1 JUAN 5

1Te nchaa ñáyiu sàndáá iní sá Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní quixi ñuyíú‑a, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu déhe Yá Ndiǒxí. Te cùu iní‑yu Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, te cùu iní‑yu Déhe‑gá. 2Te núu cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te quìde‑o nacuáa càháⁿ‑gá, te cùtnuní iní‑ó sǎ cúú ìní tnáhá ndìsa‑o nacuáa ndècu‑o ichi‑gá. 3Te núu cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te tnɨ̀ɨ‑o tnúhu càháⁿ‑gá, chi cùtnuní iní‑ó sǎ ñà dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ sá ùhú cúú‑xí dàtná càchí ñáyiu. 4Te nchaa nchoo ñǎyiu cùu déhe‑gá sa ní dáñá‑ó ìchi cuehé ichi duha, chi ní sándáá iní‑ó Jèsús nǔu xíǎⁿ ní ndacu‑o nǐ dáñá‑ó ìchi‑áⁿ. 5Te nchaa ñáyiu sàndáá iní sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús ní ndacú‑yu ní queé‑yu ichi cuèhé ichi duha. 6Te Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te ní sandute‑gá. Te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ, chi ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o. Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ‑xi mee‑ni sǎ ndàá, chi càháⁿ Espíritú‑gá‑áⁿ sǎ Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní quixi ñuyíú‑a. 7Te úní testìú ndécú àndɨu, Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ Espíritú‑gá. Te ɨɨⁿ‑ni tnúhu càháⁿ ndɨ nùní testìú‑áⁿ. 8Te ducaⁿ cùu‑xi ñuyíú‑a tucu, chi càháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá Jèsús cúú‑gǎ Crìstú. Te ní sandute‑gá, te ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o. Te xíǎⁿ cútnùní ndáá iní‑ó sǎ dɨ́ú Jèsús cúú‑gǎ Crìstú. 9Te núu tnɨ̀ɨ‑o tnúhu váha càháⁿ ñáyiu, te váha‑gá tnɨɨ‑o tnǔhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, chi càháⁿ ndáá‑gá sá Děhe‑gá cúú Jèsús. 10Te nchaa ñáyiu sàndáá iní sá Jèsús cúú‑gǎ Déhe Yá Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ cútnùní iní‑yu sá cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá ndàá. Te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí quìdé‑yu‑gá ɨɨⁿ ñándéhndé, dico ñá túú ndèhnde‑gá, chi mèé‑yu ñá túú sàndáá iní‑yu sá Děhe‑gá cúú Jèsús dàtná càchí méé‑gǎ. 11Te Yá Ndiǒxí càchí tnúhu ndáá‑gá sá cúndècu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te duha càháⁿ‑gá chi sàndáá iní‑ó Děhe‑gá. 12Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi Déhe‑gá cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi Déhe‑gá vá cúndècú‑yu ndɨhɨ́‑gá. 13Te cuèndá sá sàndáá iní‑ndó Děhe Yá Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ chídó tnùní‑í tnúhu‑a cuèndá cutnùní iní‑ndó sǎ cúndècu ndɨhɨ‑o‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 14Te ñá túú tnǔhu yùhú cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí, chi tedóho ñaha‑gǎ xii‑o nǔu ɨɨⁿ‑ná sá ná càcáⁿ‑ó nǔú‑gǎ dàtná cuìní méé‑gǎ. 15Te cùtnuní iní‑ó sǎ táxí‑gǎ sá xìcáⁿ‑ó nǔú‑gǎ, chi nàha‑o sá tèdóho ñaha‑gǎ xii‑o nǔu na càcáⁿ‑ó nàcuáa cùu iní‑gá. 16Te núu xìní‑ó ñǎyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí te quìdé‑yu sá ñà túú vǎha núú‑gǎ, te ndèhe‑o sá ñà túú ní xǐta nihnu duúⁿ‑yu, te cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑yu, te dàcácu nihnu ñaha‑gǎ xií‑yu te núu na nùcúnu ichi váha‑yu. Chi ìó ñáyiu xìdó quídé nǎndɨ sá ñà túú vǎha te xíta nihnu duúⁿ‑yu, te vá càháⁿ ndɨhɨ‑gá‑ó Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑yu. 17Te nchaa sá cuèhé sá dúhá cùu‑xi yícá cuěchi, dico ñá ncháá‑xí cùu‑xi sá dácuǐta nihnu ñaha dùuⁿ. 18Te nàha‑o sá nchóó ñǎyiu cùu déhe Yá Ndiǒxí ñá túú‑gǎ sání ìní‑ó càda‑o nándɨ sá cuèhé sá dúhá. Te ducaⁿ chi mee Jèsús déhe Yá Ndiǒxí xító ñàha‑gá xii‑o, núu xíǎⁿ ñá ndácú‑gǎ yucu ñǎvǎha dàxínu iní ñáhá‑xí xìi‑o cada‑o sá ñà túú vǎha. 19Te nchoo nàha‑o sá ndécú ndɨ̀hɨ‑o Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha tàxi tnuní ñáhá‑nǎ yucu ñǎvǎha xií‑yu. 20Te nàha tucu‑o sá ñùyíú‑a ní quixi Jèsús Déhe Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá sá xìní tnùní‑ó cuèndá cutnùní iní‑ó sǎ méé‑gǎ cúú‑gǎ Ndiǒxí‑ó. Te ndècu ndɨhɨ‑o mee‑gá ndɨhɨ Déhe‑gá Jèsús, te ɨɨⁿdìi díí‑ni mee‑gǎ cúú‑gǎ Yǎ Ndiǒxí, te ndècu dava‑gá sá nácuàca ñaha‑gá xii‑o cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 21Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, vá quɨ̀ndáá iní‑ndó nchàa sá càchí‑yu cùu ndióxí, chi dìcó ndaha cue tée ñuyíú‑a ní cuáha nchaa xíǎⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\