1 CORINTIOS 4

1Te cada cuèndá‑ndó sǎ nchǔhú dìcó‑ni cue tée xìnu cuechi núú Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑ndɨ̌, te chìuⁿ‑áⁿ nǐ taxi Yá Ndiǒxí quídé‑ndɨ̌ càháⁿ‑ndɨ́ tnúhu sá nǐ cachí‑gá yɨ́yùhu ni cuu. 2Te xìni ñuhu‑xi sá ncháá ñǎyiu ducaⁿ nǐ sáñaha Yǎ Ndiǒxí chìuⁿ quidé‑yu cada ndáá‑yu cadá‑yu chìuⁿ‑áⁿ. 3Te yúhú ñá túú quìde cuendá‑í nǔu nása ndùu tnúhu càháⁿ‑ndó cuèndá‑í nǔu cùu‑í tée váha àdi ñá túú cùu‑í. Te dɨu‑ni ducaⁿ ñà túú quìde cuendá‑í nǔu nása‑gá càháⁿ nchaa dava‑gá ñáyiu cuèndá‑í. Te ni mèe‑í ñá túú càháⁿ‑í nǔu cùu‑í tée váha àdi ñá túú cùu‑í. 4Te sànuu iní‑í sá ñà túú nǎ cúmǎnì‑í núú Yǎ Ndiǒxí, dico ñá dɨ́ú sǎ xǐǎⁿ te cachí‑í sá ñǎ túú cuěchi‑í ndécú nǔú‑gǎ, chi mee‑gǎ náhá ndǎá‑gá te núu nása quìde‑í ndécù‑í. 5Te nchòhó vá càháⁿ‑gá‑ndó sǎ ñà túú cùndáá ñáyiu núú Yǎ Ndiǒxí, chi vátá sàá‑gá nduu cùndáá cuéchi‑yu. Te na sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú te dàvá‑áⁿ dàtúu‑gá nchaa sá quídě‑yu, nchaa sá ñà túú xìní‑ó quìdé‑yu vitna, te ducaⁿ dàtúu‑gá nchaa nàcuáa sàni iní‑yu. Te Yá Ndiǒxí cáháⁿ váha‑gá cuèndá nchaa ñáyiu ní quide váha. 6Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, càcunehe‑í té Àpolós ndɨhɨ yúhú núú‑ndó dànehé ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa cada‑ndo cuèndá ducaⁿ cùu‑xi ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó, ndɨhɨ cuèndá sá nchòhó canchicúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo mee‑ni nchaa nacuáa yòdo tnuní núú tùtú Yǎ Ndiǒxí. Te ducaⁿ te vá càchí‑ndó sǎ ɨ̀ɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ío‑gá càhnu cuu‑dé dàcúúxí ɨ̀ngá‑dé. 7Te nchòhó vá càchí‑ndó sǎ ǐo‑gá cúnùu‑ndo dacúúxí dàva‑gá ñáyiu chi Yá Ndiǒxí ní quide‑gá ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo nchàa sá xìní tnùní‑ndó. Te mee‑gǎ ducaⁿ nǐ quide‑gá ¿Te ná cuèndá nchòhó ducaⁿ quìde cahnu‑ndo mee‑ndo? Te quìde‑ndo datná tnúhu sá méé‑ndó nǐ quide‑ndo dùcaⁿ ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo nchàa sá xìní tnùní‑ndó. 8Te nchòhó quídé‑ndó sǎ ñà túú tnàhí‑gá ná cúmǎní‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí, te quìde‑ndo sá ni nǐhí‑ndó nchàa sá cuìní‑ndó nǔú‑gǎ ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo, te sànuu sá cúú‑nǎ‑ndó dàtná cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu, te nchúhú ñá túú cùu ɨɨⁿnuu ndɨhɨ ñaha‑ndɨ́ xii‑ndo quɨ̀ndaha ndɨhɨ ñaha‑ndɨ́ xii‑ndo ñǎyiu, ¡te váha‑ni te núu dìcó ndisa sá yɨ́ndàha‑ndo ñáyiu chi tnàhá nchúhú ní tnahá ndɨ̀hɨ ñaha‑ndɨ́ xii‑ndo quɨ̀ndaha‑ó‑yu te núu dìcó cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá ndàá dico ñáhá! 9Te yúhú quídé cuèndá‑í sá nchǔhú cue tée ní táúchíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú cáháⁿ tnúhu‑gá núú ñǎyiu ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá cúú‑ndɨ̌ cue tée ñá túú nàndɨ́hɨ sá cúú‑xí dàva‑gá ñáyiu. Te ní cachí tucu‑gá sá cúú‑ndɨ̌ dàtná cue ñáyiu sa ní tnahá òré cuú‑xi quɨ́hɨ́ⁿ nacháhu cuéchi‑xi, te nchaa ñáyiu cùñúhu ñàhá‑yu xii‑ndɨ́ sá dúcáⁿ ndòho‑ndɨ́, te tnàhá nchaa espíritú cúñǔhu ñaha‑xi xìi‑ndɨ́. 10Te cuèndá sá xínú cuèchi‑ndɨ́ núú Xǐtohó Jesucrìstú, xíǎⁿ cúú‑ndɨ̌ dàtná cue tée ñá túú vědana nàndɨ́hɨ sá cúú‑xí ñǎyiu. Te nchòhó quídé‑ndó sǎ cúú‑ndó ñǎyiu ío túha ndècu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. Te ñáyiu càchí‑yu sá nchǔhú cúú‑ndɨ̌ cue tée ñá túú ndàcu cada ɨɨⁿ sá cádá sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. Te nchòhó quídé‑ndó sǎ cúú‑ndó ñǎyiu ío váha ndàcu quide ɨɨⁿ sá sání ìní‑ndó sǎ cúú‑xí‑gǎ. Te cue ñáyiu dàquee tɨhú ñáhǎ‑yu xii‑ndɨ́, te nchòhó néhě‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑ndó. 11Te nchúhú chi nchaa‑ni nduu ío ndòho‑ndɨ́, chi xìhí‑ndɨ́ docó, yìchí‑ndɨ́ ndute, te ñá túú dǒó‑ndɨ̌, te nchaa ñáyiu quìde úhú ñáhǎ‑yu xii‑ndɨ́, te ni vèhe‑ndɨ́ ñá túú ndèé cáá cùndecu‑ndɨ́. 12Te ío ndòho‑ndɨ́ quídé chìuⁿ‑ndɨ́ nìhí‑ndɨ́ sá xéxí‑ndɨ̌. Te cue ñáyiu xǐcuèhé ñáhǎ‑yu xii‑ndɨ́ dico xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑yu, te ñá cúú tnàhí quiní ndeé ñáhǎ‑yu xii‑ndɨ́ dico quìde cahnu iní‑ndɨ́ nchaa sá quídé ñàhá‑yu. 13Te mee‑ni tnǔhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑yu cuèndá‑ndɨ́ dico sàcahnu iní‑ndɨ́ te dàsahú‑ndɨ́‑yu mee‑ni tnǔhu váha. Te càchí‑yu sá cúú‑ndɨ̌ dàtná ɨɨⁿ sá ñà túú‑gǎ vědana nàndɨhɨ, te nchaa‑ni nduu ducaⁿ càháⁿ‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑ndɨ́. 14Te yúhú duha càháⁿ‑í núú tùtú‑a dàsahú ñáhà‑í xii‑ndo, dico ñá dɨ́ú tnǔhu sá cúú càhaⁿ núú‑ndó càháⁿ‑í. Te duha càháⁿ‑í dóho‑ndo chi quìde iní‑í sá sǔúní dàtná déhe mee‑ǐ cúú‑ndó chi ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo. 15Te nchaa‑o ndècu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú vitna, dico yúhú cúù‑í tée díhna nuu nǐ dánèhé ñáhá xìi‑ndo nacuáa ndùu tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, núu xíǎⁿ cúù‑í dàtná tǎtá‑ndó. Te cuěi vài vihi cue tée na quìxi‑güedé danèhé ñáhá‑güedě xii‑ndo tnǔhu‑gá dico ɨɨⁿ dìi‑ni yúhú cúù‑í tée díhna nuu‑gǎ ní dánèhé ñáhá xìi‑ndo tnúhu‑gá. 16Núu xíǎⁿ càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo nchaa nacuáa quìde‑í. 17Te xíǎⁿ nǔu sa ní tendaha‑ǐ té Timùteú véxi coto ñaha‑dě xii‑ndo, te tée‑áⁿ ǐo cùu iní‑í‑dé te quìde ndáá‑dé, te cùu‑dé dàtná déhe‑í chi yúhú ní sanu ichi‑í‑dé ichi Xítohó Jesucrìstú, te tée‑áⁿ cachí tnúhu‑dé xii‑ndo nchàa nacuáa quìde‑í ndécù‑í ichi‑gá. Te dɨu‑ni nàcuáa na càchí tnúhu‑dé‑áⁿ dɨu‑ni ducaⁿ quìde‑í nchaa xichi núú tàcá ñáyiu dàcuaha tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 18Te dava nchòhó ío quìde cahnu‑ndo mee‑ndo chi sàni iní‑ndó sǎ vǎ quíxí‑gǎ‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo. 19Dico núu mee Yǎ Ndiǒxí ná càchí‑gá te ío ndɨ̌hɨ quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo, te dàvá‑áⁿ quiní‑í te núu nása quìde nchaa ñáyiu ducaⁿ ǐo xǐquide càhnu mee‑xi‑áⁿ ndécǔ‑yu ichi Xítohó Jesucrìstú. Te vá cádá cuèndá‑í tnúhu càháⁿ‑yu chi chìuⁿ quidé‑yu cada cuèndá‑í. 20Te vitna yɨ̀ndaha ñaha Yá Ndiǒxí xii‑o, te chìndee ñaha‑gá xii‑o quìde‑o nchaa sá vǎha sàni iní‑ó quìde‑o te ñá dɨ́ú mèe‑ni sá càháⁿ‑ó. 21Te ío chí cání ìní nǔu ndědacàa sá vǎha‑gá cada‑í òré ná quéxìo‑í núú ndécú‑ndó, núu sá ténàá ñáhà‑í xii‑ndo àdi sá càháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo ndɨ̀hɨ tnúhu vii tnúhu váha nàcuáa cutnùní iní‑ndó sǎ cúú ìní ñáhà‑í xii‑ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\