1 CORINTIOS 10

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú na càchí tnúhu‑í xii‑ndo cuèndá nchaa ñaní tnáhá‑ndɨ̌ ñáyiu isràél ní xíndecu ndéé sanaha, chi vitna tnàhá nchòhó cúú‑ndó dàtná cue ñaní tnáhá nchàa ñáyiu‑áⁿ chi ndècu‑ndo ichi‑gá. Te nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ taxi ndecu Yá Ndiǒxí ɨɨⁿ vícó nǐ dánèhé ñáhá‑xí xìí‑yu ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑yu, te ní quée dava ndute làmár nání Mǎr Tɨ́cuèhé te nchaá‑yu ní yáha‑yu. 2Te sá dúcáⁿ nǐ cuu te nchaá‑yu ɨɨⁿ‑ná ní cuú‑yu ndɨhɨ ndíi Moìsés, te ní xɨ́hɨ ndaha ñàha ndíi xií‑yu. 3Te nchaá‑yu ní xexí‑yu sá nǐ sáñaha Yǎ Ndiǒxí xií‑yu. 4Te ducaⁿ nchàa tucú‑yu ní xihí‑yu ndute sá nǐ sáñaha‑gǎ xií‑yu, ndute sá nǐ quee yɨquɨ nàha cava. Te cava‑áⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑xí dàtná Xítohó Jesucrìstú te ducaⁿ chi ndɨhɨ ñaha‑gǎ xií‑yu ichi cuáháⁿ‑yu dàvá‑áⁿ. 5Dico ío vàí‑yu ñá túú ní quìdé‑yu nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te xíǎⁿ ñá túú ní cùu váha iní ñáhá‑gǎ xií‑yu. Te sá dúcáⁿ nǐ quidé‑yu núu xíǎⁿ òré ñúhǔ‑yu ichi cuáháⁿ‑yu xɨtɨ́ yucu ío vàí‑yu ní xíhí. 6Te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá nchoo vǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑o càda‑o nacuáa ní quidé‑yu, chi ñáyiu‑áⁿ mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá nǐ sani iní‑yu ní quidé‑yu. Te nchoo xìni ñuhu‑xi sá vǎ dúcáⁿ càda‑o. 7Te yúhú càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ vǎ quɨ̀ndáá iní‑ndó te ni vǎ cádá càhnu‑ndo ni ɨɨⁿ sá càchí‑yu cùu ndióxí ní cadúha cue tée ñuyíú‑a dàtná ní quide cue ñaní tnáhá‑ndɨ̌ ní xíndecu ndéé sanaha. Chi ñáyiu‑áⁿ nǐ quidé‑yu dàtná càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Nchaa ñáyiu ní xexí‑yu ní xihí‑yu ní quidé‑yu vico, ní quide càhnú‑yu sá càchí‑yu cùu ndióxí ní cadúha‑yu te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 8Te ni vǎ cúndècu‑ndo ichi dɨ́ɨ́ ìní dàtná ní quide dava ñáyiu‑áⁿ, chi sá dúcáⁿ nǐ quidé‑yu te ní xíhí ócó úní mǐl‑yu ɨɨⁿ‑ni ndùu. 9Te vá cání ìní‑ndó sǎ sà cáhnú ìní Yǎ Ndiǒxí te nándɨ sá cuèhé sá dúhá càda‑ndo cuendá cuìní‑ndó quìní‑ndó nǔu nása cada ñaha‑gǎ xii‑ndo, chi ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha‑ǎⁿ ducaⁿ nǐ xóo cadá‑yu, te ní xíhí‑yu ní xexihaⁿ cǒó. 10Te ni vǎ càháⁿ cuèhé‑ndó cuèndá Yǎ Ndiǒxí, chi dava ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha‑ǎⁿ ducaⁿ nǐ quidé‑yu ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá‑gá te ní quixi espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ní sahni ñaha‑xi xìí‑yu. 11Te ducaⁿ nǐ cuu te ducaⁿ nǐ ngúndeé núú tùtú Yǎ Ndiǒxí cuèndá dacuàha‑o vitna ta cuyatni nduu naa ñuyíú‑a. Te nchaa tnúhu sá nǐ ngódó tnùní‑áⁿ càháⁿ dóho ñaha‑xi xìi‑o cuendá sá vǎ cádá‑ó dàtná ní quide ñáyiu‑áⁿ. 12Te xíǎⁿ nǔu nchaa nchòhó ñáyiu sàni iní sá ǐo váha cùndáá ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú cada cuèndá‑ndó sǎ dúcáⁿ‑ní cùndáá‑ndó nǔú‑gǎ, te vá dáná cuèndá‑ndó càda‑ndo sá ñà túú cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí. 13Te dɨu‑ni dàtná quídé sàcuíhná dácàháⁿ‑xi iní nchaa dava‑gá ñáyiu nándɨ quìdé‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ quìde ñaha‑xi xii‑ndo. Dico mee Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá quídé ndǎá chi quìde‑gá nchaa sá càháⁿ‑gá, te ñá dáñá‑gǎ sá sǔúní cuǐdó sácuíhná coto ndeé ñáhá‑xí xìi‑ndo, chi není‑ni nàcuáa cùndee iní‑ndó dàña‑gá ducaⁿ quìde ñaha‑xi xii‑ndo. Te dɨu‑ni‑gá chindee ñàha‑gá xii‑ndo cùndee iní‑ndó vǎ cádá‑ndó cuěi nándɨ sá ná dàcahu iní ñáhá‑xí xìi‑ndo. 14Te xíǎⁿ nǔu càháⁿ‑í dóho nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í sá vǎ quɨ̀ndáá iní‑ndó nì ɨɨⁿ sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá chi dìcó ndaha cue tée ñuyíú‑a ní cuáha nchaa xíǎⁿ, te ni vǎ cádá càhnu‑ndo. 15Te duha càháⁿ‑í chi cùu‑ndo ñáyiu tècú tnùní, te mee‑ndo ǐo váha cuáha‑ndo cuèndá te núu váha‑ni càháⁿ‑í àdi ñá túú vǎha‑ni. 16Te nchoo ndàcáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá ndudí ndéhé yoho yàha stilé sá xíhí‑ó, te sá dúcáⁿ xìhí‑ó ndùdí ndéhé yoho yàha stilé‑áⁿ, te xíǎⁿ ndácú ìní‑ó sǎ ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá nǐ satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ ní xíhí‑gá núú cùrúxí, te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá tucu‑xi cùu paá sá xéxí‑ó òré xíhí‑ó ndùdí ndéhé yoho yàha stilé‑áⁿ, chi sá dúcáⁿ xèxi‑o paá‑áⁿ xíǎⁿ ndácú ìní‑ó sǎ ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú sá cuèndá yɨquɨ cùñú‑gá. 17Te cuěi vài vihi‑o dico ɨɨⁿdìi‑ni paá xéxí‑ó, te sá dúcáⁿ ɨ̀ɨⁿdii‑ni paá xéxí‑ó xíǎⁿ ndácú ìní‑ó sǎ ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. 18Te cada cuèndá‑ndó nàcuáa quìde ñáyiu isràél, chi ñáyiu‑áⁿ xéxǐ‑yu sá ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí. Te sá dúcáⁿ quìdé‑yu‑áⁿ cútnùní iní‑ó sǎ tnàhá tnúhu‑yu ndɨhɨ‑gá. 19Te vá cání ìní‑ndó sǎ sà dúhá càháⁿ‑í te cachí‑ndó sǎ cùnuu nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí ní cadúha cue tée ñuyíú‑a chi ñá túú nǎ cúú nì ɨɨⁿ nchaa xíǎⁿ. Te dɨu‑ni ducaⁿ cùu tucu nchaa sá sǎñaha ñǎyiu ndùu táhú‑xi chi ñá túú cùnuu‑xi, chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑xi ndɨhɨ nchaa dava‑gá sá xéxí‑ó. 20Te yúhú càchí‑í sá sǎ dúcáⁿ quìde nchaa ñáyiu ñá túú tnàhá tnúhu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te dìcó nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha sáñàhá‑yu sá ndúú tǎhú‑xi sá dúcáⁿ quìdé‑yu. Te ñá dɨ́ú Yǎ Ndiǒxí sǎñàhá‑yu sá ndúú tǎhú‑gǎ. Te yúhú cuìní‑í sá vǎ tnàhá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha. 21Te ducaⁿ chi vá cúú tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha te tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, te ñá túú ndùu váha‑xi ngóo càxi‑o coho‑o sá ndúú tǎhú cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ, te ngóo càda‑o nacuáa ní dándǒo tnúhu Xítohó Jesucrìstú coho‑o ndùdí ndéhé yoho yàha stilé, te caxi‑o pàá cada‑o sǎ ndácú ìní‑ó sǎ nǐ xíhí‑gá núú cùrúxí. 22Te vá cání ìní‑ó dùcaⁿ cada‑o cuendá sá vǎ cúděéⁿ Yǎ Ndiǒxí, chi ñá túú nǎ càhnu cuu‑o núu cada‑o nǎni véxi iní méé‑ó, chi mee‑gǎ ío càhnu cuu‑gá. 23Te ndáá sá ncháá sǎ cuìní‑ó càda‑o te cuu cada‑o dico ñá ncháá cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ó, te ni ñǎ ncháá‑xí chìndee ñaha‑xi nacuáa níhí ndéé‑gǎ‑ó cùndecu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú. 24Te xìni ñuhu‑xi sá cádá‑ó sǎ vǎha sá cúú‑xí tnàha ñáyiu‑o te ñá dɨ́ú mèe‑ni sá cúú‑xí mèe‑o cada‑o. 25Te nchòhó cuu caxi‑ndo nchàa cuñú sá cúyǎhu cuñú sá xìní caxi‑ndo, te vá ndúcú tnǔhu‑ndo te núu cùu‑xi cuñú sá nǐ nduu táhú sǎ càchí‑yu cùu ndióxí. Te ñá túú nǎ cani iní‑ndó càxi‑ndo, 26chi ñuyíú‑a ndɨhɨ nchaa sá ìó cúú‑xí cuèndá Yǎ Ndiǒxí. 27Te núu ɨɨⁿ ñáyiu ñá túú ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ ñáhǎ‑yu xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó càxi‑ndo dítá vehé‑yu, te núu sàni iní‑ndó sǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndó te cuu quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó te caxi‑ndo cuěi nái cùu sá táxǐ‑yu dico vá càcáⁿ tnúhú‑ndó nǔǔ‑yu núu ndèé ní níhǐ‑yu, te ducaⁿ te cuu váha iní‑ndó càxi‑ndo. 28Te núu ɨɨⁿ ñáyiu càchí‑yu sá xǐǎⁿ cúú‑xí sǎ nǐ nduu táhú sǎ càchí‑yu cùu ndióxí te vá cáxí‑ndó cuèndá sá ñǎyiu ducaⁿ càháⁿ‑áⁿ cuu váha iní‑yu te ñá túú tnàhí ná cani iní‑yu. 29Te yúhú càháⁿ‑í cuèndá nàcuáa sàni iní méé ñǎyiu ducaⁿ càháⁿ‑áⁿ te ñá dɨ́ú sǎ nàcuáa sàni iní méé‑ndó quìde‑ndo. Te dava‑ndo càchí‑ndó: “Cuu‑ni cada‑o nchàa nacuáa sàni iní méé‑ó cuěi dava‑gá ñáyiu sàni iní‑yu sá ñà túú ndùu váha‑xi sá dúcáⁿ càda‑o”, duha càchí‑ndó. 30Te càchí tucu‑ndo: “Ñá túú tàú‑xi cáháⁿ cuèhé ñáyiu cuèndá‑ó sǎ cuèndá nchaa sá xéxí‑ó chi ndàcáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí òré xéxí‑ó”, duha càchí‑ndó. 31Te cuěi nándɨ sá xìní caxi‑ndo nìhí‑ndó xèxi‑ndo àdi quide‑ndo, te cada‑ndo nàcuáa cáháⁿ váha ñáyiu cuèndá Yǎ Ndiǒxí. 32Te vá cádá‑ndó sǎ ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo cuendá sá vǎ cádá ñǎyiu ɨɨⁿ sá ñà túú cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí. Te ni sǎ cúú‑xí cuè ñáyiu isràél, te ni sǎ cúú‑xí cuè ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te ni sǎ cúú‑xí cuè ñáyiu ndècu ichi‑gá vá dúcáⁿ càda‑ndo sá cúú‑xǐ‑yu. 33Te yúhú ío ndùcu ndee‑í quídè‑í nàcuáa cudɨ̀u‑í núú nchàa ñáyiu, te quìde‑í sá vǎha sá cúú‑xǐ‑yu, te ñá túú quìde‑í mee‑ni sǎ cúú‑xí mèe‑í. Te ducaⁿ quìde‑í cuèndá quɨ́ndáá iní‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú te naníhí tàhú‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\