1 TESALONICENSES 5

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi sá càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ quíxí tùcu‑gá, te ni ñà túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi sá càchí tnúhu‑í xii‑ndo nǎsa cada‑xi òré quixi‑gá. 2Chi nchòhó sa nàha ndáá‑ndó sǎ Xǐtohó Jesucrìstú quixi‑gá nduu ñà túú yɨ̀hɨ iní‑ó, chi dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ ñadúhú cada‑gá òré quixi‑gá, chi nduu ñà túú nǎ yɨ́hɨ́ ìní‑ó quìxi tucu‑gá. 3Te sáá nduu te cachí nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha: “Vitna ío váha cùu iní‑ó ndècu‑o, te ñá túú‑gǎ ná cúmǎní xii‑o”, duha quesàhá‑yu. Te ñáyiu‑áⁿ òré ñá túú nǎ yɨ́hɨ́ ìní‑yu, te quèxio tnúndòho tnúhu ndàhú sá cúú‑xǐ‑yu. Chi cada‑xi dàtná quídé‑xí ɨ̀ɨⁿ ñáyiu dɨ̀hɨ́ ní tnahá òré cacu déhe‑xi, chi na iní‑yu ní dátnùhú ñáhá‑xí te vá cǎcu‑yu núú tnǔndòhó‑yu, te ducaⁿ sǎ tnàhá‑xi yáha nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá, chi na iní‑yu quexìo tnúndòho sá cúú‑xǐ‑yu te vá cǎcu‑yu núú tnǔndòho‑áⁿ. 4Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ñá túú‑gǎ ndécú‑ndó ìchi cuehé ichi duha, núu xíǎⁿ sa yɨ̀hɨ‑ná iní‑ndó ndùu quixi‑gá te vá yǎha‑ndo dàtná yáha nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá, chi ñáyiu‑áⁿ ñà túú nǎ yɨ́hɨ́ ìní‑yu sá quíxí‑gǎ. Te na iní‑yu quexìo‑gá dàtná quídé ñàdúhú na iní‑ó quɨ̌hu‑güedé vehe‑o dùhu‑güedé ducaⁿ càda‑gá òré quixi‑gá. 5Te nchoo ñà túú‑gǎ ndécú‑ó ìchi cuehé ichi duha, te ichi‑áⁿ cúú‑xí dàtná ɨɨⁿ ichi nee ndècu‑o ni cuu, te vitna sa ní ngúndecu‑o ìchi váha, te ducaⁿ chi Yá Ndiǒxí ní dándíxí tǔu‑gá iní‑ó cuèndá cutnùní iní‑ó nàcuáa ndùu cuendá‑gá. 6Te xìni ñuhu‑xi dandixi túu‑o ìní‑ó, te cada váha‑o cùndecu‑o ichi‑gá, te vá cádá‑ó dàtná quídé nchàa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑gá, chi ñáyiu‑áⁿ ñà túú‑gǎ quídé cuèndá‑yu te núu quìde váha‑yu àdi ñá túú quìde váha‑yu ndècú‑yu. 7Te nchaa ñáyiu quìde cuehé quídé dùha cuú‑yu dàtná ɨɨⁿ ñáyiu xìdí àdi xíni, chi ñá túú quìde cuendá‑yu nàcuáa cadá‑yu ɨɨⁿ sá vǎha dàtná cuìní Yǎ Ndiǒxí. 8Te nchòhó ñáyiu sa ní cutnùní iní‑xi nàcuáa ndùu ichi váha, dandìxi túu‑ndo ìní‑ndó cùndecu‑ndo, te quɨndáá ndisa iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te cuu iní‑ndó cuè tnaha ñáyiu‑ndo te ducaⁿ te vá táxí tnùní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá xìi‑ndo. Te ío cuhuⁿ iní‑ndó sǎ cúndècu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 9Chi Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó nǔú ùhú núú ndàhú, chi mee‑gǎ nacuaca ñaha‑gǎ xii‑o cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá, chi ní sándáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú. 10Te mee Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o, te ní ndoto‑gá cuèndá nduu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá andɨu na sàá nduu cuěi sa ní xíhí‑ó, àdi vátá cùú‑gá‑ó. 11Núu xíǎⁿ chí cuǎha tnàha tnúhu ndee ìní, te chindee tnàha‑ndo cundecu‑ndo ichi‑gá dàtná tá quìde‑ndo véxi. 12Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú, càháⁿ ndàhú‑ndɨ́ núú‑ndó sǎ cánèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú cuè tée cùnuu xinu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí, cue tée dànehé ñáhá xìi‑ndo nacuáa cundecu‑ndo ìchi‑gá. 13Te cáháⁿ váha‑ndo ndɨ̀hɨ‑güedé, te cuu iní‑ndó‑güedě, chi nàha‑ndo sá chíúⁿ Yǎ Ndiǒxí quídé‑güedě. Te cundecu ndɨhɨ váha tnàha‑ndo nchaa‑ndo. 14Te càháⁿ ndàhú tucu‑ndɨ́ núú‑ndó sǎ cáháⁿ‑ndó dǒho nchaa ñáyiu ñá túú cuìní cada chìuⁿ, te ducaⁿ cuǎñaha‑ndo tnǔhu ndee ìní xii nchaa ñáyiu quɨ̀yuhu iní‑xi canchicúⁿ nihnu ichi‑gá, te chindee tùcu‑ndo nchaa ñáyiu vátá ngǔnu ichi váha‑gá, te cunduu càhnu iní‑ndó nǔǔ‑yu nchaá‑yu. 15Te cada ndee ìní‑ndó te núu ndècu tnaha ñáyiu‑ndo cùu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo, te vá tnàhá‑ni‑ndo cùu úhú iní‑ndǒ‑yu. Te mee‑ni sǎ vǎha cada‑ndo sǎ cúú‑xí nchàa tnaha ñáyiu‑ndo. 16Te nchaa nduu ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cùndecu‑ndo. 17Te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí. 18Te ndacáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ te núu nándɨ cùu sá yǎha‑ndo ndècu‑ndo, chi ducaⁿ cuìní‑gá cada‑o, te dɨu ducaⁿ ndùu tnúhu càháⁿ Xítohó Jesucrìstú. 19Te vá quèhndé nihnu‑ndo chìuⁿ quide Espíritú Yǎ Ndiǒxí iní‑ndó. 20Te vá cádá sàá iní‑ndó nǔú cuè tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí nàcuáa dàcahu iní ñáhá‑gǎ xii‑güedé. 21Te cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa càháⁿ‑güedé, te tnɨɨ‑ndo nchàa tnúhu váha càháⁿ‑güedé. 22Te daña‑ndo nchàa ichi cuehé ichi duha. 23Te mee Yǎ Ndiǒxí quídé‑gǎ ío váha cùu iní‑ó ndècu‑o ichi‑gá. Te xìcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ sá ná càda íí ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te na còto ñaha‑gá xii‑ndo ndɨ̀hɨ iní‑ndó cuèndá sá vǎ cádá‑gǎ‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te dɨu‑ni ducaⁿ na càda‑gá sá cúú‑xí‑ndó nděé ná sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a. 24Chi Yá Ndiǒxí Yaá ní cáháⁿ ñáhá xìi‑o cada‑gá nàcuáa ní cáháⁿ‑gá, te chindee ñàha‑gá xii‑ndo. 25Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, cácáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí sá ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndɨ́. 26Te cúñaha‑ndo xìi nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú sá nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndɨ́ quídé ndèe iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo ndɨ̀hɨ́‑yu. 27Te vitna mee Yǎ Ndiǒxí ndéhé‑gǎ sá càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ dácuàha‑ndo tutú‑a núú nchàa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi‑gá. 28Te Xítohó Jesucrìstú ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nǔú cuàháⁿ núú věxi. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\