1 CORINTIOS 3

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ñǎ ní nǐhì‑í nàcuáa cada‑í cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó dàtná càháⁿ‑í núú nchàa ñáyiu quìde nchaa nacuáa càháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí, chi ní cáháⁿ‑í núú‑ndó dàtná càháⁿ‑í núú nchàa ñáyiu cùnuu nchaa sá cuèhé sá dúhá ìní‑xi, te ní quide ñaha‑ǐ xii‑ndo dàtná cue ñáyiu íchí nǐ sándáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú, núu xíǎⁿ ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑í núú‑ndó. 2Te ní quide ñaha‑ǐ xii‑ndo dàtná ɨɨⁿ déhe yɨquɨⁿ vìtna sadi camá, te ñá túú ní quìde ñaha‑í xii‑ndo dàtná cue landú sa xèxi dítá, chi ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tnàhí úhú tecú tnùní‑ndó, te ñá túú ní dànehé ñáhà‑í xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ sá xítò‑í sá vǎ tècú tnùní‑ndó. Te quìde cuendá‑í sá dɨ́ú‑ní dùcaⁿ vá tècú tnùní‑ndó ndèé vitna te núu na dànehé ñáhà‑í xii‑ndo nchàa dava‑gá tnúhu. 3Te ducaⁿ chi quìde‑ni‑ndo nacuáa sàni iní méé‑ndó, chi ndècu‑ni‑ndo ichi cuédú íní, te nàá ndɨhɨ tnàha‑ni‑ndo, te ñá túú tnàhí cùu ɨɨⁿnuu‑ndo ndecu‑ndo. Te xíǎⁿ cútnùní sá méé‑ní nchàa nacuáa sàni iní méé‑ndó quìde‑ndo, te xǐquide‑ndo dàtná quídé nchàa ñáyiu ñá túú ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú. 4Te dava‑ndo càchí‑ndó: “Yúhú cúù‑í cuèndá té Pǎblú.” Te dava‑ndo càchí‑ndó: “Yúhú cúù‑í cuèndá té Àpolós”, duha càchí‑ndó. Te sá dúcáⁿ càháⁿ‑ndó xíǎⁿ cútnùní sá quídé‑ní‑ndó mèe‑ni nchaa nacuáa sàni iní méé‑ndó. 5Te yúhú té Pǎblú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ñà túú cùnuu‑í, te ni té Àpolós ñá túú cùnuu‑dé chi dìcó cue tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí cúú‑ndɨ̌, te ní cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá núú‑ndó, núu xíǎⁿ ní sándáá iní‑ndó. Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ ndùu chiuⁿ ní táhú Yǎ Ndiǒxí cada‑ndɨ́. 6Te yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ tée chìhi tatá chi dàcaháⁿ ñáhà‑í xii‑ndo tùha‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. Te té Àpolós cúú‑dě dàtná ɨɨⁿ tée nàcuhñu chi tée‑áⁿ ndécú‑dě dánèhé ñáhá‑dě xii‑ndo tnǔhu‑gá. Te Yá Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá quídé sàhnu tatá ní chihi‑í‑áⁿ, te duha càháⁿ‑í chi dɨu‑gá quídé‑gǎ tá nìhí ndéé‑ndó ndècu‑ndo ichi‑gá. 7Te núu xíǎⁿ ni tée chìhi tatá te ní tée nàcuhñu ñá túú cùnuu‑güedé, dico Yá Ndiǒxí ío cùnuu‑gá chi dɨu‑gá quídé‑gǎ xǐnu tatá‑áⁿ te sàhnu‑xi. 8Te ɨɨⁿ‑ni cùu tée chìhi tatá ndɨhɨ tée nàcuhñu. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchúhú cue tée xǐquide chìuⁿ Yá Ndiǒxí, te nàcuáa ndùu chiuⁿ ní quide‑ndɨ́ te ducaⁿ cùnduu táhú taxi Yá Ndiǒxí nduu táhú‑ndɨ̌. 9Te nchòhó cúú‑ndó dàtná ɨɨⁿ xichi núú nǐ quée tatá, te nchúhú cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndɨ́ quídé chìuⁿ‑ndɨ́ xíáⁿ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑ndo chi cùu cuendá ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo, te nchúhú cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndɨ́ quídé‑ndɨ̌ chìuⁿ‑gá. Te cùu tucu‑ndo datná ɨɨⁿ vehe sá vítná sáá, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑ndo chi Yá Ndiǒxí quídé‑gǎ tá sàhnu nihnu‑ndo ichi‑gá cuáháⁿ. 10Te yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ tée cùnuu dacaa vehe te ní tava‑í cimièntú‑xi, te dɨ̀ɨⁿ cue tée véxi dàcaa‑güedé ndóho, te ɨɨⁿ ɨɨⁿ cue tée‑áⁿ ǐo xìni ñuhu‑xi cada cuendá‑güedé nàcuáa dacàa‑güedé. Núu ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yúhú chi Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá chìuⁿ quide‑í te chìndee ñaha‑gá, chi díhna‑gá‑í ní quixi‑í ní cáháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú‑ndó, te dɨ̀ɨⁿ cue tée véxi dàcuaha ñaha‑ná xii‑ndo tnǔhu‑gá, te ɨɨⁿ ɨɨⁿ cue tée‑áⁿ ǐo xìni ñuhu‑xi cada cuendá‑güedé nàcuáa dacuàha ñaha‑güedé xii‑ndo tnǔhu‑gá. 11Te cimièntú vehe‑áⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑xí mèe Xítohó Jesucrìstú, te ducaⁿ chi yúhú ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑ndo Xǐtohó Jesucrìstú, te vá yǒo‑gá cundecu ndɨhɨ‑ndo chi ɨɨⁿdìi díí‑ni‑gǎ ndécú. 12Te dava cue tée dàcaa‑güedé vehe váha te chìhi‑güedé díhúⁿ cuàáⁿ, ndɨhɨ díhúⁿ cuìxíⁿ, ndɨhɨ yúú sǎ ǐo vii càa. Te dava‑güedé dácàa‑güedé vehe vítú, te dava‑güedé dácàa‑güedé vehe ité, te dava‑güedé dácàa‑güedé vehe tnuvixiⁿ. 13Te sáá nduu te nchaa vehe‑áⁿ cǎyú‑xi, te vehe vítú‑ǎⁿ ndɨhɨ vehe ité‑áⁿ ndɨhɨ vehe tnuvixiⁿ‑áⁿ ndoo ndoo cáyú, te nchaa vehe váha‑áⁿ vǎ càyú‑xi cuěi na yǎha ñuhú. Te nchaa cue tée ní dácáá vèhe váha‑áⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑güedě ñáyiu ío váha quìde chiuⁿ Yá Ndiǒxí. Te nchaa cue tée ní dácáá vèhe vítú, ndɨhɨ cue tée ní dácáá vèhe ité, ndɨhɨ cue tée ní dácáá vèhe tnuvixiⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑güedě ñáyiu ñá túú cuìní cada chìuⁿ Yá Ndiǒxí nàcuáa tàú‑xi cunduu. Te sáá nduu te cutnùní nàcuáa ndùu chiuⁿ ní quide ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu, chi Yá Ndiǒxí cáháⁿ‑gá nàcuáa ndùu chiuⁿ ní quide ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu ní quide chìuⁿ‑gá. 14Te cue ñáyiu ío váha xǐquide chìuⁿ Yá Ndiǒxí te cùdíi chìuⁿ quidé‑yu, te ñáyiu‑áⁿ nǐhǐ‑yu sá ndúú tǎhǔ‑yu. 15Te cue ñáyiu ñá túú quìde chiuⁿ Yá Ndiǒxí nàcuáa tàú‑xi cunduu, te vá cúdǐi chìuⁿ ní quidé‑yu chi cuíta te ndóo‑ná‑yu duha, dico mèé‑yu chi naníhí tàhú‑yu. 16Te yúhú càháⁿ‑í dóho‑ndo dàndacu‑í iní‑ndó sǎ cúú‑ndó dàtná vehe Yá Ndiǒxí, chi Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑xi xii‑ndo. 17Te núu yoo na dànaa ñaha xii nchohó ñáyiu cùu veñúhu‑gá, te Yá Ndiǒxí danàa ñaha‑gá xii ñáyiu‑áⁿ, te ducaⁿ càda‑gá chi nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu cùu cuendá‑gá. 18Te vá dándàhú‑ndó mèe‑ndo sá ǐo túha‑ndo. Te núu ìó dava‑ndo sàni iní‑ndó sǎ tǔha‑ndo dàtná sání ìní cue ñáyiu ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te cada‑ndo sǎ cúú‑ndó dàtná ñáyiu ñá túú tnàhí túha, te ducaⁿ te cuu ndisa‑ndo ñǎyiu túha sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. 19Te nchaa sá xìní tnùní nchaa ñáyiu càchí sá ǐo túha ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí ñá túú nàndɨ́hɨ‑xi sá cúú‑xí‑gǎ. Te càchí‑xi núú tùtú‑gá: “Nchaa ñáyiu càchí sá ǐo túha te Yá Ndiǒxí dandǒo canúú ñáhá‑gǎ xií‑yu núú nchàa sá quídě‑yu”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 20Te càchí tucu‑xi ɨngá xichi: “Yá Ndiǒxí cútnùní iní‑gá nchaa nàcuáa sàni iní ñáyiu càchí sá ǐo túha. Te nchaa nàcuáa sàni iní‑yu‑áⁿ càchí‑gá sá ñà túú vědana nàndɨ́hɨ‑xi”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 21Núu xíǎⁿ càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ vǎ càchí‑ndó sǎ nchǔhú cue tée dànehé ñáhá xìi‑ndo tnúhu‑gá ío càhnu cuu‑ndɨ́. Te nchaa sá ìó ñuyíú‑a cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó. 22Te cuěi yúhú ndɨhɨ té Àpolós ndɨhɨ té Pèlú ndécú‑ndɨ̌ sá cúú‑xí‑ndó, te cuěi nchaa sá ìó ñuyíú‑a te cuěi nchaa nduu ndècu‑ndo te cuěi sá cùú‑ndó dico nchaa cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó. Te cuěi nchaa sá ndécú tnàvíí, te cuěi nchaa sá cóó ndèé cuèé‑gá nchaa cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó. 23Te mee‑ndo ndècu‑ndo sá cúú‑xí Xǐtohó Jesucrìstú, te mee Xǐtohó Jesucrìstú ndécú‑gǎ sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\