1 PEDRO 2

1Te xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi daña‑ndo nchaa núú sǎ cuèhé sá dúhá, te daña‑ndo ìchi tnúhu ndehnde, te daña‑ndo vǎ dándàhú‑gá‑ndó mèe‑ndo sá quídé vǎha‑ndo, te daña‑ndo ìchi cuedú íní, te daña‑ndo nchàa tnúhu yɨtɨ. 2Te cada‑ndo cuèndá sá cúú‑ndó dàtná cue landú yɨ́quɨ́ⁿ vìtna sadi camá, chi landú‑áⁿ mee‑ni sàdi‑güexi te sàhnu‑güexi. Te cada iní‑ndó sǎ dúcáⁿ càda‑ndo chi xìni ñuhu‑xi sá ǐo cuhuⁿ iní‑ndó dàcuaha‑ndo tnúhu Yá Ndiǒxí, chi xíǎⁿ cúú‑xí mèe‑ni tnúhu váha, te ducaⁿ te cuita cuehnu nihnu‑ndo ìchi‑gá quɨ́hɨ́ⁿ ndéé ná sàá nduu cùndecu‑ndo núú ndécú‑gǎ. 3Te ducaⁿ xìni ñuhu‑xi cada‑ndo, chi nchòhó sa ní cutnùní ndisa iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ío váha iní‑gá. 4Te ío nanducu nìhnu‑ni‑ndo Xítohó Jesucrìstú Yaá quídé nàcuáa naníhí tàhú‑ó. Te dɨu‑gá ní cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ yúú sǎ ñà túú nàndɨhɨ sá cúú‑xí ñǎyiu ñuyíú‑a, chi ní dáquéé tɨ̀hú ñáhǎ‑yu xii‑gá. Dico Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ yúú sǎ ǐo‑gá váha, chi ío cùnuu‑gá. 5Te nchòhó sa ní naníhí tàhú‑ndó, te ío‑gá chí nándùcu nihnu Yá Ndiǒxí cuèndá cuu ɨɨⁿnuu‑ndo cùndecu‑ndo ndɨhɨ Espíritú‑gá. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo te cuu‑ndo dàtná yúú vǎha dàcaa‑güedé dava vehe, te cuu tucu‑ndo dàtná cue dútú nǐ xinu cuechi nǔú Yǎ Ndiǒxí ndéé sanaha, nàcuáa ñá túú nǎ cumání‑ndó nǔú‑gǎ, chi nchaa cue tée‑áⁿ nǐ xóo cuáha ñaha‑güedě sá nǐ xóo nduu táhú‑gǎ. Te nchòhó vitna tàú‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ‑gá, te nduu vétú iní‑gá. Te ducaⁿ càda‑ndo chi ndècu‑ndo ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. 6Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá núú tùtú‑gá: Yúhú taxi ndecu‑í ɨɨⁿ Yaá ñuú Sìón, te cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ yúú vǎha sá sánútnɨ̌ɨ‑güedé xɨ́quɨ́ cimièntú ɨɨⁿ vehe, chi yúhú ní cachí‑í sá Yàá‑áⁿ ǐo cunuu‑gǎ. Te nchaa ñáyiu quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑gá vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ndixi cuéchi iní‑yu sá dúcáⁿ sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. Duha càchí‑gá núú tùtú‑gá. 7Te nchòhó ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú ío cùu iní‑ndó‑gǎ, te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑gá quídě‑yu dàtná càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Yúú sǎ nǐ dáquéé tɨ̌hú cue tée dàcaa vehe, xíǎⁿ cúú‑xí yǔú sǎ ǐo‑gá nándɨ̌hɨ vitna. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te yúú‑ǎⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑xí Xǐtohó Jesucrìstú, chi ní dáquéé tɨ̌hú ñáhá‑güedě xii‑gá. 8Te càchí tucu‑xi ɨngá xichi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí: Yúú‑ǎⁿ nguɨ̌nenu ñáyiu te ndùá‑yu. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí sǎ ǐo quìde sáá iní ñáyiu núú‑gǎ, chi ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑gá, te ducaⁿ tnàhí ndèé tnuní sá ncháá ñǎyiu ñá túú cuìní tnɨɨ tnúhu càháⁿ‑gá, te ío cùu sáá iní‑yu núú‑gǎ. 9Te nchoo cùu‑o ñáyiu sa ní dáquéé dɨ̀ɨⁿ ñaha Yá Ndiǒxí xii‑o cuèndá cundecu‑o ndɨ̀hɨ‑gá, te cùu‑o dútú xínú cuèchi‑o núú‑gǎ, te mee‑gǎ cúú‑gǎ Yaá ío cùnuu, te cùu‑o ñáyiu quìde ndáá xǐndecu ichi‑gá te cùu tucu‑o ñáyiu yɨ̀ndaha‑gá. Te ducaⁿ nǐ quide ñaha‑gǎ xii‑o cuèndá sá cǔñaha‑o xìi nchaa ñáyiu sá ǐo càhnu cuu‑gá, te ío vài núú sǎ vǎha quìde‑gá, te dɨu‑gá ní quide ní dáñá‑ó nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑o ní cuu, te ní sanu ichi ñaha‑gǎ xii‑o ɨ̀ɨⁿ ichi váha, te vitna cùtnuní iní‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá. 10Te nchoo cùu‑o ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí ní cùu, dico vitna ní ngúndecu ndɨhɨ‑o‑gǎ, te dàvá‑áⁿ vǎtá sàá‑gá nduu càda váha ñaha‑gǎ xii‑o, dico vitna sa ní sáá nduu quìde váha ñaha‑gǎ xii‑o, chi ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ. 11Te nchòhó ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo, te càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nchóó cùu‑o datná cue ñáyiu ndècu tnaduha ɨɨⁿ ñuú, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑o chi tnaa‑ni ndècu‑o ñuyíú‑a, te sáá nduu ndùu táhú‑ó cùndecu‑o núú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, te xíǎⁿ càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ vǎ cádá‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑ndó, chi nchaa xíǎⁿ ñá túú cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó. 12Te cada váha‑ndo cùndecu‑ndo núú nchàa ñáyiu ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te cuěi na càháⁿ ñáyiu sá nchòhó nchìcúⁿ nihnu‑ndo ìchi cuehé ichi duha, dico quiní‑yu nchaa sá vǎha quìde‑ndo, dico na sàá nduu dàndixi túu Yá Ndiǒxí iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu ndècú‑yu, te dàvá‑áⁿ cachí‑yu sá quídé vǎha‑ndo ndècu‑ndo, te cada càhnú‑yu Yá Ndiǒxí. 13Te Xítohó Jesucrìstú cuìní‑gá sá nchòhó ío quɨndáá iní‑ndó nchàa cue tée cùchiuⁿ taxi tnuní ñáhá xìi‑ndo, te ducaⁿ‑ni quɨ̀ndáá iní‑ndó cuěi mee těe cùnuu vihi‑gá yɨ́ndàha ñaha xii ñáyiu. 14Te ducaⁿ‑ni quɨ̀ndáá iní‑ndó nchàa dava‑gá cue tée cùnuu, chi Yá Ndiǒxí ducaⁿ nǐ cachí‑gá cunduu sá cuè tée‑áⁿ cada ndáá‑güedé nchaa cuéchi ñáyiu quìde cuehé quídé dùha ndecu, te cáháⁿ váha‑güedé cuèndá nchaa ñáyiu xǐquide váha ndècu. 15Te Yá Ndiǒxí cuìní‑gá sá cádá vǎha‑ndo cùndecu‑ndo cuendá nchaa ñáyiu ío nɨɨ dɨ̌quɨ́‑xi càháⁿ cuèhé cuèndá‑ndó sǎ ndécú‑ndó ìchi Yá Ndiǒxí vá nìhí‑gá‑yu tnúhu cáháⁿ‑yu. 16Te nchòhó, Yá Ndiǒxí ní quide‑gá sá cúú‑ndó ñǎyiu cuu cada nàcuáa véxi iní méé‑xí, dico ñá dɨ́ú sǎ dúcáⁿ nǐ quide ñaha‑gǎ xii‑ndo, te ngóo‑ndo càni iní‑ndó càda‑ndo nándɨ sá cuèhé sá dúhá, chi cada‑ndo sǎ cúú‑ndó ñǎyiu xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí. 17Te canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú nchàa ñáyiu, ndɨhɨ núú těe cùnuu vihi yɨndaha ñaha xií‑yu, te cuu iní tnáhá ndɨ̀ mee‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí, te ío canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú‑gǎ. 18Te nchaa nchòhó ñáyiu xìnu cuechi canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú cuè patróóⁿ‑ndó, te quɨndáá iní‑ndó càda‑ndo nchaa chiuⁿ tahu‑güedé. Te ɨɨⁿ‑ni càda‑ndo núú cuè tée váha iní‑xi, ndɨhɨ núú cuè tée ío cuihna ìní‑xi. 19Te núu nchòhó ná càda ndee iní‑ndó ndòho‑ndo nchaa sá ñà túú tàú‑ndó ndòho‑ndo cuendá sá cuìní‑ndó cùndáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí ñá, te ío nduu vétú iní‑gá. 20Te núu nchòhó ní quide‑ndo ɨ̀ɨⁿ cuéchi, te sàhni iní‑ndó dàndoho ñaha ñáyiu xii‑ndo, ¿te ná sá vǎha cùu xíǎⁿ‑i? Dico núu nchòhó ná cádá ndèe iní‑ndó ndòho‑ndo nchaa sá cádá ñàha ñáyiu xii‑ndo sǎ cuèndá sá quídé‑ndó sǎ vǎha ña, te núu ducaⁿ na càda‑ndo te cùu‑xi ɨɨⁿ sá vǎha núú Yǎ Ndiǒxí. 21Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá cádá ndèe iní‑ó ndòho‑o nándɨ ndoho‑o sǎ cuèndá sá quídé‑ó sǎ vǎha, chi ío ní ndoho Xítohó Jesucrìstú cuèndá‑ó, te ducaⁿ tàú‑ó cànchicúⁿ nihnu‑o càda ndee iní‑ó ndòho‑o nándɨ ndoho‑o, chi ducaⁿ nǐ quide‑gá. 22Te mee‑gǎ ñá túú quìde‑gá ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndehnde ñà túú càháⁿ‑gá. 23Te òré ní xóo cúcuèhé ñáhá‑güedě xii‑gá, te ñá túú ní xǒo danchòcáva‑gá tnúhu cuèhé, te òré ní xóo dandòho ñaha‑güedé xii‑gá, te ñá túú ní xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé sá ìó ná cada ñaha‑gǎ, chi núú ndáhá Yǎ Ndiǒxí ní xóo nachihi‑gá méé‑gǎ, ndɨhɨ nchaa sá sání ìní‑güedé cada ñaha‑güedě xii‑gá. Te Yá Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío váha cada ndáá cuéchi nchaa ñáyiu na sàá nduu. 24Te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá ní xíhí núú cùrúxí cuèndá nchaa cuéchi nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a. Te ducaⁿ nǐ xíhí‑gá cuèndá nchoo dùuⁿ duuⁿ daña‑o nchaa ichi cuehé ichi duha, te cada ndáá‑ó cùndecu‑o ichi‑gá. Te ní dánǐcuèhé ñáhá‑güedě xii‑gá, te sá dúcáⁿ nǐ ndoho‑gá xíǎⁿ ní ngúndecu váha nchoo vìtna. 25Te nchoo cùu‑o datná cue mběé cue quɨtɨ ní xíta ni cùu, dico vitna ní tuha‑o Xǐtohó Jesucrìstú, te Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ toli xìto ñaha‑gá xii‑o vìtna cuendá sá vǎ cuǐta nihnu‑o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\