1 CORINTIOS 12

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú cuìní‑í cachí tnúhu‑í xii‑ndo nàcuáa chìndee ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑o ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o cuendá cutnùní iní‑ndó. 2Te nchòhó sa nàha‑ndo sá cǔtnàhá vátá cúndècu‑gá‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú ní xóo dandàhú ñáhá yùcu ñávǎha xii‑ndo, te ní xóo quɨ́ndáá iní‑ndó nchàa sá nǐ cadúha cue ñáyiu ñuyíú‑a nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí, te nchaa xíǎⁿ ñá túú càháⁿ‑xi. 3Te cuìní‑í sá nchòhó cutnùní iní‑ndó sǎ Espíritú Yǎ Ndiǒxí ñá túú chìndee‑xi ni ɨɨⁿ ñáyiu cuèndá sá càháⁿ úhú‑yu Xítohó Jesucrìstú. Te ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ñá túú càhu iní‑yu cáháⁿ‑yu sá Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Xítohó‑yu te núu ñá túú Espíritú Yǎ Ndiǒxí dácàhu iní ñáhá‑xí xìí‑yu. 4Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ ndùu chiuⁿ ní cachí Espíritú Yǎ Ndiǒxí cada‑o, te dɨu‑ni ɨɨⁿdìi‑ni Espíritú‑gá ndécú. 5Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndùu chiuⁿ quide‑o xinu cuechi‑o núú ɨɨⁿdìi‑ni Xítohó Jesucrìstú. 6Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ chìndee ñaha Yá Ndiǒxí xii‑o nàcuáa cada‑o chìuⁿ‑gá, te dɨu‑ni ɨɨⁿ dìi‑gá ndécú chìndee‑gá nchaa ñáyiu. 7Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑xí sǎ nchóó càda‑o sá vǎha, te ducaⁿ chìndee‑o cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú. 8Te dava‑o nǐ nduu táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí sá Espíritú‑gá cada te ndacu‑o cǎháⁿ‑ó tnǔhu sá ǐo càhnu cuu dɨu‑ni tnúhu mee Yǎ Ndiǒxí, te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó cùtnuní iní‑ó nàcuáa càháⁿ tnúhu‑gá te cáháⁿ‑ó nàcuáa cuìní Espíritú‑gá. 9Te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó sǎ ǐo quɨ́ndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú cuèndá cada‑gá ɨɨⁿ sá cuìní‑ó, te ducaⁿ chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii‑o. Te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó sǎ càcáⁿ táhú‑ní‑ó nǔú Xǐtohó Jesucrìstú cuèndá ñáyiu cùhú te ndúha‑yu. 10Te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó sǎ ndácú‑ó càda‑o nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí sá càháⁿ‑ó tnǔhu sá dácàhu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó sǎ cútnùní iní‑ó nǔu dɨu Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii ñáyiu òré càháⁿ‑yu tnúhu‑gá àdi cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha. Te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó cǎháⁿ‑ó tnǔhu sá dácàhu iní ñáhá Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑o tnǔhu sá ñà túú xìní‑ó, te dava tucu‑o nǐ nduu táhú‑ó cǎháⁿ‑ó nàcuáa quèe‑xi nchaa tnúhu‑áⁿ. 11Te ɨɨⁿdìi díí‑ni Espíritú Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ chìndee ñaha‑xi, te dɨu‑ni Espíritú‑gá dácǎhñu ñaha‑xi xìi‑o ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú chìuⁿ sá cuìní méé‑xí càda‑o. 12Te nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a tɨtnɨ́ xichi cùu yɨquɨ cuñú‑ó dico ɨɨⁿ‑ni cùu‑xi, te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑o vitna ndecu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndɨhɨ‑gá. 13Te dava‑o cùu‑o ñáyiu isràél, te dava‑o ñà túú cùu‑o ñáyiu isràél, te dava‑o cùu‑o ñáyiu ñá túú tnàhí dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, te dava‑o cùu‑o ñáyiu dàñá quéé nǔú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi. Te mee Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní quide‑xi sá ncháá‑ó ɨ̀ɨⁿ‑ná cúú‑ó ndècu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá ncháá‑ó cùndecu ndɨhɨ‑o Espíritú‑gá. 14Te nchòhó xìní‑ndó sǎ tɨ̀tnɨ́ xichi cùu yɨquɨ cuñú‑ó te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ‑ni xichi cuu‑xi. 15Te cuěi sáhá‑ó ndɨ̀hɨ ndaha‑o ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi dico vá cúú càchí‑ó sǎ sǎhá‑ó ñà túú cùu‑xi yɨquɨ cuñú‑ó. 16Te cuěi lóho‑o ndɨ̀hɨ tɨnuu‑o ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi dico vá càchí‑ó sǎ lǒho‑o ñà túú cùu‑xi yɨquɨ cuñú‑ó. 17Te núu nɨhìí nɨ́ ndúú yɨ̀quɨ cuñú‑ó ní xǐndeé mee‑ni tɨ̀nuu‑o, te ñá túú ndèé cundeé lóho‑o cùndedóho ni cùu te núu ducaⁿ, àdi núu nɨhìí yɨquɨ cùñú‑ó ní xǐndeé mee‑ni lǒho‑o te ñá túú ndèé cundeé dítní‑ó ní cùu te núu ducaⁿ. 18Dico mee Yǎ Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi yɨquɨ cùñú‑ó nàcuáa ní cachí iní méé‑gǎ. 19Te núu ɨɨⁿ‑ni sǎ ní xǐndecu nɨhìí yɨquɨ cùñú‑ó, te vá cúndùu‑xi nacuáa tàú‑xi cunduu ni cùu te núu ducaⁿ. 20Dico tɨtnɨ́ xichi cùu yɨquɨ cuñú‑ó, te ɨɨⁿ‑ni cùu‑xi nɨhií‑xi. 21Te sa nàha‑o sá vǎ cúú càchí‑ó sǎ tɨ̀nuu‑o ñá túú xìni ñuhu‑xi ndaha‑o, àdi dɨ́quɨ́‑ó ñà túú xìni ñuhu‑xi sáhá‑ó. 22Te nchoo sà naha‑o sá dává xìchi yɨquɨ cuñú‑ó sǎ càchí‑ó sǎ ñà túú cùnuu ío‑gá xíní ñùhu‑xi. 23Te dava xichi yɨquɨ cùñú‑ó sǎ ñà túú quìde cuendá cávíhí‑ó nchàa xíǎⁿ sá quɨ̀dáhu dóó sácuǐhnu‑o, te dava xichi yɨquɨ cùñú‑ó ñà cúú cùtúu chi dacuɨtɨ́í sǎ quɨ̀dáhu. 24Te nchaa xichi yɨquɨ cùñú‑ó sǎ cúú cùtúu ñá túú xìni ñuhu‑xi quɨdáhu. Te Yá Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá nchaa xichi yɨquɨ cùñú‑ó nàcuáa tàú‑xi cunduu. Te ní cachí‑gá sá dává‑gǎ xichi yɨquɨ cùñú‑ó nǔú vǎ cúú cùtúu quɨdáhu. 25Te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu yɨquɨ cuñú‑ó. Te ducaⁿ ndɨ̀ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi yɨquɨ cùñú‑ó chìndee tnaha‑xi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchoo vitna ndecu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú chi chìndee tnaha‑o. 26Te núu ɨɨⁿ xichi yɨquɨ cùñú‑ó ná tnàhúhú te nɨhìí‑ó quìde úhú‑xi, te núu ɨɨⁿ xichi yɨquɨ cùñú‑ó ǐo váha ndècu‑xi te ducaⁿ nɨ̀hií yɨquɨ cùñú‑ó cúú vǎha‑xi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑o vitna ndecu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú. 27Te nchoo ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú, te cùu‑o datná yɨquɨ cùñú‑gá te ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑o cùu‑o datná ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi yɨquɨ cùñú‑gá. 28Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑o chi Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ chìuⁿ quide‑o sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ndècu ichi‑gá. Te díhna‑gá cue tée caca cuu cáháⁿ tnúhu‑gá núú ñǎyiu ní taxi ndecu‑gá, te dǎtnùní ní taxi ndecu‑gá cue tée cáháⁿ tnúhu‑gá nàcuáa dàcahu iní ñáhá mèe‑gá, te dǎtnùní ní taxi ndecu‑gá cue tée dànehé ñáhá xìi ñáyiu tnúhu‑gá núú tàcá‑yu, te dǎtnùní ní taxi ndecu tucu‑gá cue tée ndàcu quide sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada. Te ní taxi ndecu tucu‑gá cue tée xìcáⁿ táhú‑ní nǔú Xǐtohó Jesucrìstú cuèndá ñáyiu cùhú te ndúha‑yu. Te ní taxi ndecu tucu‑gá cue tée chìndee cue ñáyiu ndècu ichi‑gá. Te ní taxi ndecu tucu‑gá cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi‑gá, te ní taxi ndecu tucu‑gá cue tée càháⁿ tnúhu sá dácàhu iní ñáhá Espíritú‑gá tnúhu sá ñà túú xìní‑güedé. 29Te ñá ncháá‑ó cùu‑o cue tée ní táúchíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú cáháⁿ tnúhu‑gá núú ñǎyiu, te ñá ncháá‑ó cùu‑o cue tée càháⁿ tnúhu sá dácàhu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o. Te ñá ncháá‑ó cùu‑o cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu. Te ñá ncháá‑ó cùu‑o cue tée quìde sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada. 30Te ñá ncháá‑ó cùu‑o cue tée dìcó‑ni cácáⁿ táhú nǔú Xǐtohó Jesucrìstú cuèndá ñáyiu cùhú te ndúha‑yu. Te ñá ncháá‑ó cùu‑o cue tée càháⁿ tnúhu sá dácàhu iní ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí tnúhu sá ñà túú xìní‑ó, te ñá ncháá‑ó cùu‑o cue tée cùtnuní iní‑xi cáháⁿ nàcuáa ndùu tnúhu‑áⁿ. 31Te ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nacuáa nduu táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí nchaa sá ǐo‑gá cúnùu cada‑ndo. Te vitna na dànehé ñáhá tùcu‑í xii‑ndo nàcuáa cada‑ndo, dico sá dánèhé ñáhà‑í‑a ío‑gá cúnùu‑xi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\