdərwa gədaŋ aŋga. Ara aŋga Bay Gazlavay aləkwa mahura. 14Ta vəlda heter aŋga la, ta məcey la maja aləkwa amba a ləhdandakwar daa mebərey, amba a tərdandakwar ndəhay manjar mebərey, amba a tərdandakwar ŋga ndəhay aŋga hay, ndəhay ma wuɗam ŋga key sləra maaya mandaw mandaw. 15Sasərkadatara cek masa yah ma wuzlalakawa keɗe a ndəhay. Vəltar gədaŋ, kətata ndəhay masa ma jəkam sləmay maaya maaya ba. Gwaguzltar ta gədaŋ masa Gazlavay ma vəldakawa. Anda keɗe, anja ndəhay ŋga rəsmaka maja meesərkey akah keɗe ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\