1 JUAN 4

1Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, vá cùtexínu quɨndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ nchaa ñáyiu càchí sá ndécú ndɨ̀hɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Chi díhna‑gá cada cuèndá váha‑ndo te núu càháⁿ ndáá‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, chi ío vài ñáyiu ñuyíú‑a cachí‑yu sá càháⁿ‑yu tnúhu‑gá dico ñá ndàá. 2Te duha cutnùní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu ndècu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Nchaa ñáyiu càháⁿ ndáá sá Xǐtohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a te ní cuu‑gá ɨɨⁿ yɨquɨ cùñú, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. 3Te nchaa ñáyiu ñá túú càháⁿ nàcuáa càa Jesús cútnàhá ní quixi‑gá ñuyíú‑a ñáyiu‑áⁿ dándàhú ñáhǎ‑yu, chi ñá túú cùú‑yu ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. Te dɨu‑ní‑yu cùu úhú iní‑yu Jèsús. Te nchòhó sa nàha‑ndo sá cúndècu ñáyiu cuu úhú iní ñáhá xìi‑gá, dico yúhú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ sà ndecú‑yu. 4Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, ndècu ndɨhɨ‑ndo Yá Ndiǒxí, te ñá dáñá‑ndó dàndahú ñáhá nchàa ñáyiu càchí sá càháⁿ tnúhu‑gá te ñá ndàá. Te ñá túú sàndáá iní‑ndó chi Yá Ndiǒxí Yaá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo taxi tnuní víhí‑gǎ dàcúúxí yùcu ñávǎha ndècu ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha. 5Te nchaa ñáyiu dàndahú ñáhá sǎ càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndécǔ‑yu ichi cuèhé ichi duha, te mee‑ni cuèndá nchaa sá ìó ñuyíú‑a càháⁿ‑yu. Te tèdóho ñaha nchàa dava‑gá ñáyiu ndècu dɨu‑ni ichi cuehé ichi duha. 6Te nchoo cùu‑o ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu xǐndecu ichi‑gá tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑ó, te nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑ó. Te duha te cùtnuní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu càháⁿ ndáá, te cùtnuní tucu iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu dàndahú ñáhá. 7Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, xìni ñuhu‑xi cuu iní tnáhá‑ó dàtná cúú ìní ñáhá mèe Yá Ndiǒxí xii‑o, chi mee‑gǎ táxí‑gǎ sá xìní tnùní‑ó cuèndá cuu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o. Te nchaa ñáyiu cùu iní tnàha ñáyiu‑xi cùú‑yu déhe Yá Ndiǒxí, te cùtnuní ndáá iní‑yu sá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xií‑yu. 8Te nchaa ñáyiu ñá túú cùu iní tnàha ñáyiu‑xi ñá túú ndècu ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ sǎñaha‑gǎ sá xìní tnùní‑yu cuèndá cuu iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu. 9Te cùtnuní iní‑ó sǎ cúú ìní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o nchàa‑o, chi ní tendaha‑gǎ ɨɨⁿdìi díí‑ni Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a cuèndá sá dɨ́ú‑gǎ cada te naníhí tàhú‑ó, te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó tnǔhu‑gá. 10Te ío cùu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o nchàa‑o. Te ñá dɨ́ú sǎ méé‑ó cùu iní‑ó‑gǎ, chi díhna‑gá méé‑gǎ sa cùu iní ñáhá tnàhí‑gá xii‑o, núu xíǎⁿ ní tendaha‑gǎ Déhe‑gá ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o. 11Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, xìni ñuhu‑xi cuu iní tnáhá‑ó, chi mee Yǎ Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. 12Te ni ɨ̀ɨⁿ nchoo ñáyiu ndècu ñuyíú‑a ñá túú xìní‑ó nàcuáa càa Yá Ndiǒxí, dico nchoo ñǎyiu ní tuha ichi‑gá chi cùtnuní iní‑ó sǎ ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑o. Núu xíǎⁿ cúú ìní tnáhá‑ó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o, te cùtnuní iní‑ó sǎ cúú ìní ndisa‑o‑gǎ. 13Te cùtnuní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá, te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑o, chi ní taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o. 14Te yúhú ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá càháⁿ‑ndɨ́ sá nǐ xiní‑ndɨ́ Jèsús Déhe Yá Ndiǒxí ní quixi‑gá ñuyíú‑a, chi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ní tendaha ñàha xii‑gá ní quixi‑gá cuèndá dàcácu nihnu‑gá nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a núú ùhú núú ndàhú. 15Te nchaa ñáyiu càháⁿ nɨ yùhu nɨ iní‑xi sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, ñáyiu‑áⁿ ndécǔ‑yu ichi‑gá te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xií‑yu. 16Te sàndáá iní‑ó nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúú ìní ñáhá‑gǎ xii‑o, chi ducaⁿ ìní‑gá. Te nchaa ñáyiu cùu iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xií‑yu. 17Te núu ndisa cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te vá yùhú‑ó òré ná sàá nduu tàudɨɨⁿ ñaha‑gá xii‑o tnùú nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi quìde ndáá‑ó ndècu‑o núú‑gǎ ñuyíú‑a dàtná ní quide mee Jèsús. 18Chi nchaa ñáyiu cùu iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí ñá túú‑gǎ yùhú‑yu, te núu cùu iní ndisá‑yu‑gá. Te núu yùhú‑yu te xíǎⁿ sa ndòhó‑yu, chi ñùhú‑yu ichi cuáháⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú, chi nchaa ñáyiu yùhú ñá túú cùu iní ndisá‑yu Yá Ndiǒxí. 19Te cuu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑gǎ ndéé cútnàhá vátá quɨ̀ndáá‑gá iní‑ó tnǔhu‑gá sa cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. 20Te nchaa ñáyiu càchí sá cúú ìní‑yu Yá Ndiǒxí, te cùu úhú iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu, ñáyiu‑áⁿ dácuàndehndé‑yu. Te núu ñá túú cùu iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu ndècu ñuyíú‑a ña, te uuⁿ‑gá quídě‑yu Yá Ndiǒxí Yaá ñá túú xìní núǔ‑yu. 21Te càchí‑gá núú tnǔhu‑gá sá ñǎyiu na cùu iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ‑ni cùu iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\