2 CORINTIOS 11

1Te cuìní‑í sá nchòhó cada ndee ìní‑ndó cùndedóho‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í, chi cáháⁿ‑í dàtná càháⁿ cue ñáyiu ñá túú cùtnuní iní‑xi, te cuěi nása‑gá ná cùnduu tnúhu cáháⁿ‑í dico chí cádá ndèe iní cundedóho‑ndo. 2Chi yúhú ío ñùhu iní ñáhà‑í xii‑ndo dàtná ñúhú ìní ñáhá mèe Yá Ndiǒxí xii‑o, te ní cáháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú‑ndó nǔu xíǎⁿ ní tnahá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá vitna, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑í te cada iní‑ndó sǎ yǔhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ tée xìca ndáhú te nchòhó cúú‑ndó dàtná ɨɨⁿ xíchí cuéchí, te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ tée tnándaha ndɨhɨ xíchí cuéchí‑ǎⁿ. Te ducaⁿ càda iní‑ndó chi na sàá nduu te yúhú na càni cuendá ñáhà‑í xii‑ndo nǔú Xǐtohó Jesucrìstú, te cuu‑ndo ñǎyiu vá cúndècu tnahí‑gá cuéchi‑xi. 3Te yùhú‑í sá sàcuíhná dandàhú ñáhá‑xí xìi‑ndo vá cání‑gǎ iní‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ndo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú dàtná nchìcúⁿ nihnu‑ndo vìtna. Te yùhú‑í ná yáha‑ndo dàtná ní yáha tá Èvá, chi sácuíhná nǐ nduu‑xi cóó nǐ dándàhú ñáhá‑xí xìi‑xi, chi sácuíhná‑ǎⁿ ǐo váha ní xito‑xi nàcuáa ní quide‑xi ní dándàhú‑xi tá Èvá‑áⁿ. 4Te nchòhó, quídé ndèe iní‑ndó sàcúndedóho‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ cue tée càháⁿ ɨngá núú tnǔhu cuèndá Jèsús tnúhu sá ñà túú dànehé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo, te quìde ndee tucu iní‑ndó ndèdóho‑ndo dànehé ñáhá‑güedě xii‑ndo cuèndá ɨngá espíritú, te ñá dɨ́ú cuèndá Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑ndo dànehé ñáhá‑güedě xii‑ndo, te quìde ndee tucu iní‑ndó ndèdóho‑ndo dànehé ñáhá‑güedě xii‑ndo ɨ̀ngá núú tnǔhu sá càchí‑güedé càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ndó, te ñá dɨ́ú nàcuáa ndùu tnúhu sá ni sàndáá iní‑ndó cuèndá naníhí tàhú‑ndó càháⁿ‑güedé. 5Te cue tée ducaⁿ càháⁿ‑áⁿ càchí‑güedé sá Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá xii‑güedé xícá cùu‑güedé càháⁿ‑güedé tnúhu‑gá te ío cùnuu‑güedé, dico ñá ndàá sá càháⁿ‑güedé tnúhu‑gá. Te yúhú cútnùní iní‑í sá cuè tée‑ǎⁿ ñá túú cùnuu‑güedé dàtná cúnùu yúhú. 6Te cuěi ñá túú càháⁿ‑í dàtná càháⁿ cue tée ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi dico ío váha cùtnuní iní‑í cuèndá nchaa sá dácuàha‑í, te yúhú sa quìde‑í nàcuáa cutnùní iní‑ndó sǎ ǐo váha cùtnuní iní‑í nàcuáa ndùu nchaa tnúhu càháⁿ‑í. 7Te cudana te sàni iní‑ndó sǎ yǔhú ñá túú ní quìde váha‑í sá nǐ quide‑í méè‑í dàtná ɨɨⁿ tée ío ndàhú iní‑xi, chi ñá túú ní xìcáⁿ‑í yáhu‑í núú‑ndó cuèndá sá nǐ cáháⁿ‑í tnúhu Yá Ndiǒxí tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó nǔú‑ndó. 8Te ní queheⁿ‑í díhúⁿ nǐ taxi dava‑gá cue ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, te díhúⁿ‑ǎⁿ nǐ dándóñùhu‑í ní saaⁿ‑í nchaa sá nǐ xini ñùhu‑í cútnàhá ní cáháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú‑ndó. 9Te cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo te áma ní xóo cumání sǎ xíní ñùhu‑í, te ñá túú nǎ ní xǐcáⁿ‑í núú ni ɨ̀ɨⁿ‑ndo. Chi cue ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Macèdoniá ní quixí‑yu ní taxí‑yu sá cúmǎní xii‑í, te ñá túú tnàhí ni dàsatú iní ñáhà‑í xii‑ndo cǎcáⁿ‑í núú‑ndó nǔu ná cúú sǎ xíní ñùhu‑í, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑í. 10Te dɨu‑ni duha cáháⁿ váha‑í cuèndá‑í te ni ɨ̀ɨⁿ cue ñáyiu distrìtú Acǎyá vá nìhí‑yu tnúhu cúñàhá‑yu xii‑í cuèndá cadɨ́‑yu yuhu‑í. Te mee Xǐtohó Jesucrìstú náhá‑gǎ sá ndàá càháⁿ‑í dàtná càháⁿ ndáá méé‑gǎ. 11Te cudana te sàni iní‑ndó sǎ sà dúhá càháⁿ‑í te ñá túú cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo, dico ñáhá chi mee Yǎ Ndiǒxí náhá‑gǎ sá yǔhú ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo. 12Te nàcuáa‑ni ta quìde‑í véxi te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑í cuèndá sá cuè tée cuìní cada nínu mee‑xi càchí sá ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu ndɨhɨ ñaha‑güedé xii‑í vá nìhí‑güedé tnúhu cáháⁿ‑güedé cachí‑güedé sá ɨ̀ɨⁿ‑ni chiuⁿ quide ndɨhɨ ñaha‑güedé xii‑í. 13Te cue tée‑áⁿ càchí‑güedé sá Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá xii‑güedé xícá cùu‑güedé càháⁿ‑güedé tnúhu‑gá dico ñá ndàá, chi mee‑ni dàndahú‑güedé ñáyiu ndɨhɨ tnúhu càháⁿ‑güedé, te quìde‑güedé dàtná quídé cuè tée càháⁿ tnúhu Xítohó Jesucrìstú dico ñá ndàá sá cúú‑güedě cue tée càháⁿ tnúhu‑gá. 14Te vá cúñǔhu‑o sǎ dúcáⁿ quìde cue tée‑áⁿ, chi mee sàcuíhná quídé‑xí sǎ cúú‑xí dàtná ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú ǐo váha càa ndecu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá sá xínú cuèchi‑xi xíáⁿ. 15Te xíǎⁿ vá cúñǔhu‑o sǎ cuè tée xìnu cuechi núú‑xi quìde‑güedé sá cúú‑güedě cue tée quìde váha chi ñá ndàá sá quídé vǎha‑güedé chi dàndahú‑güedé ñáyiu. Te nàcuáa ndùu nchaa sá quídé‑güedě te ducaⁿ nàcháhu‑güedé núú Yǎ Ndiǒxí. 16Te yúhú càháⁿ tucu‑í dóho‑ndo sǎ vǎ cání ìní‑ndó sǎ yǔhú cúù‑í ɨɨⁿ tée càháⁿ lùcú càháⁿ duha, te núu dava‑ndo dùcaⁿ sani iní‑ndó dico chí cádá ndèe iní cundedóho‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í cuèndá ducaⁿ tnàhá‑í cada nínu‑í méè‑í. 17Te vitna na càháⁿ‑í dàtná càháⁿ ɨɨⁿ tée ñá túú cùtnuní iní‑xi, chi tnúhu cáháⁿ‑í ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi ndɨhɨ tnúhu Xítohó Jesucrìstú, chi vitna cáháⁿ‑í nàcuáa cada nínu‑í méè‑í. 18Te ío cuéhé ñǎyiu quìde nínu mee‑xi cuèndá nchaa sá ìó ñuyíú‑a te xíǎⁿ nǔu tnàhá‑í cuìní‑í cada nínu‑í méè‑í. 19Chi cùtnuní sá nchòhó quídé ndèe iní‑ndó sàcúndedóho‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ cue tée càháⁿ lùcú càháⁿ duha, te ducaⁿ quìde ndee iní‑ndó sàcúndedóho‑ndo tnǔhu càháⁿ‑güedé chi càchí‑ndó sǎ ǐo túha‑ndo. 20Te nchòhó, quìde ndee iní‑ndó tnɨ̀ɨ‑ndo nchaa tnúhu càháⁿ cue tée quìde yica ñaha xii‑ndo sá cúnú cuèchi‑ndo núú‑güedě, te xìcáⁿ‑güedé nándɨ sá xìcáⁿ‑güedé núú‑ndó, te tàxi tnuní ñáhá‑güedě xii‑ndo, te quìde‑güedé sá ǐo cùnuu‑güedé ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑güedé xii‑ndo, te càniha‑güedé xii‑ndo, te cuěi nchaa xíǎⁿ quídé ñàha‑güedé xii‑ndo dico quìde ndee‑ni iní‑ndó. 21Te nchòhó càchí‑ndó sǎ cúú‑ndɨ̌ cue tée ñá túú ní cùyɨɨ cada nándɨ sá cádá, te ndáá chi ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑ndɨ́ ndɨhɨ cue tée ducaⁿ xǐquide. Dico núu cue tée‑áⁿ cúyɨ̀ɨ‑güedé quídé nǐnu‑güedé méé‑güedě, te tnàhá‑í cúyɨ̀ɨ‑í ducaⁿ càda‑í. Te sá dúhá càháⁿ‑í te càháⁿ‑í dàtná ɨɨⁿ tée ñá túú cùtnuní iní‑xi. 22Te núu quìde cahnu‑güedé méé‑güedě cuèndá sá càháⁿ‑güedé tnúhu hèbreú, te yúhú tucu dɨu‑ni tée càháⁿ tnúhu hèbreú cúù‑í, àdi quide cahnu‑güedé méé‑güedě cuèndá sá cúú‑güedě cue tée isràél, te yúhú tucu tnàhá‑í cúù‑í tée isràél, àdi quide cahnu‑güedé méé‑güedě cuèndá sá cúú‑güedě ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám, te tnàhá yúhú cúù‑í ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám tucu. 23Àdi quide cahnu‑güedé méé‑güedě cuèndá sá sání ìní‑güedé sá dɨ́ú nǔú Xǐtohó Jesucrìstú xínú cuèchi‑güedé, dico yúhú ío‑gá xínú cuèchi ndisa‑í núú‑gǎ. Te sá dúhá quìde cahnu‑í méè‑í te càháⁿ‑í dàtná ɨɨⁿ tée ñá túú cùtnuní iní‑xi, te yúhú cúù‑í ɨɨⁿ tée ío‑gá quídé chìuⁿ‑gá dàcúúxí cuè tée‑áⁿ, te vài xito ní cuu càniha ñáyiu xii‑í, te vài xito ní cuu chìhi ñahá‑yu vecaá xii‑í, te vài xito ní cuu cǎcu cǎcu cahni ñaha ñáyiu xii‑í. 24Te cue ñáyiu isràél ní canìhá‑yu xii‑í úhúⁿ xito, te ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ xito ní canìhá‑yu ní dáquěe‑yu ócó sáhúⁿ cúmí ñɨɨ sátà‑í. 25Te úní xito ní caniha tùcu ñáyiu xii‑í ndɨhɨ carrùtí, te ɨɨⁿ xito ní sáha yúú ñáhǎ‑yu xii‑í, te ní cuu úní xito quěe naa bàrcú xɨtɨ́ ndute òré sácǔhuⁿ‑í, te ɨɨⁿ xito ío ní ndoho‑í ní xíndecu‑í ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ niú núú ndute làmár. 26Te ío tɨtnɨ́ xichi ní cuu xìca cuu‑í, te dava xichi ní cácu cuido ñaha ndùte ñuhu xii‑í, te dava xichi ní cácu duhu ñàdúhú nchaa ndachìuⁿ‑í, te dava xichi ní cácu cada ñaha cuè ñáyiu cùu ndɨ mee‑í ɨɨⁿ sá cádá ñàhá‑yu xii‑í, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ cácu cada ñaha tùcu cue ñáyiu ñá túú cùu ndɨ mee‑í ɨɨⁿ sá cádá ñàhá‑yu xii‑í ní cùu, te cuěi xɨtɨ́ ñuú te cuěi xɨtɨ́ yucu cǎcu cǎcu cada ñaha ñǎyiu xii‑í ɨɨⁿ sá cádá ñàhá‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ cǎcu cǎcu quiní‑í tnúndòho oré ñúhù‑í bàrcú cuáháⁿ núú ndute làmár. Te cue ñáyiu càchí sá ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú te ñá ndàá cǎcu cǎcu cada ñàhá‑yu xii‑í ɨɨⁿ sá cádá ñàhá‑yu. 27Te ío ndòho‑í cuèndá chìuⁿ quide‑í chi ío xàú‑í, te ní cuu vài xito ñá túú xìdí‑í, te tɨtnɨ́ xito ní cuu xìhí víhì‑í docó, te tɨtnɨ́ xito ní cuu yìchí‑í ndute, te tɨtnɨ́ xito ní cuu ñá túú tnàhí ná xéxì‑í cuèndá chìuⁿ quide‑í, te tɨtnɨ́ xito ní cuu ndòho‑í sá vǐxiⁿ, te tɨtnɨ́ xito ní cuu ñá túú nìhí‑í dóó cuihnu‑í. 28Te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ chi ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ío sàni iní‑í cuèndá nchaa ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú xǐndecu nchaa xichi. 29Te nděda‑ni càa ñáyiu ñá túú nìhí ndéé cùndecu ichi Xítohó Jesucrìstú, te ío cùndahú iní‑í chi sànuu sá tnàhá‑í ñá túú nìhí ndéè‑í cundecu‑í ichi‑gá sá dúcáⁿ quìdé‑yu. Te núu ɨɨⁿ ñáyiu quìdé‑yu sá ɨ̀ɨⁿ nchohó ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú quídé‑ndó ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo te vá cúú vǎha iní‑í chi cudéèⁿ‑í. 30Te núu xìni ñuhu‑xi sá cádá càhnu‑í méè‑í, te cuu ducaⁿ càda‑í te cáháⁿ‑í mee‑ni cuèndá nchaa sá quídé nàcuáa ñá túú nìhí ndéé yɨ̀quɨ cuñú‑í. 31Te Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú náhá‑gǎ sá yǔhú càháⁿ ndáá‑í núú‑ndó, te dɨu‑gá tàú‑gá cachí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 32Te cútnàhá ní xíndecu‑í ñuú Dàmascú te tée cùu gobiernú tée cùndɨhɨ tée yɨ̀ndaha ñáyiu nàni Aretás ní taxi ndecu‑dé cue tée ní xíndedɨ́ yuyèhe sá ñúhú dòco ñuú cuèndá òré quee‑í te tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑í ní cùu. 33Dico yúhú ní quéè‑í ɨɨⁿ xɨtɨ́ tɨ́dihi, te cue ñáyiu cùndɨhɨ ñaha xii‑í ní queñuhu ñàhá‑yu ndàa ventaná nchìí yɨquɨ naha sǎ ñúhú dòco ñuú‑áⁿ, te ducaⁿ te ní cácu‑í ñá túú ní ndàcu‑güedé tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\