1 JUAN 1

1Te yúhú té Juàá càchí tnúhu‑í xii‑ndo cuèndá Crìstú Yaá càháⁿ nàcuáa cundecu ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí. Te Crìstú‑áⁿ sa ndècu‑gá ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú. Te yúhú ní xiní núù‑í ndɨhɨ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑í nàcuáa càa nacuáa ndùu‑gá. Te ní xíndedóho‑ndɨ́ tnúhu ní cáháⁿ‑gá, te ní tendaha‑ndɨ̌‑gá te ní cutnùní ndáá iní‑ndɨ́ sá ɨ̀ɨⁿ yɨquɨ cuñú cúú‑gǎ. 2Te ní quixi túu‑gá ñuyíú‑a, te ní xiní‑ndɨ́‑gá, te xíǎⁿ càchí tnúhu ndáá‑ndɨ́ xii‑ndo. Te càchí tnúhu tucu‑ndɨ́ sá ndécú‑gǎ ndɨhɨ Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí ní cùu, te ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní xíndecu‑ndɨ́ ndɨhɨ‑gá. Te ní cachí tnúhu‑gá xii‑ndɨ́ sá ndúú tǎhú‑ó cùndecu ndɨhɨ‑o Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó‑gǎ. 3Te xíǎⁿ dátǔu‑ndɨ́ núú‑ndó nchàa sá nǐ xiní‑ndɨ́, ndɨhɨ nchaa sá nǐ xíndedóho‑ndɨ́ cuèndá cuu ɨɨⁿnuu‑o nchàa‑o datná nchúhú cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndɨ́ ndɨhɨ Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú. 4Te xíǎⁿ nǔu tèe‑í nchaa tnúhu‑a cuèndá cudɨ́ɨ́ ìní‑ó nchàa‑o. 5Te nchaa tnúhu ní dánèhé ñáhá Xǐtohó Jesucrìstú xii‑ndɨ́, xíǎⁿ dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo. Te ní cachí‑gá sá Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ ñuhú dáyèhé‑gá iní‑ó, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑gá chi ío váha quìde‑gá, te ñá túú quìde‑gá ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá. 6Te núu càchí‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi Yá Ndiǒxí, te quìde‑ni‑o nchaa sá cuèhé sá dúhá, te dàcuandehnde‑o te ñá túú quìde ndáá‑ó nǔú‑gǎ. 7Te núu na càda váha‑o dàtná quídé mèe‑gá, te cuu ɨɨⁿnuu‑o nchàa‑o. Te ndada ndoo ndada nine‑gá iní‑ó, chi cada càhnu iní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí. 8Te núu càchí‑ó sǎ ñà túú quìde‑o ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te dàndahú‑ó mèe‑o, te ñá túú quìde ndáá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. 9Te núu na nàhmá‑ó nchàa yícá cuěchi‑o nǔú‑gǎ, te mee‑gǎ cada càhnu iní‑gá, te ndada ndoo‑gá iní‑ó, cuèndá cada ndáá‑ó cùndecu‑o ichi‑gá, chi mee‑gǎ ío váha quìde‑gá te ío ndáá quídé‑gǎ, ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑gá te ducaⁿ quìde‑gá. 10Te núu na càchí‑ó sǎ ñà túú quìde‑o ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te quìde‑o Yá Ndiǒxí ɨɨⁿ ñándéhndé, dico ñá túú ndèhnde‑gá. Te ñá túú ndècu tnúhu‑gá iní‑ó te núu ducaⁿ na càda‑o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\