1 TESALONICENSES 3

1- 2Te sa ní cunduu ñá túú‑gǎ càháⁿ ndɨhɨ tnàha‑o, núu xíǎⁿ ñá ní cùndee‑gá iní‑ndɨ́ ní tendaha‑ndɨ̌ té Timùteú ní quixi coto ñaha‑dě xii‑ndo, te nchúhú ní quendóo‑ndɨ́ ñuú Àtenás, chi tnàhá‑dé xínú cuèchi‑dé núú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú càháⁿ‑dé tnúhu‑gá núú ñǎyiu. Te ní quixi‑dé ní taxi‑dé tnúhu ndee ìní xii‑ndo cuèndá sá ǐo quɨndáá‑ni iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te canchicúⁿ nihnu‑ni‑ndo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó ìchi‑gá. 3Te vá nátǔhú iní‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ndo ìchi‑gá sá dúhá cùu úhú iní ñáhá ñǎyiu xii‑o, te nchòhó sa nàha‑ndo sá dàcuɨtɨ́í sǎ ndóhó vìhi‑o cuendá‑gá. 4Te ndéé cútnàhá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá‑ndɨ́ xii‑ndo nǐ cachí tnúhu ndáá‑ndɨ́ sá ǐo ndoho‑o, te ducaⁿ ndìsa quide‑xi. 5Te xíǎⁿ nǔu ñá ní cùu váha‑gá iní‑í chi cuèndá ñá túú‑gǎ ní nǐhì‑í tnúhu nàcuáa cùu ndecu‑ndo núu ní tendaha‑ǐ té Timùteú ní quixi‑dé ní ndúcú tnǔhu‑dé núú‑ndó nǔu ndècu‑ni‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, chi ní sani ɨɨⁿ ní sani úú iní‑í sá cúú‑xí‑ndó, chi ná ndèé chidácá nihnu ñaha yùcu ñávǎha xii‑ndo te cuíta chìuⁿ ní quide‑ndɨ́ sá cúú‑xí‑ndó nǐ cáhàⁿ‑í. 6Te ñáhá, chi ní ndexìo té Timùteú sá nǐ quixi‑dé ñuú‑ndó, te nàha‑dé tnúhu ní nasáá sá nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ni‑ndo sàndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te cùu iní‑ndó cuè tnaha ñáyiu‑ndo. Te càchí‑dé sá ǐo ñùhu iní ñáhá‑ndó xìi‑ndɨ́, te ío cuìní‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ ǐo cuìní nchúhú cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo tùcu. 7Te ío ndòho‑ndɨ́ chi ío cùu úhú iní ñáhá ñǎyiu xii‑ndɨ́, dico sá nǐ níhí‑ndɨ̌ tnúhu sá nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú ñá túú dàña ndéé‑ndó sàndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te xíǎⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tnúhu càhnu iní ní níhí‑ndɨ̌ chi ní naníhí ndéé‑ndɨ̌. 8Te ní nduu vétú iní‑ndɨ́ sá nǐ níhí‑ndɨ̌ tnúhu ndècu‑ni‑ndo ichi‑gá. 9Te òré càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí, te ío ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑gǎ cuèndá sá ñà túú dàña nihnu‑ndo ichi‑gá, núu xíǎⁿ ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑ndɨ́. 10Te cuěi nduu cuěi niú xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí sá méé‑gǎ ná càda te sáá ɨɨⁿ nduu nàníhí tnáhá‑ó cuèndá danèhé ñáhá vǎha‑gá‑ndɨ́ tnúhu‑gá sá cúmǎní‑gǎ xii‑ndo. 11Te mee Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú chindee ñàha‑gá xii‑ndɨ́ te quixi‑ndɨ́ quixi coto ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo. 12Te mee Xǐtohó Jesucrìstú ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo, te ío‑gá cuita cuu iní tnáhá‑gǎ‑ndó nàcuáa ndècu‑ndo ichi‑gá ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu dàtná cúú ìní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo. 13Te xìcáⁿ táhú tùcu‑ndɨ́ núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí sá nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ni‑ndo ìchi‑gá, te ducaⁿ te cundáá‑ndó nǔú‑gǎ, te ñá túú‑gǎ ná cumání‑ndó òré ná sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ nchaa ñáyiu sa ndècu ndɨhɨ‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\