1 PEDRO 3

1Te nchaa nchòhó ñáyiu dɨ̀hɨ́ ní tnandaha ío quɨndáá iní‑ndó yɨ̀ɨ‑ndo cuendá sá nǔu ñá túú sàndáá iní‑güedé tnúhu Yá Ndiǒxí te quɨndáá iní‑güedé cuèndá sá ndéhé‑güedě quídé ndǎá‑ndó ndècu‑ndo, te ni ñà túú xìni ñuhu‑xi cáháⁿ‑ndó tnǔhu‑gá núú‑güedě. 2Chi ndèhe mee‑güedé sá nchòhó quídé ndǎá‑ndó ndècu‑ndo, te nèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí. 3Te vá cání ìní‑ndó mèe‑ni cunduu vii‑ndo, te ndada‑ndo dɨ̌quɨ́‑ndó nàcuáa tàú‑xi cunduu, te vá cání ìní‑ndó nǎndɨ canehe‑ndo, te ni vǎ cání ìní‑ndó cuìhnu‑ndo mee‑ni dóó vǎha sá ǐo vii ndáa. 4Chi iní‑ndó xìni ñuhu‑xi cunduu vii cunduu váha‑xi núú Yǎ Ndiǒxí cuěi vitna te cuěi núú cuǎháⁿ núú věxi, te cuu‑ndo ñǎyiu ío càhnu iní‑xi, te núu ducaⁿ na càda‑ndo te ío cuu váha iní Yǎ Ndiǒxí. 5Te ducaⁿ ǐo vii ío váha ní xínduu iní nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ní xíndecu ndéé sanaha, te ñáyiu‑áⁿ ǐo ní sándáá iní‑yu Yá Ndiǒxí te ní cudɨ̀ú‑yu núú‑gǎ, te ní tnɨɨ́‑yu nchaa tnúhu ní cáháⁿ yɨɨ́‑yu. 6Te ducaⁿ nǐ xóo cada ndíi Sǎrá ní xóo quɨndáá iní ndíi yɨɨ ndíi, ndíi Àbrahám, te ní cánehe ndíi dɨ̀hɨ́‑áⁿ sǎ yɨ́ñùhu núú yɨɨ ndíi. Te núu nchòhó quídé vǎha‑ndo ndècu‑ndo te ñá túú yùhú‑ndó nǎ cada ñaha tnàha ñáyiu‑ndo xìi‑ndo, te núu ducaⁿ quìde váha‑ndo ndècu‑ndo te quìde‑ndo datná ní quide ndíi Sǎrá. 7Te nchòhó cue tée ndècu ñadɨhɨ́‑xi ío váha cuáha‑ndo cuèndá nàcuáa cundecu váha‑ndo ndɨ̀hɨ́‑yu, te ío vii cáháⁿ ndɨhɨ‑ndǒ‑yu, chi ñáyiu‑áⁿ ǐí‑gǎ‑yu dàcúúxí nchòo cue tée, te ducaⁿ càda‑ndo chi ndɨ ndùú‑ndó ndùu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te núu ducaⁿ na càda‑ndo te òré cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí te tedóho ñaha‑gǎ xii‑ndo. 8Te càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ ǐo cuu ɨɨⁿnuu‑ndo cùndecu‑ndo, te cundàhú iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te cuu iní tnáhá tùcu‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí, te cuu‑ndo ñǎyiu ndàhú iní‑xi. 9Te núu ɨɨⁿ sá ñà túú vǎha quìde ñaha ñáyiu xii‑ndo, te ñá dɨ́ú‑ní dùcaⁿ nanchocáva‑ndo càda‑ndó‑yu, àdi xícuèhé ñáhǎ‑yu xii‑ndo, te vá ná dànchocáva‑ndo dɨ̀u‑ni tnúhu cuèhé, chi cácáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ná cádá vǎha ñaha‑gǎ xií‑yu, te ducaⁿ càda‑ndo chi Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑ndo cuèndá sá cádá vǎha ñaha‑gǎ xii‑ndo tnàhá‑ndó. 10Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: Nchaa ñáyiu cuìní cundecu váha ndɨ nchàa nduu nɨni cundecú‑yu ñuyíú‑a, xìni ñuhu‑xi sá vǎ càháⁿ‑yu tnúhu cùtexínu, te ni vǎ dácuàndehndé‑yu. 11Te xìni ñuhu‑xi duuⁿ duuⁿ dañá‑yu nchaa ichi cuèhé ichi duha, te cadá‑yu mee‑ni sǎ vǎha, te ío ndùcú‑yu nàcuáa cadá‑yu cundecu váha‑yu ndɨhɨ tnàha ñáyiú‑yu te dɨu‑ni ducaⁿ cànchicúⁿ nihnú‑yu cadá‑yu. 12Te Yá Ndiǒxí xító‑gǎ nchaa ñáyiu quìde ndáá núú‑gǎ te tedóho‑gá nchaa tnúhu càháⁿ‑yu, dico nchaa ñáyiu ñá túú cuìní cada ndáá, ñáyiu‑áⁿ ñà túú cùu váha iní‑gá núǔ‑yu. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 13Te vá yǒo níhí ndéé càda ñaha xii‑o ɨɨⁿ sá ñà túú vǎha te núu mee‑ni sǎ vǎha na càda‑o cundecu‑o. 14Àdi núu ná cúú sǎ ná cádá ñàha ñáyiu xii‑o sǎ cuèndá sá quídé vǎha‑o ndècu‑o ña, te sá dúcáⁿ ná cádá ñàhá‑yu xii‑o cùu‑xi ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ vǎ yùhú‑ndǒ‑yu, te ni vǎ cúndɨ̀yɨ́‑ndó cuèndá nchaa sá ná càda ñahá‑yu xii‑ndo. 15Te nèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú Xǐtohó Jesucrìstú. Te ío cundecu túha‑ndo dànehé‑ndó ñǎyiu véxi ndùcu tnúhu núú‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu ndee ìní ní taxi Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo, te cuu vii cuu váha iní‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndǒ‑yu, te cáháⁿ‑ndó nǔǔ‑yu mee‑ni tnǔhu yɨñùhu nacuáa cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí. 16Te ío cada váha‑ndo cùndecu‑ndo cuendá sá vǎ cúndɨ̀yɨ́‑ndó, te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te nchaa ñáyiu xǐcuèhé ñáhá xìi‑ndo cuendá sá quídé vǎha‑ndo ndècu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú quendóo canúǔ‑yu ndɨhɨ nchaa tnúhu càháⁿ‑yu, chi nchòhó quídé vǎha‑ndo ndècu‑ndo. 17Te váha‑gá sá ndóhó‑ó cuèndá sá quídé‑ó sǎ vǎha te núu mee Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ cuìní‑gá cunduu, te ñá dɨ́ú sǎ ndóhó‑ó cuèndá sá ñà túú quìde‑o sá vǎha. 18Te Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa cuéchi nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a, te ɨɨⁿ xito‑ni ducaⁿ nǐ xíhí‑gá te ducaⁿ te vá cùú tnàhí‑gá, te mee‑gǎ cúú‑gǎ Yaá ñá túú tnàhí cuéchi‑xi, te ducaⁿ nǐ ndoho‑gá cuèndá nchaa cuéchi ñáyiu ndècu ñuyíú‑a ñáyiu ñá túú cuìní cada ndáá núú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá núcǔndecu váha‑yu núú Yǎ Ndiǒxí te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. Te mee‑gǎ ní xíhí‑gá dico Espíritú‑gá chi ní xíndecu‑ni‑xi, 19te Espíritú‑gá ní sáháⁿ‑xi ní cáháⁿ‑xi tnúhu Yá Ndiǒxí núú nchàa espíritú ñáyiu ndècu núú ùhú núú ndàhú. 20Te ñáyiu‑áⁿ cúú ñǎyiu ní xíndecu ndéé sanaha cǔtnàhá ní xíndecu ndíi Nǒé, chi ñáyiu‑áⁿ ǐo ní quide sàá iní‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. Te Yá Ndiǒxí ío váha iní‑gá, chi ní dácácá‑gǎ nduu nǐ xíndecuu ndíi Nǒé ní cadúha ndíi bàrcú cuèndá ndétú‑gǎ ndixi cuéchi iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu ndècú‑yu ni cùu. Te dàvá‑áⁿ nǐ ndaa ndute ñuyíú te ní cácu úná duha ná tnàhá ñáyiu, chi ní quée‑yu xɨtɨ́ bàrcú‑áⁿ, te ñá túú ní cǎhá‑yu. 21Te sá dúcáⁿ nǐ cácu ñáyiu úná‑áⁿ ñà túú ní cǎhá‑yu ndute ní ndaa ñuyíú dàvá‑áⁿ. Te xíǎⁿ quéé‑xí sǎ cuándùte ñáyiu vitna, te naníhí tàhú‑yu te núu na quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí. Te ñá dɨ́ú sǎ cuándùte‑o te nduu ndoo nduu nine yɨquɨ cùñú‑ó te naníhí tàhú‑ó, chi xìni ñuhu‑xi náhmá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí nchaa yícá cuěchi‑o, te nduu ndoo nduu nine iní‑ó, te ducaⁿ te naníhí tàhú‑ó, chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá‑ó te ní ndoto‑gá. 22Te Yaá‑áⁿ cuǎndaa‑gá andɨu, te ní ngóo‑gá xio cùha Yá Ndiǒxí, te tàxi tnuní‑gá nchaa espíritú cúnùu ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue espíritú xínú cuèchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\