1 CORINTIOS 8

1Te vitna na càháⁿ‑í cuèndá nchaa sá nchító‑ó sǎñaha ñǎyiu ndùu táhú nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá chi dìcó ndaha cue tee ñuyíú‑a ní cuáha nchaa xíǎⁿ. Te nchoo sa cùtnuní váha iní‑ó cuèndá nchaa xíǎⁿ, dìcó‑ni sá cuèndá nchaa sá cútnùní váha iní‑ó xíǎⁿ quídé càhnu‑o mee‑o, dico núu cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o te canu ichi‑ǒ‑yu ichi váha. 2Te núu dava‑ndo sàni iní‑ndó sǎ tǔha‑ndo dico cùu‑ndo ñáyiu vátá cútǔha‑gá nàcuáa tàú‑xi cunduu. 3Te núu nchòhó cúú ìní‑ndó Yǎ Ndiǒxí te mee‑gǎ cáháⁿ‑gá sá cúú‑ndó ñǎyiu cùu cuendá‑gá. 4Te vitna na càchí tnúhu‑í xii‑ndo nàcuáa ndùu cuendá nchaa sá nchító‑ó sǎñaha ñǎyiu ndùu táhú nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá chi dìcó ndaha cue tée ñuyíú‑a ní cuáha nchaa xíǎⁿ. Te nchoo cùtnuní iní‑ó sǎ ncháá sǎ càchí ñáyiu cùu ndióxí cádǔha‑yu ñuyíú‑a ñá túú cùu‑xi ndióxí, chi ɨɨⁿdìi díí‑ni Yá Ndiǒxí ndécú. 5Te cue ñáyiu ñuyíú‑a càchí‑yu sá cuěi andɨu te cuěi ñuyíú‑a ndècu tɨtnɨ́ ndiǒxí. Te ndáá sá nděni ní cuu ndècu espíritú sá càchí ñáyiu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí, te nchaa xíǎⁿ táxí tnùní ñáhá‑xí xìí‑yu. 6Te nchoo cùtnuní ndáá iní‑ó sǎ ɨ̀ɨⁿdii díí‑ni Yá Ndiǒxí ndécú te dɨu‑gá cúú‑gǎ Tǎtá‑ó, te nchoo cùu‑o ñáyiu cùu cuendá‑gá. Te dɨu‑ni mee‑gǎ ní táúchíúⁿ‑gǎ ní cuáha nchaa sá ìó ñuyíú‑a, te cùtnuní tucu iní‑ó sǎ ɨ̀ɨⁿdii díí‑ni Xítohó Jesucrìstú ndécú, te Yaá‑áⁿ nǐ quide‑gá nchaa chìuⁿ ní táhú Dǔtú Ndiǒxí ní cadúha‑gá nchaandɨ túhú sá ìó ñuyíú. Te dɨu‑ni mee Xǐtohó Jesucrìstú quídé ndècu‑o ichi‑gá vitna. 7Te ñá ncháá nchòhó ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú cútnùní iní‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ‑í. Chi sa ní cáaⁿ‑ndo quìde cahnu‑ndo nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí ní cùu. Te cuèndá xíǎⁿ nǔu nàqueheⁿ‑ni‑ndo nchaa sá nchító‑ó ndùu táhú nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí‑áⁿ xéxí‑ndó, te sàni‑ni iní‑ndó sǎ quídé càhnu‑ndo nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí‑áⁿ te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí. Te núu sàni iní‑ndó sǎ ñà túú vǎha caxi‑ndo sǎ dúcáⁿ ndùu táhú‑xi‑áⁿ te xèxi‑ndo te xíǎⁿ ñá túú cùu váha iní‑ndó cuèndá sá dúcáⁿ quìde‑ndo. 8Te ñá dɨ́ú nchàa sá xéxí‑ó quìde‑xi cudɨu‑o núú Yǎ Ndiǒxí, chi ɨɨⁿ‑ni quìde‑xi cuéi na càxi‑o àdi vá cáxí‑ó chi ni ɨ̀ɨⁿ sá cáxí‑ó vǎ chíndèe ñaha‑xi cudɨu‑o núú Yǎ Ndiǒxí. Te cuěi vá cáxí‑ó dico ñá dɨ́ú xǐǎⁿ cada sá vǎ cúdɨ̀u‑o núú‑gǎ. 9Te cuu‑ni caxi‑ndo nchàa náni nìhí‑ndó. Te dìcó‑ni sá càda cuendá‑ndó sǎ ñà dɨ́ú cuèndá sá xéxí‑ndó‑ǎⁿ cuǐta nihnu dava ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú cadá‑yu nándɨ sá cádǎ‑yu nàcuáa vá cúú vǎha iní Yǎ Ndiǒxí chi ñáyiu‑áⁿ ñà túú cùtnuní iní‑yu. 10Te nchòhó ñáyiu xìní váha cuèndá nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí, te núu na quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndó nǔú ndécú nchàa xíáⁿ te ngóo‑ndo càxi‑ndo nchaa sá nǐ cutáhú‑xi, te quiní ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, ñáyiu vátá cútnùní‑gá iní‑xi nàcuáa ndùu cuendá nchaa sá dúcáⁿ càchí‑yu cùu ndióxí‑áⁿ, te cuěi sàni iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑ndo sǎ dúcáⁿ quìde‑ndo te cudana te cada yìcá‑yu caxí‑yu tnàhá‑yu nchaa sá dúcáⁿ nǐ nduu táhú nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí‑áⁿ te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí. 11Te núu ducaⁿ cùtnuní iní‑ndó nàcuáa ndùu cuendá nchaa xíǎⁿ te ducaⁿ quìde‑ndo, te sá dúcáⁿ quìde‑ndo‑áⁿ te dàcuíta nihnu‑ndo dàva‑gá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, ñáyiu vátá cútnùní‑gá iní‑xi nàcuáa ndùu cuendá nchaa xíǎⁿ, te dɨu cuèndá tnàhá ñáyiu‑áⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú. 12Te sá dúcáⁿ quìde‑ndo‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ cuéchi núú Xǐtohó Jesucrìstú, chi quìde‑ndo nacuáa xínu iní‑yu cadá‑yu ɨɨⁿ sá sání ìní‑yu ñá túú vǎha, núu xíǎⁿ ñá túú quìde váha‑ndo sǎ cúú‑xǐ‑yu. 13Te núu yúhú cútnùní iní‑í sá sǎ cuèndá ɨɨⁿ sá cáxì‑í te ngóo ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú cadá‑yu ɨɨⁿ sá vǎ cúú vǎha iní Yǎ Ndiǒxí, te váha‑gá sá vǎ cáxí‑gǎ‑í xíǎⁿ cuèndá sá vǎ cádǎ‑yu ɨɨⁿ sá vǎ cúú vǎha iní‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\