1 CORINTIOS 9

1Te yúhú chi cuu cada‑í nchaa sá sání ìní‑í, chi tnàhá‑í ní táúchíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu. Te yúhú ní xiní núù‑í Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Xǐtohó‑ó te nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá sá càháⁿ‑í te ducaⁿ chi ndècu ndɨhɨ‑í‑gá. 2Te ìó dava ñáyiu ñá túú sàndáá iní‑yu sá Xǐtohó Jesucrìstú ní táúchíúⁿ‑gǎ cáháⁿ‑í tnúhu‑gá, dico nchòhó chi cùtnuní ndáá iní‑ndó sǎ dɨ́ú‑gǎ ní tendaha ñàha‑gá xii‑í xícá cùu‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá, te ducaⁿ chi yúhú ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó te ní sándáá iní‑ndó‑gǎ te xíǎⁿ cútnùní sá dɨ́ú‑gǎ ní tendaha ñàha‑gá xii‑í xícá cùu‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu. 3Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í cuèndá cundedóho nchaa ñáyiu sàtnuhu ñaha xii‑í. 4Chi yúhú cuu‑ni caxi‑í nchaa núú sǎ cúú càxi‑o na taxi ñáyiu. 5Te cuu‑ni cundecu ñadɨ̀hɨ́‑í te caca ndeca‑í‑yu nchaa núú xícá cùu‑í càháⁿ‑í tnúhu Yá Ndiǒxí dàtná quídé dàva‑gá cue tée càháⁿ tnúhu‑gá, ndɨhɨ cue tée cùu ñaní Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ té Pèlú. 6Te tnàhá yúhú ndɨhɨ té Bèé cuu daña‑ndɨ̌ chìuⁿ quide‑ndɨ́ te cada‑ndɨ́ dàtná xǐquide dava‑gá‑güedé càháⁿ‑güedé tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 7Te nchoo xìní‑ó sǎ ncháá cuè sandadú dacuɨtɨ́í sǎ ñúhú yǎhu‑güedé xínú cuèchi‑güedé, te ñá túú dìcó ducaⁿ xìnu cuechi‑güedé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu tucu ñáyiu xìtu ɨɨⁿ sá xítú chi dacuɨtɨ́í nìhí‑yu ɨɨⁿ sá xítǔ‑yu xèxí‑yu, te ñá dɨ́ú dìcó ducaⁿ xìtú‑yu. Te ducaⁿ cùu tucu cue tée cùu toli chi quìhni‑güedé dɨ́cu quɨtɨ xìto‑güedé xìhi‑güedé te ñá túú dìcó ducaⁿ xìto‑güedé‑dɨ. 8Te vá cání ìní‑ndó sǎ sà dúhá càháⁿ‑í te càhu iní méè‑í duha càháⁿ‑í, chi tnúhu càháⁿ‑í‑a ɨɨⁿ‑ni quèe‑xi ndɨhɨ tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 9Chi ndíi‑áⁿ nǐ chídó tnùní ndíi núú tùtú ndíi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi, te càchí‑xi: “Vá chíhí‑ndó ñùnu yuhu ndɨcutu oré dánchìhí‑dɨ trìú”, duha càchí‑xi núú tùtú ndíi. Te ñá dɨ́ú sǎ dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí te càháⁿ‑gá mee‑ni cuèndá ndɨcutu‑áⁿ. 10Chi ní cáháⁿ‑gá cuèndá nchoo cuè ñáyiu ndècu ichi‑gá, te ndáá sá dɨ́ú cuèndá‑ó dùcaⁿ ní cáháⁿ‑gá. Te nchaa cue tée xìtu chihi tatá sàni iní‑güedé sá dɨ́ú tàtá chíhí‑güedě‑áⁿ cuu sá cáxí‑güedě, te dɨu‑ni ducaⁿ cùu tucu cue tée xǐcani trìú chi càni‑güedé cuèndá quee caxi‑güedé. 11Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchúhú cue tée càháⁿ tnúhu Xítohó Jesucrìstú, chi dànehé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo cuèndá nchaa sá vǎha quìde ñaha Yá Ndiǒxí xii‑o, núu xíǎⁿ dai tàú‑xi sá nchòhó chindee ñàha‑ndo xii‑ndɨ́ nǔu ná cúú sǎ xíní ñùhu‑ndɨ́. 12Te núu dava cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí chíndèe‑ndo‑güedé, te uuⁿ‑gá ducaⁿ tàú‑ndó chìndee‑ndo nchúhú cue tée ní sanu ichi ñaha xìi‑ndo ichi‑gá. Te cuěi tàú ndisa‑ndo sǎ chíndèe ñaha‑ndo xii‑ndɨ́ dico ñá túú dùcaⁿ caháⁿ‑ndɨ́ núú‑ndó càda‑ndo, te quìde cahnu iní‑ndɨ́ cuěi nándɨ sá tá yǎha‑ndɨ́ véxi. Te ducaⁿ quìde‑ndɨ́ cuèndá sá ñà túú nǎ cani iní ñáyiu cuèndá‑ndɨ́ te ducaⁿ cuìta cuténuu‑gá tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó quɨ̌hɨ́ⁿ. 13Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ncháá cuè tée xìnu cuechi veñúhu dɨu‑ni xíáⁿ nìhí‑güedé xéxí‑güedě, te dɨu‑ni cue tée‑áⁿ xínú cuèchi‑güedé núú xìhí quɨtɨ ndùu táhú Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni xíáⁿ nìhí tucu‑güedé sá xéxí‑güedě. 14Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchúhú cue tée càháⁿ tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, chi Xítohó Jesucrìstú ní cachí‑gá sá dɨ́ú‑ní cuèndá chìuⁿ quide‑ndɨ́ níhí‑ndɨ̌ caxi‑ndɨ́. 15Te ñá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu cáháⁿ‑í núú‑ndó càda‑ndo nacuáa tàú‑xi cunduu sá cúú‑xì‑í, te vá cání ìní‑ndó sǎ sà dúhá càháⁿ‑í te ɨɨⁿ sá xìcáⁿ‑í núú‑ndó. ¡Chi cuěi na cùú‑í sá ndóhò‑í te ñá dɨ́ú sǎ càháⁿ ñáyiu sá sǎ cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú nìhí‑í xéxì‑í! 16Te yúhú ñá túú quìde cahnú‑í méè‑í sá càháⁿ‑í tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, chi tàú tnàhá‑í sá cádà‑í chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cada‑í. ¡Te ndàhú ní cuu yúhú te núu vá càháⁿ‑í tnúhu‑áⁿ! 17Te ñá túú càháⁿ‑í tnúhu‑gá sá cúú ìní méè‑í chi mee‑gǎ ní táúchíúⁿ‑gǎ cáháⁿ‑í tnúhu‑gá. Te núu càháⁿ‑í tnúhu‑gá sá cúú ìní méè‑í te tàú‑í níhì‑í sá ndúú tǎhù‑í ní cùu. 18Dico sá sà ní nduu táhù‑í cúú‑xí sǎ ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní‑í sá dìcó ducaⁿ càháⁿ‑í tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó. Te cuěi tàú‑í queheⁿ‑í sá táxí‑ndó ndùu táhù‑í sá cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú, dico ñá túú dùcaⁿ quide‑í. 19Te sá dúcáⁿ dìcó ducaⁿ càháⁿ‑í tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, xíǎⁿ ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ñuyíú‑a vá cúú càchí‑yu sá táxí tnùní ñáhǎ‑yu xii‑í, te cuěi ducaⁿ dico mee‑ǐ ní sani iní‑í sá cúù‑í dàtná ɨɨⁿ tée xìnu cuechi núú nchàa ñáyiu cuèndá ducaⁿ cuìta cuu vaí‑yu tuhá‑yu ichi Xítohó Jesucrìstú quɨ́hɨ́ⁿ. 20Te òré ñúhú tnàhí tnuú cue ñáyiu isràél te quìde‑í sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu‑í ndɨhɨ́‑yu cuěi ñá túú nchìcúⁿ nihnu‑í tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés, te ducaⁿ quìde‑í cuèndá sá ñǎyiu‑áⁿ quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu càháⁿ‑í te tuhá‑yu ichi Xítohó Jesucrìstú. 21Te òré ñúhú tnàhí tnuú nchaa ñáyiu ñá túú nchìcúⁿ nihnu tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés, te quìde‑ni‑í sá quídè‑í dàtná quídé mèé‑yu cuèndá quɨ́ndáá iní‑yu tnúhu càháⁿ‑í, te tuhá‑yu ichi Xítohó Jesucrìstú. Te cuěi ducaⁿ quìde‑í dico ñá túú dàña ndeé‑í quídè‑í nchaa nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑o, te ducaⁿ chi nchìcúⁿ nihnu‑í quídè‑í nchaa nàcuáa càháⁿ Xítohó Jesucrìstú. 22Te òré ndécù‑í ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñá túú cùtnuní váha iní‑xi nàcuáa cundecu ichi Xítohó Jesucrìstú, te tnàhá‑í quídè‑í dàtná quídě‑yu cuèndá sá ná tèdóho‑yu nchaa tnúhu càháⁿ‑í te ducaⁿ cùtnuní‑gá iní‑yu nàcuáa cundecú‑yu ichi‑gá. Te nchaandɨ túhú ñáyiu quìde‑í sá ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑í ndɨhɨ́‑yu cuèndá ducaⁿ nǐhì‑í nàcuáa cada‑í te cundedóho‑yu tnúhu càháⁿ‑í te tnɨɨ́‑yu ichi Xítohó Jesucrìstú te naníhí tàhú‑yu. 23Te duha quìde‑í cuèndá sá cuítá quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó quɨ̌hɨ́ⁿ, te ducaⁿ te tnàhá yúhú ío váha cundecu‑í dàtná càháⁿ tnúhu‑áⁿ. 24Te nchòhó sa xìní‑ndó sǎ ncháá cuè tée xìnu quɨ́hu màrcúhyú nchaa‑güedé xínú‑güedě, dico ɨɨⁿ‑ni‑dé cúú těe ndàcu ngodó núú te tée‑áⁿ cúú těe nìhí sá ndúú tǎhú‑xi, te ducaⁿ xìni ñuhu‑xi cada nchohó tucu chi cada‑ndo nchàa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo cuèndá ducaⁿ nǐhí‑ndó sǎ ndúú tǎhú‑ndó. 25Te nchaa cue tée xìní dadɨ̀quɨ te váha váha quìde cuendá‑güedé nǔu ná cúú sǎ cádá tnèñu te xòcani‑güedé cuèndá sá ñà dɨ́ú xǐǎⁿ cada te cuíta‑güedé òré dadɨ̀quɨ‑güedé. Te ducaⁿ quìde‑güedé cuèndá cuìní‑güedé níhí‑güedě sá ndúú tǎhú‑güedě, te sá ndúú tǎhú‑güedě‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá ndɨ́hɨ́ nìhnu ñuyíú‑a. Dico nchoo ndùcu ndee‑o quide‑o nacuáa níhí‑ó sǎ ndúú tǎhú‑ó, te xíǎⁿ cudíi‑xi cundecu ndɨhɨ‑o nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 26Te yúhú quídè‑í dàtná quídé cuè tée xìnu, chi cue tée‑áⁿ xìní‑güedé núú quéxìo‑güedé, te quìde tucu‑í dàtná xǐquide cue tée sa ní cutúha nàá, te ñá túú quìde‑í dàtná quídé cuè tée vitna dàcuaha naá. Te ducaⁿ chi yúhú quídè‑í nchaa nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu. 27Te yúhú ñá túú dàña‑í taxi tnùní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá xìi‑í chi yòtnɨɨ‑í méè‑í. Te ducaⁿ quìde‑í chi yúhú càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu, te cuìní‑í sá vǎ cuǐta sá nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí nduu táhù‑í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\