2 CORINTIOS 13

1Te sá quíxì‑í vitna núú ndécú‑ndó cùu‑xi xito cuu úní sá quíxí còto ñaha‑í xii‑ndo. Te càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ òré cundáá cuéchi‑ndo te canehe núú ǔú àdi úní ñáyiu cáháⁿ ndáá nàcuáa ndùu cuéchi‑ndo. 2Te yúhú sa ní cáháⁿ‑í dóho‑ndo cǔtnàhá ní quixi‑í ní quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo xìto cuu úú, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ tucu‑í dóho‑ndo vìtna vátá quíxí tùcu‑gá‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo. Te nchòhó ñáyiu ní cunduu nǐ ngüíta quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá, tenàá ñáhà‑í xii‑ndo òré quexìo‑í te núu vátá dáñá‑gǎ‑ndó nchàa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo te tnàhá nchaa dava‑gá‑ndó tènaá ñáhà‑í xii‑ndo. 3Te nchòhó cuìní‑ndó quìní‑ndó nǔu ndáá sá quídè‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú càháⁿ‑í yuhu‑gá, dico dàvá‑áⁿ cutnùní ndáá iní‑ndó. Te Xítohó Jesucrìstú quídé‑gǎ nàcuáa cutnùní iní‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá te ñá túú quìde‑gá dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ñá túú nìhí ndéé cùndecu. 4Te Xítohó Jesucrìstú ní ndoho‑gá dàtná ɨɨⁿ ñáyiu ñá túú nìhí ndéé cùndecu, chi ní sahni ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí dico mee Yǎ Ndiǒxí ní quide‑gá ní níhí ndéé Xǐtohó Jesucrìstú ní ndoto‑gá ndécú‑gǎ vitna, te tnàhá nchúhú tucu ducaⁿ yǎha‑ndɨ́ ñá túú nìhí ndéé‑ndɨ̌ cundecu‑ndɨ́, dico mee Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndɨ́ nìhí ndéé‑ndɨ̌ ndécú‑ndɨ̌ cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́ Xítohó Jesucrìstú, te xíǎⁿ nǔu ndàcu‑ndɨ́ quídé‑ndɨ̌ nàcuáa tàú‑xi cunduu sá cúú‑xí‑ndó. 5Te chí cádá cuèndá váha te núu ndisa sá sàndáá iní‑ndó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú, te núu ndáá sá ndécú‑ndó ìchi‑gá te cùtnuní iní‑ndó sǎ ndécú‑ndó ndɨ̀hɨ‑gá. 6Te cuìní‑ndɨ́ sá nchòhó cutnùní ndáá iní‑ndó sǎ nchǔhú ndécú ndɨ̀hɨ ndisa‑ndɨ́ Xítohó Jesucrìstú. 7Te nchúhú càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó cuèndá sá vǎ cádá‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te vá cání ìní‑ndó sǎ sà dúcáⁿ càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́‑gá cuèndá‑ndó, te cuìní‑ndɨ́ sá nchòhó cutnùní iní‑ndó sǎ nchǔhú ío ndècu yɨñuhu‑ndɨ́ núú‑gǎ, te ñáhá chi càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́‑gá cuèndá‑ndó chi cuìní‑ndɨ́ sá nchòhó cada váha‑ndo cùndecu‑ndo cuéi sàni iní‑ndó sǎ nchǔhú cúú‑ndɨ̌ cue tée ñá túú ndècu yɨñuhu núú‑gǎ. 8Te nchúhú mee‑ni càháⁿ váha‑ndɨ́ cuèndá tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, te ñá túú càháⁿ‑ndɨ́ ɨɨⁿ tnúhu sá ñà túú tàú‑xi cáháⁿ‑ndɨ́ cuèndá tnúhu‑áⁿ. 9Te cùdɨ́ɨ́ ìní‑ndɨ́ sá ñà túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi cada‑ndɨ́ nàcuáa níhí ndéé‑ndɨ̌ tenàá ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo cǎháⁿ‑ndɨ́ dóho‑ndo, chi nchòhó sa ní níhí ndéé‑ndó ndècu‑ndo ichi‑gá. Te nchúhú càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó cuèndá sá nchòhó cundáá‑ndó cùndecu‑ndo ñá túú‑gǎ ná cumání‑ndó nǔú‑gǎ. 10Te xíǎⁿ nǔu duha ndùu nchaa tnúhu tèe‑í núú tùtú‑a daquìxi‑í ndaha‑ndo vìtna ñá túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo, cuèndá sá òré ná cùndecu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo te vá ǐo níhi cáháⁿ‑í dóho‑ndo nàcuáa ndùu tnúhu ndee ìní ní taxi Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ‑í, chi ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní xii‑í nàcuáa canu ichi ñaha‑ǐ xii‑ndo cuìta cuehnu nihnu‑ndo ichi‑gá quɨ́hɨ́ⁿ, te ñá dɨ́ú cuèndá sá cánúìchi ñaha‑í xii‑ndo cuǐta nihnu‑ndo. 11Te vitna nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú ío quìde ndee iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo, te ío chí ndúcú nàcuáa cada‑ndo cùndáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ñà túú tnàhí‑gá ná cùmání‑ndó nǔú‑gǎ, te ndee ndèe cada iní‑ndó cùndecu‑ndo, te chí cúú ɨ̀ɨⁿnuu cundecu ndɨhɨ tnaha, te ducaⁿ te Yá Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑ndo chi ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te dɨu‑gá quídé‑gǎ ío váha cùu iní‑ó ndècu‑o. 12Te ndɨhɨ tnúhu yɨñùhu chí cádá ndèe iní tnáhá. 13Te nchaa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí ndécú ìha quide ndee iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo. 14Te xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo. Te mee Yǎ Ndiǒxí ná cádá‑gǎ nàcuáa cutnùní iní‑ndó sǎ ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te Espíritú‑gá cundee cùu cahnu iní‑ndó cùndecu‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\