1 CORINTIOS 16

1Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo cuèndá díhúⁿ sǎ sàcáⁿ tnáhá‑ndó sǎ cúú‑xí ñǎyiu ñuú Jerusàlén, chi dɨu‑ni duha ní dánèhé‑í cue ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ xichi distritú Gàlaciá. 2Te duha cada‑ndo ndɨ̀ tnahá nduu ndumìngú, te ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo dàquee dɨɨⁿ‑ndo sacú díhúⁿ nàcuáa chìndee ñaha Yá Ndiǒxí xii‑ndo nìhí‑ndó cuèndá òré quexìo‑í te sa cundecu túha díhúⁿ‑ǎⁿ. 3Te òré quexìo‑í te mee‑ndo cǎxi‑ndǒ‑yu núu ndědacàa‑yu sàni iní‑ndó càda ndáá canehe díhúⁿ‑ǎⁿ quɨ̌hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Jerusàlén. Te cadúha‑í ɨɨⁿ ǔú tutú canehé‑yu quɨ́hɨ́ⁿ cuèndá cutnùní iní ñáyiu ñuú Jerusàlén nàcuáa ndùu chiuⁿ cuáháⁿ‑yu. 4Te núu xìni ñuhu‑xi sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑í te candeca‑í‑yu quɨ́hɨ́ⁿ. 5Te yúhú sání ìní‑í yáha‑í ɨɨⁿ ǔú ñuú cáá dìstritú Macèdoniá, te dǎtnùní ducaⁿ te sáá‑í núú ndécú‑ndó. 6Te òré quexìo‑í te cudana cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo vài nduu, àdi cudana te cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo ndèé yáha nchaa yóó quídé vǐxiⁿ‑xi. Te sátá dúcáⁿ te cada ndee ìní‑ndó chìndee ñaha‑ndo xii‑í òré nucúhuⁿ ichi‑í te núu ndèé ichi na quɨ̀hɨ́ⁿ‑í. 7Te duha càháⁿ‑í chi núu Yá Ndiǒxí ná càchí‑gá te cundecu ndɨhɨ ñaha tnàa‑í xii‑ndo òré quexìo‑í te ñá dɨ́ú dìcó‑ni ichi yǎha‑í. 8Te cundecu‑ni‑í ñuú Éfesú‑a ndéé tnahá vico Pentecòstés. 9Te ducaⁿ chi iha ío tèdóho ñáyiu tnúhu Xítohó Jesucrìstú sá càháⁿ‑í núǔ‑yu. Núu xíǎⁿ ío váha quèe cuendá cada‑í chìuⁿ‑gá cuěi ío vài ñáyiu ñá túú tnàhá iní‑yu sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá. 10Te núu na quìxi coto ñaha té Timùteú xii‑ndo, te ío váha cuu iní‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑dě cuèndá ducaⁿ ñà túú nǎ cani iní‑dé cundecu ndɨhɨ ñaha‑dě xii‑ndo, chi tnàhá‑dé cúú‑dě tée quìde chiuⁿ Xítohó Jesucrìstú dàtná quídè‑í. 11Te cuìní‑í sá nì ɨɨⁿ‑ndo vá cání cuèhé iní‑ndó cuèndá‑dé, te chindee‑ndo‑dě nàcuáa cuu váha iní‑dé òré quixi‑dé quixi coto ñaha‑dě xii‑í, chi yúhú ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú ndétú‑ndɨ̌‑dé quexìo‑dé. 12Te ío ní cáháⁿ ndàhú‑í núú tě Àpolós tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú cuèndá quixi‑dé ndɨhɨ dava‑gá cue tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi‑gá quixi coto ñaha‑güedě xii‑ndo dico ñá túú ní cuìní‑dé quixi‑dé vitna, dico quixi‑dé ndéé cuèé‑gá. 13Te ío quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, te vá dáñá ndèé‑ndó quɨ̀ndáá iní‑ndó‑gǎ, te ío yɨɨ cùnduu iní‑ndó cùndecu‑ndo ichi‑gá, te ío nducu ndèe‑ndo canchicúⁿ nihnu‑ndo ìchi‑gá. 14Te ío váha cuu iní tnáhá‑ndó, te ducaⁿ ǐo váha cada tnàha‑ndo te núu nándɨ cùu sá vǎha sàni iní‑ndó càda‑ndo. 15Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú sa nàha‑ndo sá dǐhnanuu cuè ñáyiu cùu ndɨ mee té Èstéfanás ndécú dìstritú Acǎyá ní sándáá iní‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú. Te vitna ñá túú dàña ndeé‑yu quìdé‑yu sá vǎha sá cúú‑xí dàva‑gá ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá. 16Te càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ quɨ̀ndáá iní‑ndó nchàa ñáyiu ducaⁿ xǐquide, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu ío ndùcu ndee quide chiuⁿ ndɨhɨ‑ndo cuendá Xítohó Jesucrìstú. 17Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í sá nǐ quexìo té Èstéfanás, ndɨhɨ té Fortunàtú, ndɨhɨ té Acàicú, chi cue tée‑áⁿ nǐ quide‑güedé núú‑ndó nǐ quide‑güedé nchaa sá ñà túú ndàcu‑ndo cada‑ndo cuendá‑í ní cùu. 18Te ío tàxi‑güedé tnúhu ndee ìní xii‑í, te dɨu‑ni ducaⁿ tàxi‑güedé tnúhu ndee ìní xii nchòhó tucu, te núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi sá cánèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú nchàa cue tée duha xǐquide váha. 19Te nchaa ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Àsiá quìde ndee iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo, te ío cada ndee ìní‑ndó càchí té Àquilú ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé tá Prìscilá, te ducaⁿ quìde ndee iní ñáhá tùcu nchaa ñáyiu tàcá dácuàha tnúhu Yá Ndiǒxí vehé‑yu xii nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ichi‑gá. 20Te cada ndee ìní tucu‑ndo càchí cue dava‑gá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú. Te nɨ yùhu nɨ iní‑ndó càda ndee iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo. 21Te vitna ndaha mee yǔhú té Pǎblú téè‑í tnúhu‑a quìde ndee iní ñáhà‑í xii‑ndo. 22Te ñáyiu ñá túú cùu váha iní‑xi núú Xǐtohó Jesucrìstú te na cuǐta nihnú‑yu. Te vitna nchaa‑o chǐ ná càchí‑ó sǎ Xǐtohó Jesucrìstú quixi tucu‑gá. 23Te xìcáⁿ táhù‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo. 24Te ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa ndècu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú, te ducaⁿ na cùnduu, te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\