1 JUAN 2

1Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, chìdo tnuní‑í nchaa tnúhu‑a cuèndá sá vǎ cádá‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá. Dico núu ɨɨⁿ‑ndo quìde‑ni‑ndo nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te ndècu ɨɨⁿ Yaá càháⁿ ndàhú cuèndá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. Te Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ Xítohó Jesucrìstú Yaá quídé ndǎá. 2Te ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o cuèndá ngúndecu váha‑o nǔú‑gǎ te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó‑gǎ. Te ñá dɨ́ú‑ní sǎ cuèndá yícá cuěchi nchoo nǐ xíhí‑gá, chi tnàhá cuèndá nchaa yícá cuěchi ñáyiu nɨ càa xico ñuyíú. 3Te núu cada‑o nchàa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te cutnùní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá. 4Te núu càchí‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá te ñá túú quìde‑o nacuáa càháⁿ‑gá, te dàcuandehnde‑o, te ñá túú quìde ndáá‑ó nǔú‑gǎ. 5Te núu sàndáá ndisa iní‑ó tnǔhu‑gá, te quìde‑o nchaa nacuáa càháⁿ‑gá, te ducaⁿ te cùu iní ndisa‑o‑gǎ, te cùtnuní ndáá iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá. 6Te núu càchí‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi Yá Ndiǒxí, te xìni ñuhu‑xi cada ndáá‑ó cùndecu‑o ñuyíú‑a dàtná ní quide ndáá Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní xíndecu‑gá ñuyíú‑a. 7Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ñá túú chìdo tnuní‑í ɨɨⁿ tnúhu saa sà cúú‑xí‑ndó, chi dɨu‑ni tnúhu sá nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑ndo nděé díhna, tnúhu ní xíndedóho‑ndo nděé cútnàhá ní sándáá iní‑ndó‑gǎ, xíǎⁿ chídó tnùní‑í. 8Te tnúhu‑a cùu‑xi datná ɨɨⁿ tnúhu saa tèe‑í dándàcu iní ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa ní quide Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní quide váha‑gá, te tnàhá nchòhó ní tnɨɨ‑ndo tnǔhu‑gá te quìde váha‑ndo tnàhá‑ndó. Te vitna ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ta cùu vai ñáyiu ta dàña nchaa sá cuèhé sá dúhá cuǎháⁿ, chi Xítohó Jesucrìstú tá dàndixi túu‑gá iní‑yu cuèndá cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. 9Te núu càchí‑ó sǎ quídé vǎha‑o, te cùu úhú iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te xíǎⁿ ñá túú quìde ndáá‑ó, chi ndècu‑ni‑o ichi cuehé ichi duha sá dúcáⁿ quìde‑o. 10Te núu na cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o dàtná cúú ìní ñáhá mèe Yá Ndiǒxí xii‑o ña, te quìde ndáá‑ó nǔú‑gǎ, te vá cánúìchi‑o tnaha ñáyiu‑o ɨ̀ɨⁿ ichi cuehé ichi duha. 11Te núu cùu úhú iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te ñá túú quìde váha‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí, chi ndècu‑ni‑o ichi cuehé ichi duha, te ñá túú cùtnuní iní‑ó sǎ quídé‑ó. Chi cùu‑o datná ɨɨⁿ tée ndècu núú néé chi ñá cútnùní núú‑dě ndèé ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑dé. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchoo chi ñá cútnùní iní‑ó ndèé ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑ó te núu ducaⁿ na càda‑o cuu úhú iní‑ó tnàha ñáyiu‑o. 12Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, yúhú chídó tnùní‑í tnúhu‑a ɨɨⁿ núú tùtú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nǐ quide càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa cuéchi‑ndo, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú. 13Te nchòhó ñáyiu sacuéhé, yúhú téè‑í tnúhu‑a sá cúú‑xí‑ndó chi càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Jèsús, te Yaá‑áⁿ sa ndècu‑gá ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú. Te nchòhó ñáyiu nchìcúⁿ‑gá téé tùcu‑í tnúhu‑a sá cúú‑xí‑ndó chi ñá túú sàndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ yucu ñǎvǎha. Te nchaa nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, tèe tucu‑í tnúhu‑a sá cúú‑xí‑ndó, chi sa càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. 14Te nchòhó ñáyiu ni sàhnu, yúhú chídó tnùní‑í tnúhu‑a ɨɨⁿ núú tùtú chi càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Jèsús, te Yaá‑áⁿ sa ndècu‑gá ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú. Te nchòhó ñáyiu nchìcúⁿ‑gá, yúhú chídó tnùní‑í tnúhu‑a chi ío nìhí ndéé‑ndó ndècu‑ndo, chi tnɨ̀ɨ‑ndo tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te ñá túú sàndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ yucu ñǎvǎha. 15Te vá cúhúⁿ ìní‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a, te ni vǎ cání ìní‑ndó càda‑ndo. Chi núu na cùhuⁿ iní‑ó nchàa sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a ña, te ñá túú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ñúhú ìní‑ó te núu ducaⁿ na càni iní‑ó. 16Te nchaa ñáyiu ñuyíú‑a quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá, chi dɨu nchaa xíǎⁿ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu cadá‑yu. Te nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑yu, ndɨhɨ nchaa sá xìní‑yu quìdé‑yu. Te xǐquide nínu‑yu mèé‑yu cuèndá nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu. Te nchaa sá ñà túú vǎha ní cacu nihnu‑xi ñuyíú‑a. 17Te nchaa sá ñà túú vǎha ìó ñuyíú‑a, ndɨhɨ nchaa sá sání cuèhé sání dùha iní‑yu cuita ndɨhɨ nihnu‑xi quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 18Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, sa nìhí‑ndó tnǔhu sá quíxí ɨ̀ɨⁿ tée cunuu‑gǎ‑dé cuu úhú iní‑dé Crìstú. Te sa xǐndecu‑gá ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá, núu xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ sà ta cuyatni nduu naa ñuyíú‑a. 19Te ñáyiu‑áⁿ nǐ xíndecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑o, te ní queé‑yu cuáháⁿ‑yu chi ñá túú ní cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ́‑yu. Chi núu dìcó ní cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ́‑yu te cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑o ni cùu. Te duha ní cuu cuèndá cutnùní ndáá iní‑ó nchàa‑o sá ñà túú cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ́‑yu, chi ñá túú sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí. 20Te Xítohó Jesucrìstú ní taxi‑gá Espíritú Yǎ Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o, núu xíǎⁿ tècú tnùní‑ó tnǔhu‑gá. 21Te cuèndá sá xìní‑ndó tnǔhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ téè‑í tnúhu‑a, te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ sá ñǎ cútnùní iní‑ndó cùu‑xi. Te sa nàha‑ndo sá nì ɨɨⁿ tnúhu ndehnde ñà túú ñùtnahá‑xi núú tnǔhu Yá Ndiǒxí, chi mee nìne‑ni tnúhu ndáá cúú‑xí. 22Te nchaa ñáyiu càchí sá ñà dɨ́ú Jèsús cúú Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a dàcuandehndé‑yu, te cùu úhú iní‑yu Jèsús. Te dɨu‑ní‑yu càchí‑yu sá ñà dɨ́ú Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, te sá dúcáⁿ quìdé‑yu te cùu úhú iní‑yu Yá Ndiǒxí ndɨhɨ Déhe‑gá Jèsús. 23Te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, ñáyiu‑áⁿ ñà túú ndècú‑yu ichi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu càháⁿ sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, ñáyiu‑áⁿ ndécǔ‑yu ichi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. 24Te nchaa tnúhu Yá Ndiǒxí ní tecú dóho‑ndo ndèé díhna, tnúhu‑áⁿ cuhuⁿ iní‑ndó. Te núu nchaa tnúhu‑áⁿ ná cùhuⁿ‑ni iní‑ndó, te cundecu ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ Déhe‑gá cuěi vá cúndècu túu‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá ñuyíú‑a. 25Te Jèsús ní cachí‑gá sá ndúú tǎhú‑ó cùndecu ndɨhɨ‑o‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ andɨu. 26Te cuèndá nchaa ñáyiu dàndahú ñáhá xìi‑ndo ní chídó tnùní‑í tnúhu‑a, 27dico nchòhó chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá nǐ taxi Xítohó Jesucrìstú. Núu xíǎⁿ ñá túú xìni ñuhu‑ndo ñáyiu danèhé ñáhá xìi‑ndo, chi mee Espíritú‑gá dánèhé ñáhá‑xí nchàa sá vǎha. Te nchaa sá dánèhé ñáhá‑xí xìi‑ndo cuu‑xi sá ndàá, te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndehnde. Te vitna chí cánchǐcúⁿ nihnu‑ni ichi Yá Ndiǒxí dàtná ní sanu ichi ñaha mèe Espíritú‑gá xii‑ndo. 28Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, chí cánchǐcúⁿ nihnu‑ni ichi Xítohó Jesucrìstú, chi cuèndá òré ná quíxí tùcu‑gá ñuyíú‑a te vá yùhú‑ndó te nì vá cúú càhaⁿ núú‑ndó nǔú‑gǎ. 29Te nchòhó sa nàha‑ndo sá méé‑gǎ quídé ndǎá‑gá, te sa xìní‑ndó sǎ ncháá ñǎyiu quìde ndáá cúǔ‑yu déhe Yá Ndiǒxí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\