1 CORINTIOS 2

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú sa nàha‑ndo sá cǔtnàhá ní quixi‑í ní cáháⁿ‑í tnúhu Yá Ndiǒxí núú‑ndó, te ñá túú ní cǎháⁿ‑í dàtná càháⁿ ɨɨⁿ ñáyiu ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi, àdi datná càháⁿ ɨɨⁿ ñáyiu ío túha. 2Chi cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo chi ní sani iní‑í sá méé‑ní cuèndá Xítohó Jesucrìstú cáháⁿ‑í núú‑ndó ndɨ̀hɨ nacuáa ní cuu ní xíhí‑gá, te dɨu ducaⁿ nǐ quide‑í. 3Te cútnàhá ní quexìo‑í núú ndécú‑ndó te ni ñǎ cútnùní iní‑í nása cada‑í ní cùu, te ío ní quɨyùhú iní‑í ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó. 4Te cútnàhá ní cáháⁿ‑í nàcuáa ndùu tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú‑ndó, te nàha‑ndo sá Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑xi xii‑í ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó, te tnúhu‑áⁿ nǐ quée‑xi iní‑ndó. Te ñá túú ní cǎháⁿ‑í ɨɨⁿ tnúhu càhnu núú‑ndó tnǔhu sá càháⁿ cue ñáyiu ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi. 5Te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá nchòhó quɨ́ndáá iní‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí chi ní quide‑gá sá vǎha sá cúú‑xí ìní‑ndó, te ñá dɨ́ú sǎ cuèndá tnúhu sá càháⁿ ñáyiu càchí sá ǐo túha ducaⁿ nǐ sándáá iní‑ndó tnǔhu‑gá. 6Te nchoo càháⁿ‑ó tnǔhu càhnu núú ñǎyiu sa ní níhí ndéé ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú. Te tnúhu‑áⁿ ñà túú càháⁿ ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá, te ni cuè tée yɨ̀ndaha ñaha xií‑yu ñá túú càháⁿ‑güedé tnúhu‑áⁿ chi cue tée‑áⁿ naa‑güedé. 7Te tnúhu càhnu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu Yá Ndiǒxí, te mee‑gǎ ní cachí‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú sǎ ncháá ñǎyiu na quɨ̀ndáá iní tnúhu‑áⁿ te nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá núú ǐo váha càa ndecu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te tnúhu‑áⁿ ndúú yùhu‑xi ni cuu. 8Te ni ɨ̀ɨⁿ cue tée yɨ̀ndaha cue ñáyiu ñuyíú‑a ñá túú tècú tnùní‑güedé tnúhu‑áⁿ, chi núu dìcó tècú tnùní‑güedé tnúhu‑áⁿ te vá cátá càa‑güedé Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí cahni ñaha‑güedě xii‑gá ní cùu. Te dɨu‑ni Yaá‑áⁿ ǐo càhnu cuu‑gá. 9Dico ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Yá Ndiǒxí sa ní sani iní‑gá nchaa nàcuáa cada‑gá sá cúú‑xí cuèndá nchaa ñáyiu cùu iní ñáhá xìi‑gá. Te sá nǐ sani iní‑gá cada‑gá cúú‑xí sǎ vǎtá quìní‑gá ñáyiu te ni vǎtá cúndèdóho‑gá‑yu, te ni ñà túú tnàhí cùtnuní iní‑yu nása cada‑gá. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 10Te mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá Espíritú‑gá cada‑xi te nchoo cùtnuní iní‑ó nchàa nacuáa sàni iní‑gá cada‑gá, nǔu xíǎⁿ ducaⁿ tècú tnùní‑ó vìtna, chi Espíritú‑gá xìní‑xi nchaandɨ túhú nàcuáa sàni iní‑gá cada‑gá. 11Te ñá ɨ́ɨ́ⁿ ñǎyiu xìní ndáá‑yu nàcuáa sàni iní ɨngá ñáyiu, chi mee ñǎyiu‑áⁿ xìní ndáá‑yu nchaa nàcuáa sàni iní‑yu. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu Yá Ndiǒxí chi medìi‑ni Espíritú‑gá xìní‑xi nchaa nàcuáa sàni iní‑gá. 12Te nchoo chi Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o, te ñá dɨ́ú ñùyíú‑a ducaⁿ ni quèe espíritú ní ngúndecu ndɨhɨ‑o. Te ducaⁿ nǐ taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o cuendá ducaⁿ cùtnuní iní‑ó nàcuáa ndùu nchaa sá vǎha sá dìcó ducaⁿ nǐ taxi‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o. 13Te cuèndá nchaa sá vǎha‑áⁿ càháⁿ‑ndɨ́, te càháⁿ‑ndɨ́ nàcuáa dàcahu iní ñáhá Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑ndɨ́, te ñá túú càháⁿ‑ndɨ́ nàcuáa càhu iní ñáyiu ñuyíú‑a càháⁿ‑yu, te dɨu‑ni nchaa tnúhu dàcahu iní ñáhá Espíritú‑gá xii‑ndɨ́ càháⁿ‑ndɨ́, dɨu‑ni nchaa xíǎⁿ dánèhé‑ndɨ́ nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ tucu Espíritú‑gá. 14Te ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí ñá túú tnàhá iní‑yu nàcuáa ndùu tnúhu dàtecú tnúhu ñaha Espíritú‑gá xií‑yu, te ni ñà túú tècú tnùní‑yu, te càchí‑yu sá ñà túú nàndɨ́hɨ‑xi. Te ducaⁿ chi mee‑ni nchàa ñáyiu ndècu ndɨhɨ Espíritú‑gá tècú tnùní‑yu nàcuáa ndùu tnúhu‑áⁿ. 15Te cue ñáyiu ducaⁿ ndècu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí cútnùní ndáá iní‑yu ná cúú nchàa sá vǎha, te vá yǒo ɨɨⁿ xìní nchaa nàcuáa sàni iní‑yu. 16Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: “Vá yǒo ɨɨⁿ xìní nàcuáa sàni iní Yǎ Ndiǒxí, núu xíǎⁿ vá yǒo ɨɨⁿ ndacu ná danèhé ñáhá xìi‑gá”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te nchoo chi ɨɨⁿ‑ni sàni iní‑ó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\