1 TIMOTEO 4

1Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ ndáá‑xi sá sàá nduu dàña nihnu dava ñáyiu ndècu ichi‑gá vá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑gǎ‑yu xii‑gá, te ducaⁿ chi cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha dandàhú ñáhá‑xí xìí‑yu, te mee‑nǎ nchaa tnúhu càháⁿ nchaa ñáyiu cùndɨhɨ nchaa espíritú‑áⁿ cuhuⁿ iní‑yu. 2Te nchaa ñáyiu ducaⁿ cùndɨhɨ cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ío dàndahú méé‑xí chi càchí‑yu sá càháⁿ ndáá‑yu te ñá ndàá, te ñá túú tnàhí‑gá ná quídé‑xí ìní‑yu cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. 3Te ñáyiu‑áⁿ quesàhá‑yu sá vǎ cúú càndeca tnaha ñáyiu, te ni vǎ cúú càxí‑yu dava núú sǎ xìní‑yu caxí‑yu, dico Yá Ndiǒxí ní cadúha‑gá nchaa sá nchító‑ó cuèndá caxi‑o, te cuìní‑gá sá ncháá nchòo ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá ndacáⁿ táhú‑ó nǔú‑gǎ òré caxi‑o. 4Te nchaa sá nǐ cadúha Yá Ndiǒxí cúú‑xí sǎ vǎha te vá dáquèe tɨ́hú‑ó, te xìni ñuhu‑xi ndacáⁿ táhú‑ó nǔú‑gǎ cuèndá nchaa xíǎⁿ. 5Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá sá méé‑gǎ quídé‑gǎ cúú‑xí sǎ vǎha sá cúú‑xí‑ó te núu na ndàcáⁿ táhú‑ó nǔú‑gǎ. 6Te núu na dàcuaha‑n ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú nchaa nàcuáa càháⁿ‑í‑a ña, te cuu‑n ɨ̀ɨⁿ tée quìde ndáá xínú cuèchi núú‑gǎ, te nducu ndèe‑ni‑n dacuaha‑n tnúhu Yá Ndiǒxí sá sàndáá iní‑n, te canchicúⁿ nihnu‑ni‑n càda‑n nchaa nacuáa càháⁿ‑gá, te núu ducaⁿ nà cada‑n, te níhí ndéé‑n cùndecu‑n ichi‑gá. 7Te vá cádá cuèndá‑n nchàa cuendú cuèhé cuèndú duha càháⁿ ñáyiu, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cuèndú sá ñà túú nàndɨ́hɨ cuèndá sá ñà túú nǎ cumání‑n cùndecu‑n núú Yǎ Ndiǒxí. 8Te núu ɨɨⁿ chìuⁿ cada‑o te nàcaá luha yɨquɨ‑o te nàndɨ́hɨ‑xi luha, dico ío‑gá nándɨ̌hɨ‑xi te núu cada‑o sǎ cúndècu yɨñuhu‑o núú Yǎ Ndiǒxí. Te núu ducaⁿ na càda‑o te cùu‑xi ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ó vìtna, te nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ducaⁿ cùu‑xi ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ó. 9Te xìni ñuhu‑xi sá ncháá‑ndó quɨ̀ndáá iní‑ndó nchàa tnúhu càháⁿ‑í‑a chi cùu‑xi tnúhu ndáá. 10Te vitna ío ndùcu ndee‑o quide‑o chiuⁿ Yá Ndiǒxí Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú te quìde ndee iní‑ó cuèndá nchaa sá quídé ñàha ñáyiu xii‑o, chi sàndáá iní‑ó sǎ dɨ́ú‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑o. Te nchaa ñáyiu cùndahú iní ñáhá‑gǎ te chìndee ñaha‑gá xií‑yu, dico ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá ío‑gá cúnùú‑yu chìndee ñaha‑gá xií‑yu, chi dàcácu nihnu ñaha‑gǎ núú ùhú núú ndàhú. 11Te nchaa tnúhu‑áⁿ cǔñaha‑n xìí‑yu, te cáháⁿ‑n dǒho‑yu sá ná càdá‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ‑xi. 12Te ío cada váha‑n cùndecu‑n cuendá sá vǎ yǒo daquèe tɨ́hú ñáhá xìi‑n cuendá sá cúú‑n těe cuechi, te ío váha cada‑n nchàa sá tàú‑n càda‑n cuendá ducaⁿ cànchicúⁿ nihnu nchaa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te vii vii cáháⁿ ndɨ̀hɨ́‑n‑yu, te cuu iní‑n‑yu, te ío quɨndáá iní‑n Yǎ Ndiǒxí, te mee‑ni sǎ vǎha cani iní‑n, te ducaⁿ càda‑n cuendá canchicúⁿ nihnú‑yu. 13Te nɨni cùyaa‑í quixi‑í, te ío nducu ndèe‑n cáháⁿ ndodo‑n tnǔhu Yá Ndiǒxí núǔ‑yu, te dacuàhá‑n‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu‑gá, te cáháⁿ‑n dǒho‑yu nàcuáa cuu vii cuu váha iní‑yu cundecú‑yu ichi Yá Ndiǒxí. 14Te vá dáñá ndèé‑n càda‑n nacuáa ndùu táhú nǐ taxi Yá Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ‑n cǔtnàhá ní sacáⁿ ndodo cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ndaha‑güedé dɨ́quɨ́‑n, te ní cachí tnúhu‑güedé sá dúcáⁿ nǐ cuiní Yǎ Ndiǒxí cunduu. 15Te nɨ yùhu nɨ iní‑n càda‑n nchaa nacuáa càháⁿ‑í‑a cuèndá sá ná quìní ñáyiu sá ǐo‑gá váha ta quìde‑n cuáháⁿ. 16Te ío váha cundehe‑n nchàa nacuáa quìde‑n, ndɨhɨ nchaa nàcuáa dànehé‑n‑yu, te vá dáñá ndèé‑n dùcaⁿ cada‑n. Te núu ducaⁿ na càda‑n te nduu táhú‑n cùndecu váha‑n nǔú Yǎ Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ nchaa ñáyiu na tèdóho nchaa tnúhu càháⁿ‑n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\