1 TESALONICENSES 4

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ cúndèdóho‑ndo na càháⁿ‑í nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ Xítohó Jesucrìstú, chi mee‑gǎ cuìní‑gá sá cádá‑ndó nàcuáa ní dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo cuèndá cuu váha iní Yǎ Ndiǒxí núú‑ndó, te ducaⁿ‑ni càda‑ndo ndéé núú cuàháⁿ núú věxi. 2Te nchòhó sa nàha‑ndo nacuáa ní cáháⁿ‑ndɨ́ núú‑ndó, chi ní cáháⁿ‑ndɨ́ nàcuáa ní táúchíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú te ní cachí‑gá sá 3Yá Ndiǒxí cuìní‑gá sá cádá ndǎá‑ó cùndecu‑o ichi‑gá. Te nchoo cuè tée vá càháⁿ ndɨhɨ‑o ñǎyiu dɨ̀hɨ́ te núu ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑ó cùú‑yu, te ni cuè ñáyiu dɨ̀hɨ́ vá càháⁿ ndɨhɨ́‑yu tée núu ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ́‑yu cùu‑güedé. 4Te núu xíǎⁿ nchaa nchòhó tnàha tée‑í ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ cùndecu ñadɨhɨ́‑ndó, te dɨu‑ni ducaⁿ nchòhó cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ cùndecu yɨɨ‑ndo, te mee‑ni tnǔhu yɨñùhu cáháⁿ ndɨhɨ tnàha‑ndo. 5Te vá cání cuèhé cani duha iní‑ndó dàtná quídé cuè ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí. 6Te ni ɨ̀ɨⁿ‑ndo vá cání ìní‑ndó dàndahú‑ndó tnàha tée‑ndo cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo ñàdɨhɨ́‑güedé. Te ducaⁿ‑ni nchòhó cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu vá cání ìní‑ndó dàndahú‑ndó tnàha dɨhɨ́‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo yɨ̀ɨ́‑yu. Chi núu ducaⁿ na càda‑ndo, te Yá Ndiǒxí ío dandòho ñaha‑gá xii‑ndo dàtná ní cachí‑ndɨ́ ndéé díhna. 7Chi Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑o cuèndá sá cádá‑ó mèe‑ni sá vǎha, te ñá dɨ́ú sǎ cuèhé sá dúhá. 8Te nchaa ñáyiu na càda sáá iní‑xi tnúhu càháⁿ‑ndɨ́, te quìde sáá iní‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, chi ñá dɨ́ú tnǔhu tée ñuyíú‑a cùu‑xi, chi tnúhu Yá Ndiǒxí, Yaá ní taxi Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o cuu‑xi. 9Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi cachí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cúú ìní tnáhá‑ndó, chi Yá Ndiǒxí sa ní dánèhé ñáhá‑gǎ xii‑ndo nàcuáa cuu iní tnáhá‑ndó, ndɨhɨ nàcuáa cuu iní‑ndó dàva‑gá tnàha ñáyiu‑ndo. 10Te ducaⁿ xǐquide‑ndo ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Macèdoniá. Te càháⁿ ndàhú‑ndɨ́ núú‑ndó sǎ cádá ndǎá‑gá‑ndó, te cuita cuu iní‑gá‑ndó cuè tnaha ñáyiu‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ. 11Te cada ndee ìní‑ndó cùndecu ñucaxi iní‑ndó, te cuhuⁿ iní‑ndó chìuⁿ mee‑ndo, te xíǎⁿ cada‑ndo dàtná ní dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo. 12Te ducaⁿ te tnàhá nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí cáháⁿ váha‑yu cuèndá‑ndó, te ducaⁿ te ñá túú tnàhí‑gá ná cùmání xii‑ndo. 13Te vitna na càchí tnúhu‑ndɨ́ xii nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú cuèndá nchaa ñáyiu sa ní xíhí, ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí cuèndá sá vǎ ndɨ̀hú iní‑ndó cuèndá‑yu dàtná xǐquide nchaa ñáyiu ñá túú yɨ̀hɨ iní‑xi sá quíxí tùcu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a. 14Te nchoo sàndáá iní‑ó sǎ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú te ní ndoto‑gá ní dándótó ñàha Yá Ndiǒxí, te sàndáá tucu iní‑ó sǎ dàtná ní dándótó Yǎ Ndiǒxí Xítohó Jesucrìstú, ducaⁿ dàndoto‑gá nchaa ñáyiu ní xíhí ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑gá. 15Te na càchí tnúhu tucu‑ndɨ́ ɨngá tnúhu nàcuáa ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú, chi ní cachí‑gá sá ná sàá nduu quìxi tucu‑gá te nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá ndécú vǐvú ñuyíú‑a vá códó nùú‑yu núú ñǎyiu ní xíhí ndaa andɨu, chi jùndú candeca ñaha‑gǎ xií‑yu ndaa. 16Chi Xítohó Jesucrìstú quee túu‑gá andɨu, te cana‑gá nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá, te òré‑áⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑gá te òré‑áⁿ, cáháⁿ ɨɨⁿ cútú te òré‑ni‑áⁿ ndoto nchaa ñáyiu ní xíhí, ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá. 17Te dǎtnùní nchaa nchoo ñǎyiu xǐndecu vǐvú ñuyíú‑a naníhí tnáhá‑ó ndɨ̀hɨ́‑yu, te ndanchita‑o ndɨ̌hu‑o xɨ̀tɨ́ vícó naníhí tnáhá‑ó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, te candeca ñaha‑gǎ xii‑o ndàa andɨu cundecu ndɨhɨ‑o‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 18Núu xíǎⁿ chí cuǎha tnàha tnúhu ndee ìní, te vá ndɨ̀hú iní‑ndó chi naníhí tàhú‑ndó nǔú‑gǎ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\