1 CORINTIOS 13

1Te núu nchoo xìní‑ó cǎháⁿ‑ó tnǔhu sá ǐo vii ío váha cuáháⁿ càháⁿ ñáyiu ñuyíú‑a, àdi xiní‑ó cǎháⁿ‑ó tnǔhu sá ǐo vii ío váha cuáháⁿ càháⁿ cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te núu xìní‑ó cǎháⁿ‑ó nchàa tnúhu‑áⁿ te ñá túú cùu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o ña, te ñá túú nàndɨ́hɨ‑xi sá xìní‑ó cǎháⁿ‑ó tnǔhu‑áⁿ te cùu‑o datná dava caá sá ǐo dusaⁿ quìde. 2Te núu cùu‑o ñáyiu càháⁿ tnúhu sá dácàhu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí, àdi cuu‑o ñáyiu cùtnuní iní‑xi nàcuáa cuáháⁿ nchaa tnúhu ndùu yuhu ni cuu, àdi cuu‑o ñáyiu ío váha cùtnuní iní‑xi nchaa nàcuáa quìde Yá Ndiǒxí, àdi cuu‑o ñáyiu ío váha sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí nàcuáa ndacu‑o cǔu‑o ɨ̀ɨⁿ yucu xocuɨñɨ́‑xi núú ndécú‑xí, te núu nchaa xíǎⁿ xìní‑ó càda‑o te ñá túú cùu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o ña, te ñá túú vědana nàndɨ́hɨ‑xi te núu vá cúú ìní‑ó tnàha ñáyiu‑o cuěi na càda‑o nchaa xíǎⁿ. 3Te cuěi nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑o na dacáhñu‑o, te cuěi na cuǎha cuèndá‑ó mèe‑o cáyú‑ó sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, dico ñá túú vědana chìndee ñaha‑xi xii‑o sá dúcáⁿ càda‑o te núu ñá túú cùu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o. 4Dico núu cùu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o, te càhnu iní‑ó, te quìde váha‑o, te ñá túú cùu‑o ñáyiu cuédú íní, te ni ñà túú càháⁿ‑ó nǔu cùu cahnu‑o, te ni ñà túú sàni iní‑ó càda cahnu‑o mee‑o, 5te ni ñà túú ñùhu cuehé iní‑ó, te ni ñà túú ndùcu‑o mee‑ni sá cúú‑xí mèe‑o, te ni ñà túú‑gǎ cúděéⁿ‑ó cuèndá ɨɨⁿ sá cúú, te ni ñà túú‑gǎ sácǔhuⁿ iní‑ó sǎ quídé ñàha tnaha ñáyiu‑o xìi‑o. 6Te ni ñà túú‑gǎ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑ó nchàa sá ñà túú vǎha quìde ñáyiu, chi mee‑nǎ cuèndá nchaa sá vǎha cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó. 7Te nchaa sá yǎha‑o sàcahnu iní‑ó, te sàni váha iní‑ó cuèndá nchaa ñáyiu, te sàni iní‑ó sǎ dɨ́ú‑ní nchàa sá vǎha cuu xii nchaa tnàha ñáyiu‑o ndèé cuèé‑gá, te ío quìde cahnu iní‑ó cuěi nándɨ sá yǎha‑o, te nchaa xíǎⁿ quídé‑ó te núu cùu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o. 8Te nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ duha‑ni cuu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o. Dico sáá nduu te vá cóó‑gǎ ñáyiu cáháⁿ tnúhu sá dácàhu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí, te ni vǎ cóó‑gǎ ñáyiu cáháⁿ tnúhu sá dácàhu iní ñáhá Espíritú Yǎ Ndiǒxí tnúhu sá ñà túú xìní‑yu, te ni vǎ cóó‑gǎ ñáyiu túha dàtná túha ñáyiu vitna. 9Te vitna ñá túú cùtnuní iní‑ó nchàa nacuáa sàni iní Yǎ Ndiǒxí chi sacú‑ni cùtnuní iní‑ó, te ducaⁿ sàcú‑ni càháⁿ‑ó nàcuáa ndùu tnúhu‑gá, dico càháⁿ‑ó tnǔhu‑gá nàcuáa dàcahu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. 10Te na sàá nduu càda Yá Ndiǒxí nchaa nàcuáa tàú‑xi cunduu, te dàvá‑áⁿ te nchaa sá càchí‑gá ñá túú ndècu‑xi nacuáa tàú‑xi cunduu vá dúcáⁿ‑gǎ cundecu‑xi. 11Te yúhú cútnàhá ní cuu landú‑í ní xóo cada‑í sá cúù‑í landú, ní xóo cáháⁿ‑í, ní xóo cani iní‑í, te ní xóo tecú tnùní‑í dàtná quídé cuè landú xǐndecu vitna, dico sátá nǐ cuu‑í ɨɨⁿ tée cùu sacuéhé te ñá túú‑gǎ quídè‑í dàtná ní xóo cada‑í cútnàhá ní cuu landú‑í. 12Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑o vitna ndecu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú, chi ñá túú cùtnuní váha iní‑ó nàcuáa cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te cùu‑o datná ñáyiu ndèhe ɨɨⁿ núú yùtátá sǎ ñà túú tǔu váha núú‑xi, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑o chi ñá túú cùtnuní váha iní‑ó nǎsa cùu cuendá‑gá, dico sáá nduu quìní núú‑ó‑gǎ. Te nchoo sàcú‑ni cùtnuní iní‑ó nàcuáa ndùu‑gá vitna dico na sàá nduu te quiní ndáá‑ó nàcuáa càa nacuáa ndùu‑gá dàtná xìní ñáhá mèe‑gá xii‑o. 13Te nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ducaⁿ‑ni quɨ̀ndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ‑ni cùndecu ndɨhɨ‑o tnúhu ndee ìní cundecu‑o ndɨ̀hɨ‑gá, te ducaⁿ‑ni ǐo cuu iní‑ó‑gǎ ndɨhɨ tnàha ñáyiu‑o. Te sá cúú ìní‑ó Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ sá cúú ìní‑ó tnàha ñáyiu‑o xíǎⁿ ío‑gá cúnùu‑xi dacúúxí dàva‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\