1 PEDRO 4

1Te Xítohó Jesucrìstú ní ndoho‑gá cútnàhá ní xíndecu‑gá ñuyíú‑a, te vitna nchòhó cundecu túha‑ndo ndòho‑ndo cuendá‑gá, chi nchaa ñáyiu ndòho nándɨ sá ndóhó cuèndá‑gá dàñá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. 2Te ducaⁿ ñà túú‑gǎ ndécǔ‑yu ichi cuèhé ichi duha, chi mee‑nǎ nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí quídě‑yu ndècú‑yu ñuyíú‑a. 3Te nchòhó sa nàha‑ndo sá ǐo cuéhé nǔú sǎ cuèhé sá dúhá nǐ xóo cada‑o cǔtnàhá vátá cúndècu‑gá‑ó ìchi Yá Ndiǒxí, chi ní xóo cada‑o nchàa sá cuèhé sá dúhá cùdɨ́ɨ́ ìní nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu‑gá, te dàvá‑áⁿ nǐ xóo cada‑o nchàa núú sǎ cuèhé sá dúhá, te ní xóo cani cuèhé ní xóo cani duha iní‑ó, te ní cuu‑o cuè ñáyiu quɨhu, te ní xóo cundecu‑o vìco núú nǐ xóo cada‑o nchàa sá ñà túú vǎha, te ní xóo níhí tnáhá‑ó ndɨ̀hɨ nchaa tnaha quɨhu‑o, te ní xóo chiñuhu‑o nchàa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú nchàa xíǎⁿ, te nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cada‑o dàvá‑áⁿ. 4Te ñáyiu‑áⁿ cúñǔhu‑yu vitna sá ñà túú‑gǎ nìhí tnáhá‑ó ndɨ̀hɨ́‑yu cada‑o nchàa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, te xíǎⁿ càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá‑ó vìtna. 5Dico sáá nduu te ñáyiu‑áⁿ nǎhmá‑yu nchaa sá quídě‑yu núú Xǐtohó Jesucrìstú, chi dɨu‑gá sa ndècu túha‑gá sá cádá ndǎá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu sa ní xíhí, ndɨhɨ cuéchi nchaa ñáyiu xǐndecu vǐvú. 6Te cue ñáyiu sa ní xíhí ní xíndedóho tnúhu Xítohó Jesucrìstú, te cuěi ní xíhí‑yu dàtná xìhí dava‑gá ñáyiu, dico espíritú‑yu chi ní nduu táhú‑xi ndècu váha‑xi dàtná ndécú Yǎ Ndiǒxí. 7Te vitna ta cùyatni danaa Yá Ndiǒxí ñuyíú‑a núu xíǎⁿ ío váha cuáha‑ndo cuèndá nàcuáa cundecu‑ndo, te cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ. 8Te xìni ñuhu‑xi sá ǐo cuu iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, chi núu ducaⁿ na cùu iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te vá cání‑gǎ iní‑ndó càda cuendá‑ndó nchàa sá ñà túú vǎha quìde ñaha ñáyiu xii‑ndo, 9te nchòhó ñáyiu xǐndecu vehe‑xi cuáha nùu‑ndo vehe xii cue ñáyiu ñùhu ichi na ndetatú‑yu, te ío váha cuu iní‑ndó dùcaⁿ cada‑ndo. 10Te Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tǎhú ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te nàcuáa ndùu táhú nǐ nduu táhú‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo te ducaⁿ chìndee tnaha‑ndo, te vá dáñá ndèé‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa tàuchiuⁿ Yá Ndiǒxí cada‑ndo, te chindee ñàha‑gá xii‑ndo. 11Te dava nchòhó ñáyiu càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu, xìni ñuhu‑xi cáháⁿ‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu‑gá núǔ‑yu, te dava nchòhó ñáyiu quìde nchaa núú chìuⁿ chindee tnaha ñáyiu‑xi, xìni ñuhu‑xi cada‑ndo sá Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ càda‑ndo nchaa núú sǎ vǎha, chi Xítohó Jesucrìstú tnàhá‑gá chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ ǐo cuu càhnu Yá Ndiǒxí. Te vitna tàú‑ó cǎháⁿ‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú, chi dɨu‑gá cúnùu‑gá nchaa nduu nchaa quɨ́ú, te ducaⁿ na cùnduu. 12Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, vá cúñǔhu‑ndo sǎ ǐo ndòho‑ndo ndecu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, chi sá dúcáⁿ ndòho‑ndo‑áⁿ cútnùní ndisa sá sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te vá cání ìní‑ndó nǎ cuèndá ducaⁿ ndòho‑ndo. 13Chi da cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó te núu ndòho‑ndo datná ní ndoho Xítohó Jesucrìstú, te ducaⁿ sǔúní cùdɨ́ɨ́ ìní‑ndó òré ná quìxi tucu‑gá ñuyíú‑a te dàvá‑áⁿ quiní‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá. 14Te núu xǐcuèhé ñáhá ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha xii‑ndo cuèndá sá ndécú‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú, te xíǎⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó nǔú‑gǎ, te ducaⁿ chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá ǐo cùnuu ndecu ndɨhɨ ñaha‑xi xii‑ndo, te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha‑ǎⁿ càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá Xítohó Jesucrìstú, dico nchòhó càchí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá. 15- 16Te núu nchòhó dándòho ñaha ñáyiu xii‑ndo sǎ cuèndá sá ndécú‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú ñá, te vá cúú càháⁿ núú‑ndó, chi ndacáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ndécú‑ndó ìchi‑gá. Te cuěi ndòho‑ndo ndecu‑ndo, dico ñá túú cùu‑ndo ñáyiu sàhni ndɨ́yɨ te ni ñà túú cùu‑ndo ñáyiu dùhu, te ni ñà túú cùu‑ndo ñáyiu quìde cuehé quídé dùha, te ni ñà túú cùu‑ndo ñáyiu chìndee tnúhu tnàha ñáyiu‑xi ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo. 17Te vitna sa quèsaha Yá Ndiǒxí cada ndáá‑gá nchaa sá quídé nchòo ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑gá, te núu ducaⁿ te ndèé‑gá cada‑gá nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑gá òré ná sàá nduu dùcaⁿ cada ñaha‑gá xií‑yu. 18Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ñǎyiu quìde váha ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú ndòho tnahá‑yu ndècú‑yu, dico sáá nduu te nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá. Te núu ducaⁿ ndòho nchaa ñáyiu quìde váha ña, ¿te nása‑gá yáha nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha na sàá nduu càda ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi‑yu‑i? 19Te nchaa nchòhó ñáyiu ndòho nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí xìni ñuhu‑xi sá vǎ dáñá ndèé‑ndó càda váha‑ndo cùndecu‑ndo, te ío quɨndáá iní‑ndó sǎ xító ñàha‑gá xii‑ndo. Te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ní cadúha ñaha xìi‑o, te quìde‑gá ɨɨⁿ sá càháⁿ‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\