1 JUAN 3

1Te chí cuǎha cuèndá sá ǐo cùu iní ñáhá Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí xii‑o cuèndá sá cúú‑ó děhe‑gá, chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá, te déhe ndisa‑gá cúú‑ó. Te núu xíǎⁿ ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñá cúú quìní ñáhǎ‑yu xii‑o, chi ñá túú xìní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. 2Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, vitna cùu‑o déhe Yá Ndiǒxí, te vátá cútnùní váha‑gá iní‑ó nǎsa cunduu‑o ndèé núú cuàháⁿ núú věxi. Dico sa cùtnuní iní‑ó sǎ òré ná quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú te nduu‑o dàtná cáá mèe‑gá, chi quiní‑ó‑gǎ nàcuáa‑ni càa nacuáa‑ni ndùu‑gá. 3Te nchaa ñáyiu sa ndètu ñaha xii‑gá sa ta ngǔndecu túha‑yu cuáháⁿ, chi ta ndùu ndoo nduu nine iní‑yu cuáháⁿ dàtná cáá ndòo caa nine mee‑gá. 4Te nchaa ñáyiu quìde nándɨ sá cuèhé sá dúhá ñà túú quìde váha‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, chi ní cachí‑gá sá vǎ dúcáⁿ càda‑o. 5Te sa nàha‑ndo sá nǐ quixi túu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a cuèndá cada càhnu iní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o, chi mee‑gǎ ñá túú quìde‑gá ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá. 6Te nchaa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ñá túú ñùhú‑yu ichi cuèhé ichi duha. Te nchaa ñáyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha ñá túú xìní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Xítohó Jesucrìstú te ni ñǎ túú xìní‑yu nása càa‑gá. 7Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi càchí‑yu sá cúú cùndecu‑o ichi Yá Ndiǒxí te cada‑o nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá dico ñá ndàá. Te nchaa ñáyiu quìde váha quìde ndáá‑yu dàtná quídé mèe Jesús. 8Te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ndècu ndɨhɨ́‑yu yucu ñǎvǎha, chi ducaⁿ quìde mee‑xi ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú. Te xíǎⁿ ní quixi Jèsús Déhe Yá Ndiǒxí ní dáquéé tɨ̌hú‑gǎ nchaa sá quídé yùcu ñávǎha. 9Te nchaa ñáyiu ní natuha ichi Yá Ndiǒxí ní nduú‑yu déhe‑gá, te ñá túú‑gǎ quídě‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá chi ní ndada ndoo ní ndada nine‑gá iní‑yu. Núu xíǎⁿ ñá túú‑gǎ quídě‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, chi ní ngúndecu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xií‑yu. 10Te cùtnuní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu cùu déhe Yá Ndiǒxí, te cùtnuní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu cùu déhe yucu ñǎvǎha. Te nchaa ñáyiu ñá túú quìde ndáá, te cùu úhú iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu, te ñáyiu‑áⁿ ñà dɨ́ú děhe Yá Ndiǒxí cúǔ‑yu. 11Te ndéé òré ní natuha‑o ìchi Yá Ndiǒxí ní tecú dóho‑o sǎ cúú ìní‑ó tnàha ñáyiu‑o. 12Te vá cúndùu úhú iní‑ó dàtná ní quide ndíi Càín, chi ndíi‑áⁿ nǐ xíndecu ndíi ndɨhɨ yucu ñǎvǎha núu xíǎⁿ ní sahni ndíi ñaní ndíi. Te ducaⁿ nǐ quide ndíi chi ní xíndecu ndíi ichi cuèhé ichi duha, te ñaní ndíi ní xíndecu‑dé ichi váha. 13Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, vá cádá cuèndá‑ndó sǎ cúú ǔhú iní ñáhá nchàa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha xii‑ndo. 14Te cunaha‑ndo na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nǔu na cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te cùtnuní iní‑ó sǎ sà ní dáñá‑ó ìchi sá tá dàcuíta nihnu ñaha xìi‑o cuáháⁿ ní cùu, te vitna ní tnɨɨ‑o ìchi váha. Te nchaa ñáyiu ñá túú cùu iní tnàha ñáyiu‑xi ñùhu‑ní‑yu ichi cuáháⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú. 15Te nchaa ñáyiu ñá cúú quìní ndeé tnàha ñáyiu‑xi cùú‑yu dàtná ɨɨⁿ ñáyiu sàhni ndɨ́yɨ. Te nchòhó sa nàha‑ndo sá nì ɨɨⁿ ñáyiu sàhni ndɨ́yɨ ñá túú ndècu ndɨhɨ́‑yu tnúhu ndee ìní sá nánìhí tàhú‑yu. 16Te Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o, núu xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. Te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó nàcuáa cada‑o cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te cuěi na cùú‑ó cuèndá sá cúú‑xí ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu, cuèndá‑nǎ sá ná dàcácu nihnu‑ǒ‑yu núú tnǔndòho ndecú‑yu. 17Te núu ndècu ndɨhɨ‑o sá cóhó sǎ cáxí‑ó ndɨ̀hɨ nchaa sá nándɨ̌hɨ‑o, te ndècu ñáyiu ndàhú ñá túú vědana ná ndécú ndɨ̀hɨ, te ñá túú chìndee‑ó‑yu, te ñá túú cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te núu ducaⁿ na càda‑o. 18Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í vá cuèndá‑ni cùnáha cáháⁿ‑ndó sǎ cúú ìní tnáhá‑ndó, chi cuu iní tnáhá ndìsa‑ndo te coto tnàha‑ndo. 19Te núu ducaⁿ na càda‑o, te cutnùní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi ndáá ichi Yá Ndiǒxí, te ñá túú‑gǎ ná quɨhɨ iní‑ó nǔú‑gǎ. 20Te núu ndɨ̀hú iní‑ó cuèndá ɨɨⁿ sá nǐ quide‑o, te sa nàha Yá Ndiǒxí te núu ní quide váha‑o àdi ní quide cuèhé‑ó, chi sa nàha ndáá‑gá nàcuáa càa iní‑ó. 21Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, na càchí tnúhu‑í xii‑ndo, te núu ñá túú nǎ sání ìní‑ó te ñá túú nǎ quídé‑ó, te vá yùhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. 22Te nchaa sá vǎha na càcáⁿ‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí, te mee‑gǎ taxi‑gá chi tnɨ̀ɨ‑o tnúhu càháⁿ‑gá, te quìde‑o nchaa nacuáa cùu iní‑gá. 23Te ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá quɨ̀ndáá iní‑ó Děhe‑gá Xítohó Jesucrìstú, te cuu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o dàtná ní cachí‑gá. 24Te nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ tnúhu‑gá ndécǔ‑yu ichi‑gá, te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xií‑yu. Te cùtnuní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ndɨ̀hɨ‑gá chi ní taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\