1 CORINTIOS 5

1Te yúhú sa ní níhí ndǎá‑í tnúhu nàcuáa cùu ndecu‑ndo, chi ɨɨⁿ tée ndècu ndɨhɨ‑ndo ndeca‑dé nǎná chàhá‑dé. Te xíǎⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ cuéchi càhnu vihi, chi ndéé nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí càchí‑yu sá vǎ cúú tnàhí ducaⁿ càda‑o. 2¡Te nchòhó ío quìde cahnu‑ni‑ndo mee‑ndo xíndecu‑ndo! ¡Te tàú‑ndó sǎ cúndɨ̀yɨ́‑ndó ndìxi cuéchi iní‑ndó sǎ dúcáⁿ cùu ndecu‑ndo ni cuu! Te tée ducaⁿ quìde‑áⁿ xíní ñùhu‑xi sá vǎ dáñá‑gǎ‑ndó nìhí tnáhá ndɨ̀hɨ ñaha‑dé xii‑ndo ni cùu dico ñá túú dùcaⁿ quide‑ndo. 3Te yúhú ñá túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo dico dàtná tnúhu sá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo chi ducaⁿ‑ni ǐo ñùhu iní ñáhà‑í xii‑ndo. Te yúhú càchí‑í sá náchǎhu tée‑áⁿ cuěchi‑dé sá dúcáⁿ quìde‑dé, te dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ‑í núú‑ndó te núu dìcó ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo. 4Te òré nátàcá‑ndó càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú ñá túú dàña ndéé‑gá chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo, te òré‑áⁿ cada‑ndo nàcuáa cuìní Xítohó Jesucrìstú cada‑ndo, te cada iní‑ndó sǎ tnàhá‑í ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo. 5Chi tàú‑xi sá těe ducaⁿ quìde‑áⁿ daquèe tɨ́hú‑ndó‑dě, te ducaⁿ te sácuíhná dandòho ñaha‑xi xii‑dé cuěi na cùú‑dé, dico na sàá nduu te nduu táhú‑dě cundecu‑dé ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. 6Te nchòhó ñá túú ndùu váha‑xi sá càchí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑ndo. Te xìní‑ndó sǎ cuěi luha‑ni levadùrá ná quɨ̌hu yuchi cuáha pàá dándàa‑xi cuéi luha‑ni nà quɨ́hu te nɨhìí‑ni yuchi sàháⁿ ndoho‑xi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchohó chi núu ndècu ndɨhɨ‑ndo ɨɨⁿ ñáyiu quìde sá ñà túú vǎha te nchaa‑ndo ñà túú‑gǎ cúú vǎha iní‑ndó ndècu‑ndo. 7Te xìni ñuhu‑xi sá cádá‑ndó dàtná quídé cuè ñáyiu quìde vico pascuá, chi ñá túú chìhí‑yu levadùrá yuchi cuáha pàá xéxǐ‑yu nduu quìdé‑yu vico‑áⁿ. Te sá quɨ̌hu pàá‑áⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑xí nchàa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cada‑ndo. Te vá cádá‑gǎ‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te ducaⁿ te cuu‑ndo ñǎyiu váha chi sa ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑ndó. Te cue mběé cue quɨtɨ ní xóo cahni‑güedé nduu pàscuá cue quɨtɨ‑áⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑güèdɨ datná Xítohó Jesucrìstú nàcuáa ní xíhí‑gá núú cùrúxí. 8Te núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi sá vǎ cádá‑gǎ‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá sǎ nǐ xóo cada‑ndo, te ni vǎ cúhúⁿ‑gǎ iní‑ndó te ni vǎ cádá‑gǎ‑ndó, te nɨ yùhu nɨ iní‑ná‑ndó càda‑ndo mee‑ni sá vǎha. 9Te tutú sá sà ní dáquíxì‑í ndaha‑ndo nǐ cachí‑í sá vǎ nìhí tnáhá‑ndó ndɨ̀hɨ cue ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní. 10Te sá dúcáⁿ càháⁿ‑í núú tùtú ní dáquíxì‑í ndaha‑ndo te vá cání ìní‑ndó sǎ yǔhú càchí‑í sá vǎ cúú‑gǎ tnahá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ cue ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, ndɨhɨ ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, ndɨhɨ ñáyiu xìho nchaa sá ìó ñuyíú, ndɨhɨ ñáyiu dùhu sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑xi, ndɨhɨ ñáyiu quìde cahnu sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí chi dìcó cue tée ñuyíú‑a ní cadúha nchaa xíǎⁿ, chi núu ducaⁿ na càda‑ndo vá tnàhá tnúhu‑gá‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu te xìni ñuhu‑xi sá vǎ cúndècu‑gá‑ndó nǔú ndécǔ‑yu. 11Te ñá túú dùcaⁿ quee‑xi nacuáa càháⁿ‑í núú tùtú‑í, chi yúhú càchí‑í sá vǎ cúú tnàhá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ ñáyiu càchí sá ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú te ñá ndàá sá ndécǔ‑yu ichi‑gá. Te núu cùú‑yu ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, àdi cuú‑yu ñáyiu xìho nchaa sá ìó ñuyíú‑a, àdi cuú‑yu ñáyiu quìde cahnu nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá chi dìcó cue tée ñuyíú‑a ní cadúha nchaa xíǎⁿ, àdi cuú‑yu ñáyiu yɨtɨ yùhu‑xi, àdi cuú‑yu ñáyiu quɨhu, àdi cuú‑yu ñáyiu dùhu sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑xi, te nchaa ñáyiu ducaⁿ càchí sá ndécú ìchi‑gá te ñá ndàá te ducaⁿ xǐquidé‑yu, te ni vǎ cúú nìhí tnáhá‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu caxi‑ndo ndɨ̀hɨ́‑yu. 12- 13Te ñá dɨ́ú yǔhú cúù‑í tée cáháⁿ cuèndá nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú nǔu quìde ndáá‑yu àdi ñá túú quìde ndáá‑yu ndècú‑yu, chi mee Yǎ Ndiǒxí cáháⁿ‑gá te núu nása quìdé‑yu ndècú‑yu. Dico nchòhó chi tàú‑ndó càda cuendá‑ndó nǔu nása quìde cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú. Núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi daquee tɨ́hú‑ndó těe ducaⁿ ñà túú quìde váha ndècu ndɨhɨ‑ndo‑áⁿ, te vá dáñá‑gǎ‑ndó nìhí tnáhá ndɨ̀hɨ ñaha‑dé xii‑ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\