2 CORINTIOS 6

1Te nchoo ɨɨⁿ‑ni cùu‑o quide chiuⁿ‑o cuendá Yǎ Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ càháⁿ ndàhú‑ndɨ́ núú‑ndó sǎ vǎ dìcó‑ni ducaⁿ cùndedóho‑ndo tnǔhu Yá Ndiǒxí, chi cada‑ndo nàcuáa na chìndee ñaha‑ni‑gá. 2Chi mee‑gǎ càchí‑gá ɨɨⁿ xichi núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: Sáá nduu te cundàhú iní ñáhà‑í xii‑ndo chìndee ñaha‑í cuèndá naníhí tàhú‑ndó, te ní sáá nduu tàú‑xi sá cúndàhú iní ñáhà‑í xii‑ndo chìndee ñaha‑í cuèndá naníhí tàhú‑ndó, núu xíǎⁿ ní xíndedóho‑í tnúhu ní cáháⁿ‑ndó te ní chindee ñàha‑í xii‑ndo nàcuáa naníhí tàhú‑ndó. Duha càchí‑gá núú tùtú‑gá. Te vitna cùu‑xi nduu cundahú iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá, te cùu‑xi nduu naníhí tàhú‑ó. 3Te nchúhú ñá túú quìde‑ndɨ́ ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndɨ́ cada‑ndɨ́ sá cúú‑xí ñǎyiu, chi cuìní‑ndɨ́ sá vǎ càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá chìuⁿ quide‑ndɨ́. 4Te nchaa sá quídé‑ndɨ̌ cúú‑xí nàcuáa cutnùní iní cue ñáyiu sá nchǔhú xínú cuèchi‑ndɨ́ núú Yǎ Ndiǒxí, te ío quìde cahnu iní‑ndɨ́ cuèndá nchaa sá ndóhó‑ndɨ̌, chi nándɨ quìde ñaha ñáyiu xii‑ndɨ́, te ducaⁿ‑ni ta quìde cahnu iní‑ndɨ́ cuěi nándɨ‑gá nchaa sá tá yǎha‑ndɨ́ véxi. 5Te duha ta yǎha‑ndɨ́ véxi, núú cánìha ñáyiu xii‑ndɨ́, núú chíhí ñàhá‑yu vecaá, núú cuàá ndeé ñáhá ñǎyiu xii‑ndɨ́ xǐcuèhé ñáhǎ‑yu, te ío ndòho‑ndɨ́ quídé‑ndɨ̌ chìuⁿ Yá Ndiǒxí, te áma xìdí‑ndɨ́ te áma ñá túú xìdí‑ndɨ́, te áma nìhí‑ndɨ́ sá xéxí‑ndɨ̌ te áma ñá túú nìhí‑ndɨ́. 6Te quìde ndáá‑ndɨ́ ndécú‑ndɨ̌, te cùtnuní váha iní‑ndɨ́ nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, te quìde cahnu iní‑ndɨ́ cuěi nándɨ quìde ñaha ñáyiu xii‑ndɨ́, te cùndahú iní‑ndɨ́ tnàha ñáyiu‑ndɨ́, te quìde‑ndɨ́ nchaa sá vǎha nàcuáa chìndee ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑ndɨ́, te ìó ndisa iní‑ndɨ́ cúú ìní‑ndɨ́ cue tnàha ñáyiu‑ndɨ́. 7Te dànehé‑ndɨ́ ñáyiu mee‑ni tnǔhu ndáá, te nchaa chìuⁿ quide‑ndɨ́ te quìde‑ndɨ́ nàcuáa chìndee ñaha Yá Ndiǒxí xii‑ndɨ́, te cuèndá sá quídé ndǎá‑ndɨ́ ndécú‑ndɨ̌ nǔu xíǎⁿ nìhí ndéé‑ndɨ̌ dáquèe tɨ́hú‑ndɨ̌ nchaa sá cuèhé sá dúhá. 8Te dava ñáyiu quìde nínu ñàhá‑yu xii‑ndɨ́, te davá‑yu tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑ndɨ́, te davá‑yu xǐcáháⁿ váha‑yu cuèndá‑ndɨ́ te davá‑yu xǐcáháⁿ cuèhé‑yu, te davá‑yu càchí‑yu sá dándàhú‑ndɨ́ ñáyiu dico ñá ndàá chi càháⁿ ndáá‑ndɨ́. 9Te davá‑yu càchí‑yu sá ñà túú xìní‑yu ná ñáyiu cùu‑ndɨ́, te davá‑yu càchí‑yu sá xìní‑yu yoo cùu‑ndɨ́, te davá‑yu cuìní‑yu cahni ñàhá‑yu xii‑ndɨ́ dico vátá cáhní ñàha‑gá‑yu chi ndècu‑ni‑ndɨ́. Te ío ndòho‑ndɨ́ ndécú‑ndɨ̌ ichi Yá Ndiǒxí, te cuěi ndòho‑ndɨ́ dico ñá túú cùu‑xi sá cùú‑ndɨ́. 10Te cuěi ndɨ̀hú iní‑ndɨ́ dico ñá túú dàña ndeé‑ndɨ́ sá cúdɨ̌ɨ́ ìní‑ndɨ́, te cùu‑ndɨ́ cue tée ndàhú dico sànu ichi‑ndɨ́ vài ñáyiu ichi Yá Ndiǒxí cuèndá ngúndecu váha‑yu sá cuèndá‑gá, te cuěi ñá túú nǎ ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́ dico ñá túú nǎ cúmǎní xii‑ndɨ́. 11Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Còrintú ío cùu iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo, te nɨ yùhu nɨ iní‑ndɨ́ càháⁿ‑ndɨ́ nchaa tnúhu càháⁿ‑ndɨ́ sá cúú‑xí‑ndó. 12Te nchúhú chi nɨ yùhu nɨ iní‑ndɨ́ cúú ìní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo, dico nchòhó chi ñá túú dùcaⁿ quide‑ndo sá cúú‑xí‑ndɨ̌. 13Te yúhú càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ tée cùu tátá òré càháⁿ ndɨhɨ‑dé cue déhe‑dé sá nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó cùu iní ñáhá‑ndó xìi‑ndɨ́ dàtná quídé mèe‑ndɨ́ cúú ìní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo. 14Te cue ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú, te vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndo ndɨhɨ́‑yu cada‑ndo dàtná xǐquidé‑yu, chi dɨ̀ɨⁿ cuu nchaa sá vǎha te dɨ̀ɨⁿ cuu nchaa sá cuèhé sá dúhá, te ñúmí nchǐcanchii ndɨhɨ niú chi ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa sá vǎha ndɨhɨ nchaa sá cuèhé sá dúhá chi ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi. 15Te dɨu‑ni ducaⁿ ñà túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ sácuíhná, te dɨu‑ni ducaⁿ ñǎ túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑gá. 16Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá tucu‑xi cùu vehe Yá Ndiǒxí ndɨhɨ nchaa sá càchí ñáyiu cùu ndióxí ní cadúha cue tée ñuyíú‑a, chi vá cúú quɨ̀hɨ ni ɨɨⁿ xíǎⁿ xɨtɨ́ vehe‑gá. Te nchoo cùu‑o datná vehe Yá Ndiǒxí Yaá ndécú tǔu andɨu, chi mee‑gǎ càchí‑gá núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: Yúhú vá cúmǎní cundecu‑í ndɨhɨ́‑yu nděni ní cuu na cùndecú‑yu, te dɨu‑ni yúhú cuu‑í Ndiǒxǐ‑yu, te mèé‑yu cuú‑yu ñáyiu cùu cuendá‑í. Duha càchí‑gá núú tùtú‑gá. 17Te xíǎⁿ nǔu càchí tucu‑gá ɨngá xichi núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: Chí tá quèe tnuú nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑í, te vá cání ìní‑ndó càda‑ndo ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te ducaⁿ te queheⁿ cuèndá ñáhà‑í xii‑ndo, 18te yúhú cuu‑í Tǎtá‑ndó, te nchòhó cuu‑ndo cuè déhe ducuⁿ‑í, ndɨhɨ cue déhe yoco‑ǐ, duha càháⁿ yúhú Yaá ío càhnu cuu. Duha càchí‑gá núú tùtú‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\