1 CORINTIOS 15

1Te vitna nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú cuìní‑í sá dándàcu iní‑ndó nàcuáa ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo tnǔhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, chi dɨu tnúhu‑áⁿ nǐ sándáá iní‑ndó te nchìcúⁿ nihnu‑ndo. 2Te sá xíí tnǔhu‑áⁿ níhnú‑ndó ìchi cuáháⁿ‑ndó nǔú ndúú tǎhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ducaⁿ ndùu táhú‑ndó nǔú cúndècu‑ndo nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí te núu nchìcúⁿ nihnu‑ndo nàcuáa ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo, te núu ñá túú nchìcúⁿ nihnu‑ndo te ñá túú ní sàndáá iní‑ndó nàcuáa tàú‑xi cunduu. 3Te yúhú sa ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá ǐo cùnuu ní níhì‑í, chi ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o, te ducaⁿ nǐ cuu chi ducaⁿ càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ yǎha‑gá. 4Te ní chindúxi ñaha‑güedě xii‑gá te nduu úní ní dándótó ñàha Yá Ndiǒxí xii‑gá, te ducaⁿ nǐ cuu chi ducaⁿ càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí. 5Te sátá nǐ ndoto‑gá te ní quee túu‑gá núú tě Pèlú, te dǎtnùní ní quee túu‑gá núú dàva‑gá cue tée ní táúchíúⁿ‑gǎ cáháⁿ tnúhu‑gá. 6Te sátá dúcáⁿ te dǎtnùní ní quee túu‑gá núú ǔhúⁿ cièndú cue ñáyiu ndècu ichi‑gá, te vàí‑yu xǐndecu‑ní‑yu vitna chi sacú‑ni‑yu ní xíhí. 7Te dǎtnùní ní quee túu‑gá núú tě Jàcobó, te sátá dúcáⁿ te dǎtnùní ní quee túu‑gá núú nchaa cue tée ní táúchíúⁿ‑gǎ cáháⁿ tnúhu‑gá. 8Te ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná te ní quee túu‑gá núú méè‑í, te òré ní quee túu‑gá núù‑í te cùu‑í dàtná ɨɨⁿ déhe yɨquɨⁿ vǎtá sàá‑gá nduu càcu chi cùu‑í ɨɨⁿ tée ñá túú sàni váha iní‑xi cuèndá‑gá ní cùu. 9Te yúhú ñá túú cùnuu‑í dàtná cúnùu cue tée ní táúchíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú cáháⁿ tnúhu‑gá. Te cùu‑í ɨɨⁿ tée ní táúchíúⁿ‑gǎ càháⁿ tnúhu‑gá, cuěi ñá túú tàú‑í sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá, chi ní xóo cuu úhú iní‑í cue ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí. 10Dico Yá Ndiǒxí ío váha iní‑gá chi ní quide ñaha‑gǎ xii‑í ɨɨⁿ tée váha, chi ñá túú‑gǎ quídè‑í dàtná ní xóo cada‑í. Te ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑í dico ñá túú àúⁿ nǎ cuu chìndee ñaha‑gá, chi ío‑gá vài chiuⁿ‑gá ní cuu sa ta quìde‑í cuáháⁿ dàcúúxí dàva‑gá cue tée ní táúchíúⁿ‑gǎ cáháⁿ tnúhu‑gá te ñá dɨ́ú mèe‑í ducaⁿ quìde‑í chi mee Yǎ Ndiǒxí ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑í quídè‑í chìuⁿ‑gá. 11Te ñá túú nǎ cada‑xi cuěi dava‑gá‑güedé sa ní cuu vài‑gá chìuⁿ‑gá quídé‑güedě àdi yúhú, chi ɨɨⁿ‑ni tnúhu càháⁿ‑ndɨ́ te tnúhu‑áⁿ cúú tnǔhu ní sándáá iní‑ndó. 12Te nchúhú cue tée càháⁿ tnúhu Xítohó Jesucrìstú càháⁿ‑ndɨ́ sá nǐ xíhí‑gá te ní ndoto‑gá, ¿te ná cuèndá dava nchòhó càchí‑ndó sǎ vǎ ndótó cuè ñáyiu ní xíhí? 13Te núu ducaⁿ sàni iní‑ndó sǎ vǎ ndótó cuè ñáyiu ní xíhí te ni Xǐtohó Jesucrìstú ñá túú ní ndòto‑gá te núu ducaⁿ. 14Te núu dìcó Xítohó Jesucrìstú ñá túú ní ndòto‑gá ñá, te nchaa tnúhu sá dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo ñà túú nàndɨ́hɨ‑xi te núu ducaⁿ, te àúⁿ nǎ cuu sàndáá iní‑ndó‑gǎ te núu ducaⁿ. 15Te núu dìcó cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá ndàá tnúhu sàni iní dava‑ndo ña, te dàcuandehnde‑ndɨ́ sá càháⁿ‑ndɨ́ tnúhu Yá Ndiǒxí núú‑ndó te núu ducaⁿ, te ñá túú càháⁿ ndáá‑ndɨ́ núú‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú, te núu ndáá nàcuáa sàni iní dava‑ndo sǎ vǎ ndótó cuè ñáyiu ní xíhí, dico ñá ndàá nàcuáa sàni iní‑ndó. 16Te núu vá ndótó cuè ñáyiu ní xíhí te ni Xǐtohó Jesucrìstú ñá túú ní ndòto‑gá. 17Te núu Xítohó Jesucrìstú ñá túú ní ndòto‑gá ñá, te àúⁿ nǎ cuu sàndáá iní‑ndó‑gǎ te núu ducaⁿ, te ndècu‑ni cuéchi‑ndo nǔú Yǎ Ndiǒxí te núu ducaⁿ. 18Te núu ndáá nàcuáa sàni iní‑ndó ñá te cue ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú ñáyiu ní xíhí ní xíta nihnú‑yu te núu ducaⁿ. 19Te núu nchoo ndècu ndɨhɨ‑o tnúhu ndee ìní núú Xǐtohó Jesucrìstú cuèndá‑ni sá cúndècu‑o ñuyíú‑a ña, te cùu‑o ñáyiu ío‑gá duuⁿ duuⁿ ndàhú sá cúú‑xí dàva‑gá ñáyiu te núu ducaⁿ. 20Dico ndáá sá Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá te ní ndoto‑gá nǔu xíǎⁿ cútnùní iní dava‑o sǎ ndótó cuè ñáyiu ní xíhí ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá. 21Te sá cuěchi ɨɨⁿdìi‑ni tée ní xíndecu ñuyíú‑a xíǎⁿ xìhí ñáyiu, te sá cuèndá ɨɨⁿdìi‑ni tucu ɨngá tée te ndoto cue ñáyiu ní xíhí. 22Te nchaa ñáyiu xìhí‑yu sá cuěchi ɨɨⁿ tée, te tée‑áⁿ cúú‑dě ndíi Àdán tée díhna nuu nǐ cuu ñaní tnáhá cuè ñáyiu ñuyíú. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎ cuèndá ɨɨⁿdìi‑ni tée te ndoto cue ñáyiu ní xíhí, te tée‑áⁿ cúú‑dě Xítohó Jesucrìstú chi nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑gá ndotó‑yu. 23Te díhna‑gá Xítohó Jesucrìstú ní ndoto‑gá xíǎⁿ cútnùní iní dava‑o sǎ ndùu na quixi tucu‑gá ñuyíú‑a te dàvá‑áⁿ ndoto nchaa ñáyiu ní xíhí ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá. 24Te dǎtnùní ducaⁿ te sáá nduu nàa nchaa sá ìó ñuyíú, te Xítohó Jesucrìstú danàa‑gá nchaa ndɨ túhú sá cúnùu ió ñuyíú‑a, chi danàa‑gá nchaa ñáyiu ío cùnuu, ndɨhɨ yucu ñǎvǎha, ndɨhɨ nchaa espíritú xínú cuèchi núú‑xi. Te ducaⁿ te cúñaha‑gǎ xii Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí taxi tnùní‑gá. 25Chi Xítohó Jesucrìstú dacuɨtɨ́í tàxi tnuní‑gá ndéé ná sàá nduu dànaa‑gá nchaa sá cúú ǔhú iní ñáhá xìi‑gá. 26Te ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná te danàa‑gá sá quídé xìhí ñáyiu. 27Te ducaⁿ chi càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí sá méé‑gǎ ní nachihi‑gá nchaa sá ìó ndaha Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá méé Xǐtohó Jesucrìstú taxi tnùní‑gá, te vá yǒo ɨɨⁿ tàxi tnuní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí, chi mee Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ní nachihi‑gá nchaa sá ìó ndaha Xítohó Jesucrìstú. 28Te díhna‑gá ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Děhe‑gá sá quɨ́ndàha‑gá nchaa sá ìó, te òré ná quɨ̀ndaha Xítohó Jesucrìstú nchaa sá ìó, te cúñaha‑gǎ xii Yá Ndiǒxí taxi tnùní ñáhá‑gǎ xii‑gá, te ducaⁿ te mee‑nǎ Yǎ Ndiǒxí taxi tnùní‑gá nchaandɨ túhú sá ìó. 29Te núu ñá túú ndǎá càháⁿ‑í, ¿te ná cuèndá dava ñáyiu sànduté‑yu cuèndá ñáyiu ní xíhí nǔu ñá túú ndǎá sá ndótó ñǎyiu ní xíhí? 30Te nchúhú ducaⁿ‑ni sàni iní ñáyiu cahni ñàhá‑yu xii‑ndɨ́, te núu vá ndótó ñǎyiu ní xíhí te àúⁿ nǎ cuu ducaⁿ quìde cahnu iní‑ndɨ́ ducaⁿ cuìní‑yu cahni ñàhá‑yu xii‑ndɨ́ te núu ducaⁿ. 31Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú ío váha sàni iní‑í cuèndá‑ndó, chi ndècu‑o ichi‑gá. Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ɨ̀ɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ndeé iní ñáhá ñǎyiu cahni ñàhá‑yu xii‑í. 32Te núu dìcó ndáá sá vǎ ndótó ñǎyiu ní xíhí dàtná càchí dava ñáyiu, te àúⁿ nǎ cuu ní xíndecu‑í ñuú Éfesú ní cuu úhú iní ñáhá ñǎyiu xii‑í te núu ducaⁿ, chi ñáyiu‑áⁿ nǐ quidé‑yu dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ quɨtɨ dééⁿ sǎ cúú‑xì‑í. Te núu ndáá sá vǎ ndótó ñǎyiu ní xíhí ñá, te váha‑gá nǔu cachí‑ó dàtná càchí ñáyiu: “Vitna na còho‑o te na càxi‑o chi tneé ìdá cuú‑ó”, duha càchí‑yu. 33Te vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha xii‑ndo, te ngüíta‑ndo càni iní‑ndó dàtná sání ìní‑yu. Chi quèe ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ tucu dava‑gá ñáyiu, chi càchí‑yu sá nǔu ñáyiu quìde váha na nìhí tnáhǎ‑yu ndɨhɨ ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, te ngüǐta ñáyiu quìde váha‑áⁿ cadá‑yu tnàhá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá dàtná quídé ñǎyiu‑áⁿ. 34Te ío váha cuáha‑ndo cuèndá nàcuáa cundecu‑ndo, te vá cádá‑gǎ‑ndó dàtná quídé cuè ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha. Te dava‑ndo quìde‑ndo datná quídé cuè ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha chi ñá túú sàndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí. Te duha càháⁿ‑í cuèndá sá cúcàhaⁿ núú‑ndó cuèndá nchaa sá ñà túú vǎha quìde‑ndo. 35Te cudana dava‑ndo ndùcu tnúhu‑ndo nǔu nása ndoto ñáyiu ní xíhí, te nása cunduu yɨquɨ cùñú‑yu òré ndotó‑yu. 36Te nchòhó ñáyiu ducaⁿ càháⁿ cúú‑ndó ñǎyiu ñá túú tnàhí cùtnuní iní‑xi, te duha na càháⁿ‑í nàcuáa tecú tnùní‑ndó. Te núu ɨɨⁿ tatá ná chíhí‑ó te tèhyú méé‑xí te xínu déhe‑xi. 37Dico ñá dɨ́ú sǎ sà ní xínu ta sàhnu cuáháⁿ ní cǔxi‑o, te dɨu‑ni ducaⁿ quìde‑o cuéi trìú ndɨhɨ nchaa dava‑gá tatá xítú‑ó. 38Te Yá Ndiǒxí quídé‑gǎ sácǔnduu tatá xǐnu‑áⁿ dàtná cuìní méé‑gǎ cunduu. Te nděda‑ni càa tatá te dɨu‑ni‑gá quídé‑gǎ sácǔnduu‑xi nàcuáa tàú‑xi cunduu. 39Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndǎa nchaa yɨquɨ cùñú, chi tucu càa yɨquɨ cuñú nchoo cuè ñáyiu, te tucu càa yɨquɨ cuñú nchaa quɨtɨ xìca núú ñúhú, te tucu càa yɨquɨ cuñú nchaa quɨtɨ ndàva, te tucu càa yɨquɨ cuñú nchaa chácá. 40Te ducaⁿ ñà túú ɨ̀ɨⁿ‑ni caa nchaa yɨquɨ cuñú sá ìó andɨu ndɨ̀hɨ nchaa yɨquɨ cuñú ñáyiu ìó ñuyíú‑a, te ducaⁿ ñà túú ɨ̀ɨⁿ‑ni ndáa vii nchaa sá ìó andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú‑a. 41Te ducaⁿ cùu tucu‑xi nchícanchii chi tucu dàyehé‑xi, te tucu dàyehé yóó, te tucu dàyehé nchaa chódíní, te ducaⁿ ñà túú ɨ̀ɨⁿ‑ni dayehé nchaa chódíní. 42Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu ní xíhí te ndoto, chi tucu càa yɨquɨ cuñú‑yu sá nguɨ̌ndǔxi te tucu cunduu yɨquɨ cùñú‑yu òré ndotó‑yu, te yɨquɨ cùñú sá ndótó ndɨ̀hɨ́‑yu‑áⁿ vǎ ndɨ́hɨ́ nìhnu‑gá‑xi. 43Te yɨquɨ cùñú ñáyiu xìhí ñá túú nàndɨ́hɨ‑xi, dico yɨquɨ cùñú sá ndótó ndɨ̀hɨ́‑yu te ío váha cunduu. Te nchaa yɨquɨ cùñú ñáyiu xìhí ñá túú tnàhí‑gá ndee‑xi, dico yɨquɨ cùñú ndoto ndɨhɨ́‑yu xíǎⁿ ío cunduu ndee‑xi. 44Te yɨquɨ cùñú nchaa ñáyiu xìhí cúú‑xí cuèndá ñuyíú‑a, dico yɨquɨ cùñú sá ndótó ndɨ̀hɨ́‑yu xíǎⁿ cundecu‑ná‑xi cuèndá Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Te dàtná ìó yɨquɨ cùñú sá cúú‑xí cuèndá ñuyíú‑a, te ducaⁿ ìó yɨquɨ cùñú sá cúú‑xí cuèndá mee‑nǎ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. 45Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: “Ndíi Àdán ndíi ní xíndecu ndéé díhna ní chihi Yá Ndiǒxí iní ndíi”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te ɨngá tucu tée cùu‑dé dàtná ndíi Àdán te tée‑áⁿ cúú‑dě Xítohó Jesucrìstú, te Yaá‑áⁿ quídé‑gǎ sá mèe‑ná Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑xí ndècu‑o ichi‑gá vitna. 46Te díhna‑gá yɨquɨ cùñú cuèndá ñuyíú‑a ní ngúndecu, te dǎtnùní ngúndecu yɨquɨ cùñú cundecu ndɨhɨ mee‑nǎ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. 47Te tée díhna nuu nǐ xíndecu ñuyíú‑a chi ñuhu ní cadúha ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑dé, te tée‑áⁿ cúú‑dě ndíi Àdán, te ɨngá tucu tée ní cuuⁿ‑dé andɨu te tée‑áⁿ cúú‑dě Xítohó Jesucrìstú. 48Te nchaa ñáyiu càa yɨquɨ cuñú‑yu dàtná cáá yɨ̀quɨ cuñú té Àdán tée ducaⁿ nǐ cuáha ñuhu‑áⁿ, te nchaa ñáyiu ní nduu táhú cundecu ndɨhɨ tée ducaⁿ věxi cuuⁿ andɨu‑áⁿ, ñáyiu‑áⁿ nduu yɨquɨ cùñú‑yu dàtná cáá yɨ̀quɨ cuñú ní nduu táhú‑dě ndécú ndɨ̀hɨ‑dé vitna, te tée‑áⁿ cúú‑dě Xítohó Jesucrìstú. 49Te nchaa ñáyiu ñuyíú‑a càá‑yu dàtná‑ni càa datná‑ni ndùu tée ducaⁿ nǐ cuáha ñuhu‑áⁿ. Te nchaa nchoo ñǎyiu ní nduu táhú cundecu ndɨhɨ tée ducaⁿ věxi cuuⁿ andɨu‑áⁿ nduu‑o dàtná‑ni càa datná‑ni ndùu tée‑áⁿ tucu. 50Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ncháá nàcuáa càa yɨquɨ cuñú ñáyiu xǐndecu vitna vá sàá‑xi cundecu‑xi núú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, chi ñuyíú‑a ndɨhɨ nihnu‑xi. Dico sá tàú‑xi sáá núú ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá xìni ñuhu‑xi cuu‑xi sá cúdǐi cundecu. 51Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá yɨ́yùhu ni cuu: Dava‑o cùú‑ó te dava‑o cùndecu‑ni‑o, dico nchaa‑o nàdáma yɨquɨ cuñú‑ó. 52Te uuⁿni ducaⁿ nàdáma yɨquɨ cuñú‑ó òré cáháⁿ ɨɨⁿ cútú, te cútú‑ǎⁿ cǎháⁿ‑xi òré sa ta cùyatni naa ñuyíú. Te òré cáháⁿ cútú‑ǎⁿ te ndoto nchaa ñáyiu ní xíhí ñáyiu ní xíndecu ichi Xítohó Jesucrìstú, te ducaⁿ te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ɨɨⁿ quɨ́ú‑gǎ cuú‑yu. Te nchaa ñáyiu ndècu vívú te nàdáma yɨquɨ cuñú‑yu tnàhá‑yu. 53Te nchaa yɨquɨ cùñú ndécú ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a vitna ñá túú cùdíi‑xi chi xìhí‑xi, dico yɨquɨ cùñú nduu táhú nchoo ñǎyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú chi cudíi‑xi nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ chi vá cùú‑gá‑xi. 54Te òré ná ndùu táhú‑ó yɨ̀quɨ cuñú sá dúcáⁿ cùdíi nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ‑áⁿ, te vá cúndècu ndɨhɨ‑gá‑ó yɨ̀quɨ cuñú sá ñà túú cùdíi. Te dàvá‑áⁿ te quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Vitna ñá túú‑gǎ xìhí ñáyiu chi mee‑nǎ Yǎ Ndiǒxí cúnùu‑gá táxí tnùní ñáhá‑gǎ xií‑yu. 55Te ñá túú tnàhí‑gá ná ndoho ñáyiu sá cuèndá tnúhu xìhí, chi vá cóó‑gǎ tnúhu xìhí”, duha càchí‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí. 56Te cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ́‑yu tnúhu sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu dico uuⁿ‑gá quídě‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. Te sá cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu‑áⁿ, te xíǎⁿ ní ngúndecu tnúhu xìhí dándòho ñaha‑xi xií‑yu. 57Dico táxǎhu xii Yá Ndiǒxí chi ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑o sá sàá nduu te vá quìní‑gá‑ó tnǔhu xìhí, te ducaⁿ chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú. 58Te xíǎⁿ nǔu càháⁿ‑í dóho nchòhó cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú chi ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo, te càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑ni‑ndo ìchi Xítohó Jesucrìstú cuěi nándɨ na càda ñaha ñáyiu xii‑ndo sǎ cuèndá‑gá, te ío nducu ndèe‑ni‑ndo cada‑ndo chiuⁿ‑gá, chi sa nàha‑ndo sá ncháá chìuⁿ quide‑o cuendá‑gá ñá túú àúⁿ nǎ cuu quìde‑o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\