1 CORINTIOS 6

1Te dava nchòhó òré ñá túú ndècu ndɨhɨ váha tnàha‑ndo te cùyɨɨ‑ndo cuáháⁿ‑ndó nǔú cuè tée cùchiuⁿ ñá túú ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú sàcáⁿ cuéchi‑ndo, te ñá túú dùcaⁿ taú‑xi cada‑ndo chi núú cuè tée ndècu ichi‑gá ducaⁿ tàú‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó càcáⁿ cuéchi‑ndo. 2Te nchòhó sa nàha‑ndo sá ncháá ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí sáá nduu cǎháⁿ‑yu te núu ní quide ndáá nchaa dava‑gá ñáyiu àdi ñá túú ní quìde ndáá‑yu, te nchòhó tnàhá‑ndó cùu‑ndo ñáyiu ducaⁿ cǎháⁿ, te núu ducaⁿ te cutnùní iní‑ndó sǎ ndácú‑ndó càda ndáá‑ndó nchàa cuéchi sá ñǎ túú ǔhú cundáá vitna ndècu‑ndo ñuyíú‑a. 3Te nchòhó sa nàha‑ndo sá ncháá nděé cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí sáá nduu cǎháⁿ‑ó te núu nása quìde‑xi ndecu‑xi. ¡Núu xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ úúⁿ‑gǎ ndacu‑o càda ndáá‑ó nchàa cuéchi sá ìó ñuyíú‑a! 4Te núu ìó dava‑ndo ìó nása cùu ndecu‑ndo te xǐnàá‑ndó, te vá quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndó càcáⁿ cuéchi‑ndo nǔú cuè tée ndèhe‑ndo sá ñà túú ndècu‑güedé ichi Yá Ndiǒxí, dico nchòhó chi da núú cuè tée‑áⁿ cuǎháⁿ‑ndó sàcáⁿ cuéchi‑ndo. 5Te duha càháⁿ‑í cuèndá cucahaⁿ núú‑ndó chi ñá túú quìde váha‑ndo sǎ dúcáⁿ quìde‑ndo. ¿Te náa dìcó‑nǎ ñá túú tnàhí ɨɨⁿ tée cùtnuní iní‑xi nàcuáa cada ndáá cuéchi‑ndo ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú‑ǎⁿ? 6Te nchòhó, ñá túú quìde váha‑ndo, chi dava‑ndo cuǎháⁿ‑ndó nǔú cuè tée ñá túú ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú sàcáⁿ cuéchi‑ndo cuèndá dava‑gá cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi‑gá. 7Te ñá túú quìde váha‑ndo sǎ dúcáⁿ nàá ndɨhɨ tnàha‑ndo te cuáháⁿ‑ndó sàcáⁿ cuéchi‑ndo, te váha‑gá sá cádá càhnu iní‑ndó cuěi nándɨ na càda ñaha tnaha ñáyiu‑ndo xìi‑ndo cuéi dùhú‑yu sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo dico cada càhnu‑ni iní‑ndó. 8Dico nchòhó chi ñá túú quìde cahnu iní‑ndó chi da uuⁿ‑gá ñá túú quìde váha‑ndo sàcúú‑xí tnàha ñáyiu‑ndo, chi cùu úhú iní‑ndǒ‑yu, te dùhu‑ndó‑yu, te ndéé méé‑ndó nàcuáa ndècu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú ducaⁿ quìde tnaha‑ndo. 9Te nchòhó sa nàha‑ndo sá ncháá ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha vá ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu núú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, núu xíǎⁿ vá cání ìní‑ndó sǎ ñǎyiu‑áⁿ nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá. Te ni cuè ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te ni cuè ñáyiu quìde cahnu nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá chi dìcó cue tée ñuyíú‑a ní cadúha nchaa xíǎⁿ, te ni cuè tée càháⁿ ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ te ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu, te ni cuè ñáyiu dɨ̀hɨ́ càháⁿ ndɨhɨ tée te ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ́‑yu cùu‑güedé, te ni cuè tée càháⁿ ndɨhɨ tnàha tée‑xi, 10te ni cuè ñáyiu dùhu, te ni cuè ñáyiu xìho sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑xi, te ni cuè ñáyiu quɨhu, te ni cuè ñáyiu càháⁿ úhú, te ni cuè ñáyiu dànícuèhé tnàha ñáyiu‑xi te dùhu ñahá‑yu, te ni ɨ̀ɨⁿ cue ñáyiu duha xǐquide vá ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu núú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá. 11Te dava nchòhó ducaⁿ nǐ xóo cada‑ndo ni cùu, te vitna ní cuu‑ndo ñǎyiu sa ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi, te ní cuu‑ndo ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te ní cuu tucu‑ndo ñǎyiu ñá túú‑gǎ cuéchi‑xi ndècu núú‑gǎ. Te ducaⁿ nǐ quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo sǎ vǎha sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo Espíritú Yǎ Ndiǒxí. 12Te càchí ñáyiu sá ncháá sǎ sání ìní‑ó cuu cada‑o, te ndáá càháⁿ‑yu dìcó‑ni sá ñǎ ncháá cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ó. Te núu cuìní nchaa sá sání ìní‑ó‑ǎⁿ taxi tnùní ñáhá‑xí te vá cádá‑ó. 13Te nchòhó sa xìní‑ndó sǎ ncháá sǎ xéxí‑ó cuǎnguee‑xi xɨtɨ́‑ó, te xɨtɨ́‑ó nǐ cuáha tnàhí‑xi sá cúhúⁿ nchàa sá cáxí‑ó, dico xɨtɨ́‑ó ndɨ̀hɨ nchaa sá xéxí‑ó chi naa‑xi. Te Xítohó Jesucrìstú néhé cuèndá‑gá yɨquɨ cùñú‑ó, te ducaⁿ yɨ̀quɨ cuñú‑ó cùu‑xi cuendá‑gá, te ñá túú ní cuǎha yɨquɨ cùñú‑ó sǎ cúndècu‑xi ichi dɨ́ɨ́ ìní. 14Te dàtná ní quide Yá Ndiǒxí ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú ducaⁿ càda ñaha‑gá xii nchoo tùcu chi dandòto ñaha‑gá xii‑o nǔu na cùú‑ó, chi ndàcu‑gá quídé‑gǎ nchaa sá vǎha. 15Te nchòhó sa nàha‑ndo sá yɨ̀quɨ cuñú‑ó cùu‑xi cuendá Xítohó Jesucrìstú chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndɨhɨ‑gá, núu xíǎⁿ ñá túú tnàhí ndùu váha‑xi cáháⁿ ndɨhɨ‑o ñǎyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, chi yɨquɨ cùñú‑ó cùu‑xi cuendá Xítohó Jesucrìstú, te núu ducaⁿ na càda‑o te cada iní‑ó sǎ cuèndá‑nǎ ñáyiu‑áⁿ cúú yɨ̀quɨ cuñú‑ó, núu xíǎⁿ ñá túú tnàhí ndùu váha‑xi ducaⁿ càda‑o. 16Te sa xìní‑ndó sǎ nǔu ɨɨⁿ tée na càháⁿ ndɨhɨ‑dé ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ndécú ìchi dɨ́ɨ́ ìní te cada iní‑ó sà ɨ́ɨ́ⁿ‑nǎ yɨquɨ cùñú cúǔ‑yu. Te ducaⁿ càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Ɨɨⁿ tée na càháⁿ ndɨhɨ‑dé ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ te ɨɨⁿ‑nǎ yɨquɨ cùñú cúǔ‑yu”, duha càchí‑xi. 17Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu tnàhá tnúhu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú, chi ɨɨⁿ‑nǎ cúǔ‑yu ndɨhɨ‑gá. 18Te núu xíǎⁿ càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ vǎ cúndècu‑ndo ichi dɨ́ɨ́ ìní, chi núu ducaⁿ na càda‑ndo te ñá túú tnàhí sá vǎha cùu‑xi sá cúú‑xí yɨ̀quɨ cuñú‑ndó chi ío dàcuíta nihnu‑xi yɨquɨ cùñú‑ndó. Te nchaa dava‑gá sá cuèhé sá dúhá ñà túú quìde‑xi yɨquɨ cuñú‑ndó dàtná quídé xǐǎⁿ. 19Te nchòhó sa cùtnuní iní‑ndó sǎ yɨ̀quɨ cuñú‑ndó cùu‑xi datná ɨɨⁿ vehe núú ndécú Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yɨquɨ cuñú‑ndó chi ndècu‑ndo ndɨhɨ Espíritú‑gá. Te mee‑gǎ ní taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo, te ñá dɨ́ú mèe‑ndo cuu cuendá‑ndó mèe‑ndo chi Yá Ndiǒxí cúú cuèndá ñáhá‑gǎ xii‑ndo. 20Te ducaⁿ cùu‑ndo ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí chi Xítohó Jesucrìstú ní nacháhu‑gá nchaa yícá cuěchi‑ndo. Te núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi sá nɨ̀hií nɨ́ ndúú‑ndó càda‑ndo nacuáa cuu càhnu Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ tàú‑xi cada‑ndo chi espíritú‑ndó ndɨ̀hɨ yɨquɨ cuñú‑ndó cùu‑xi cuendá‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\