Tit 3

1Ləvtar saya a ndəhay ŋga Yesu ŋga namatar ray a mahura hay ŋga ŋgwamna, ŋga jəkfamatar sləmay, ŋga kam cek hay tabiya masa maaya. 2Asaya, ləvtar a da slam mey a ray ndəhay ba, a da təram vaw ba, ama ŋga njam ndəhay meekweɗ-mey, masa ma kam cek maaya ŋgada ndəhay tabiya. 3Gwaguzltar ŋga kamara anda keɗe maja zleezle na, aləkwa ndəhay marəzltakaya may, aləkwa fa jəkakwa sləmay fa ndəhay daa ba, aləkwa fa zləɓkwa cəveɗ masa fara fara, ya wuɗkwa na, ŋga key cek hay malamba masa ma mbafamandakwar gway. Aləkwa fa kakwa maagway, aləkwa fa kakwa dey fa cek ŋga ndəhay, ya wuɗkwa ŋga hətey ndəhay fa dey ba, ndəhay mekele a wuɗam ŋga hətmandakwar fa dey ba may. 4Ta ŋgene he cəpa na, Gazlavay, ndaw ma ləhdandakwar, ta wuzdərwa la, aŋga fa key maaya ŋgada ndəhay, aŋga fa wuɗta ndəhay kalah. 5Anda meləvey, Gazlavay ta ləhdandakurwa la maja maaya aŋga. A ləhdandakwar maja aləkwa ma kakwa cek maaya ta cəveɗ e daw? Ara maja ŋgene ba. Ama a ləhdandakwar maja aa ma sərey dey-ceceh fa aləkwa. A ləhdandakwar na, a pərndakwara mevel aləkwa ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay ma yandakurwa mawiya, ma vəlndakwar heter mendəvey ba. 6Bay Gazlavay ta pa Mesəfney aŋga ha la ga a ray aləkwa ta fa Yesu Kəriste, ndaw ma ləhdandakwar, 7amba ya hətkwa heter mendəvey ba. Heter mendəvey ba ha, aləkwa fa sərkwa, Gazlavay a da vəldandakwara. A pa Mesəfney aŋga a ray aləkwa, a vəlndakwar heter mendəvey ba na, maja ta sərfandakwar dey-ceceh la, ta tərdandakwar ŋga ndəhay aŋga hay maaya fa mey aŋga la. 8Mey masa yah ma daa guzlda kaa na, ara mey masa fara fara. Ya wuɗey na, kaa sərkadatara mey a keɗe dey ga mandaw mandaw ŋgada ndəhay, amba ndəhay masa ma təɓmara mey ŋga Gazlavay na, a kam cek mandaw mandaw maaya. Mey hay masa aləkwa maa sərkadatakwara a ndəhay na, ara mey hay maaya masa ma jəney ndəhay. 9Da ndəhay fa kam yawa saw na, ka da ndəkwey aa mey a ba. Da ndəhay daa səkway aɗaw, Jəwif hay, fa kam yawa da ray papaŋ ŋga papa ala hay zleezle na, ka da ndəkwey aa mey a ba, ka da key baazlam ta ata ba. Asaya, ka da key yawa da ray kwakwas ŋga Mawiz ba. Mekey yawa ha ŋgene, ara cek ŋga tede, a jəney ndaw ba. 10Da ndaw a handawa mewuɗkey-ɗay a wuzlah ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu na, kəta ndaw aha. Da aŋga fa ka cek aha cəŋga na, kəta dey pal saya. Ama da a jəkey sləmay ba cəŋga na, ka da cəmam ta ndaw aha ba. 11Ka səra səkway ŋga ndəhay anda ŋgene na, ara ndəhay masa maazəɗtakaya daa cəveɗ ŋga Gazlavay. Ata fa kam cek mandaw mandaw maaya ba, sləra ata fa wuzda mebərey ata. 12Ya da slərka Artemas, da daa ba, Tisik. Da ndaw pal dasi ata ta wusey la fa kah na, key gədaŋ ŋga sawa a Nikwapawlis a cakay aɗaw. Ya wulkey ta kiya memeɗ na, ya da daw feteɗe. 13Zenas, ndaw ma səra mewey ŋga ŋgwamna, ta Apalaws fa pəkam . Da masa ata fa da sləkɗam da slala akwar na, jənta daa mepəkey ata ha amba cek a həctar ba. 14Ndəhay masa ma təɓa mey ŋga Yesu anda aləkwa na, ŋgaa sərkam ŋga key cek maaya mandaw mandaw, amba a jənmata ndəhay masa daa banay. Da ray ŋgene, ndəhay aləkwa, a da njam ta mekey cek masa maaya. 15Ndəhay tabiya masa da cakay aɗaw feɗe, a camaka har. Catar har ŋgada jam aləkwa hay ma təɓmara mey ŋga Yesu feteɗe. Anja maaya ŋga Gazlavay ŋga njey ta akwar tabiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\