2 CORINTIOS 10

1Te Xítohó Jesucrìstú ío càhnu iní‑gá, te cùndahú iní ñáhá‑gǎ xii‑o chìndee ñaha‑gá, núu xíǎⁿ yúhú té Pǎblú ducaⁿ quìde‑í càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó nàcuáa cada‑ndo. Te dava‑ndo càchí‑ndó sǎ yǔhú ío ndàhú iní‑í òré ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo, te òré ñá túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo te ío ñɨɨ́ cáà‑í. 2Te càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ cádá‑ndó nàcuáa vá càháⁿ ñɨɨ́‑í núú‑ndó òré quixi‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo. Te cuìní‑í sá ndɨ̀hɨ tnúhu ñɨɨ́ iní‑xi cáháⁿ ndɨhɨ‑í cue ñáyiu càchí sá ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑í ndɨhɨ cue ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 3Te nchúhú cùu‑ndɨ́ cue tée ñuyíú‑a, dico ndùcu ndee‑ndɨ́ quídé‑ndɨ̌ nàcuáa ndàcu‑ndɨ́ dáquèe tɨ́hú‑ndɨ̌ nchaa sá cuèhé sá dúhá, dico ñá dɨ́ú mèe‑ndɨ́ ducaⁿ ndàcu‑ndɨ́ quídé‑ndɨ̌, 4te ni ɨ̀ɨⁿ sá ìó ñuyíú‑a ñá túú chìndee ñaha‑xi, chi mee Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndɨ́ dáquèe tɨ́hú duuⁿ‑ndɨ́ nchaa núú sǎ cuèhé sá dúhá. 5Te xíǎⁿ nǔu nìhí‑ndɨ́ tnúhu càháⁿ‑ndɨ́ sàdɨ́‑ndɨ́ yuhu cue ñáyiu càháⁿ tnúhu sá ñà túú cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí, ñáyiu xǐquide nínu mee‑xi càchí sá ñà túú nàndɨ́hɨ tnúhu‑gá. Te quìde‑ndɨ́ sá ñǎyiu‑áⁿ quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 6Te nchúhú sa ndècu túha‑ndɨ́ sá dáquètɨ́hú‑ndɨ̌ cue ñáyiu ñá túú cuìní cada nàcuáa cuìní Xítohó Jesucrìstú, dico díhna‑gá xíní ñùhu‑xi sá ncháá nchòhó ñáyiu cuìní cada nàcuáa cuìní‑gá cundáá‑ndó. 7Te nchòhó nàcuáa ndùu sá ndéhé‑ndó te ducaⁿ sàni iní‑ndó, dico vá dúcáⁿ càni iní‑ndó cuèndá‑ndɨ́. Chi núu cùtnuní ndáá iní‑ndó sǎ cúú‑ndó cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te dɨu‑ni ducaⁿ tàú‑ndó càni iní‑ndó cuèndá‑ndɨ́ tucu. 8Te Xítohó Jesucrìstú ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́ sá dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo nàcuáa cuita cuehnu nihnu‑ndo ìchi‑gá quɨ́hɨ́ⁿ, te ñá dɨ́ú sǎ dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo nàcuáa cuíta nihnu‑ndo, te cuěi na chìdo‑gá‑í cáháⁿ‑í cada nínu‑í méè‑í cuèndá tnúhu ndee ìní ní taxi Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́, dico vá cúcàhaⁿ núù‑í chi càháⁿ ndáá‑í. 9Te ñá túú cuìní‑í sá nchòhó cani iní‑ndó sǎ yǔhú dáyùhú ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ‑í núú tùtú‑í. 10Te dava‑ndo càchí‑ndó sǎ ténàá ñáhà‑í xii‑ndo nǔú tùtú‑í, te mee‑ni tnǔhu càhnu sá ǐo cùnuu cuu‑xi, te càchí tucu‑ndo sǎ òré ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo te ñá túú càa‑í sá cúù‑í ɨɨⁿ tée cùu váha cùu dico iní‑ndó, te càchí tucu‑ndo sǎ ñà túú tnàhá iní‑ndó nàcuáa quìde‑í òré dácuàha ñaha‑í xii‑ndo. 11Te nchòhó ñáyiu ducaⁿ càháⁿ cada cuèndá váha‑ndo sǎ dàtná‑ni càháⁿ‑ndɨ́ núú tùtú‑ndɨ́ dɨu‑ni ducaⁿ quìde‑ndɨ́ òré ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑ndɨ́ xii‑ndo. 12Te nchúhú, vá cúú tnàhí cáháⁿ‑ndɨ́ sá ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑ndɨ́ ndɨhɨ cue ñáyiu càháⁿ váha cuèndá méé‑xí, chi ñáyiu‑áⁿ sání ìní‑yu ná cúú sǎ vǎha te quìdé‑yu te xíǎⁿ càchí‑yu sá ǐo váha quìdé‑yu, te càchí‑yu sá quídé vǎha‑gá‑yu dàcúúxí tnàha ñáyiú‑yu, te sá dúcáⁿ càháⁿ‑yu te quìdé‑yu dàtná quídé cuè ñáyiu ñá túú tnàhí cùtnuní iní‑xi. 13Te dico nchúhú ñá túú xìdó‑ndɨ́ cáháⁿ váha‑ndɨ́ cuèndá‑ndɨ́, chi càháⁿ váha‑ndɨ́ cuèndá‑ndɨ́ dico nàcuáa ndùu chiuⁿ ní taxi Yá Ndiǒxí càháⁿ‑ndɨ́, chi mee‑gǎ ní cachí‑gá ndèé není sáá‑ndɨ́ cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá, te ní sáá‑ndɨ́ ndéé ñuú‑ndó càháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá. 14Te vitna ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ tnúhu ndee ìní sá tnàhá nchòhó cuu cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo, chi díhna‑gá nchúhú ní quixi‑ndɨ́ ní cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu Xítohó Jesucrìstú ñuú‑ndó, tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó. 15Te nchúhú ñá túú quìde cahnu‑ndɨ́ méé‑ndɨ̌ cuèndá chìuⁿ quide dava‑gá‑güedé quesaha‑ndɨ̌ sá chíúⁿ mèe‑ndɨ́ cúú‑xí. Te cuìní‑ndɨ́ sá nchòhó cuita quɨndáá‑gá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te ducaⁿ te níhí‑gǎ‑ndɨ́ nàcuáa cada‑ndɨ́ chìuⁿ‑gá nchaa dava‑gá xichi núú nǐ cachí‑gá cada‑ndɨ́ chìuⁿ‑gá. 16Chi cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, te yáha‑gá‑ndɨ́ ñuú‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndɨ́ nchaa dava‑gá xichi cáháⁿ‑ndɨ́, te vá cádá càhnu‑ndɨ́ méé‑ndɨ̌ cuèndá chìuⁿ sá sà ní quide dava‑gá‑güedé. 17Te cue ñáyiu cuìní cada càhnu mee‑xi te vá dúcáⁿ càdá‑yu, chi mee Xǐtohó Jesucrìstú ná càda cahnú‑yu‑gá. 18Te nchaa ñáyiu na càháⁿ váha Xítohó Jesucrìstú cuèndá‑yu, ñáyiu‑áⁿ cúdɨ̀ú‑yu núú‑gǎ, te ñá túú cùdɨú‑yu núú‑gǎ cuèndá sá càháⁿ váha‑yu cuèndá méě‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\