2 CORINTIOS 9

1Te cuèndá sá ngǎutnàha sá cúú‑xí cuè ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi cachí tnúhu‑í xii‑ndo nǔú tùtú‑a nàcuáa cada‑ndo, 2chi sa cùtnuní iní‑í sá ǐo cuìní‑ndó chìndee‑ndó‑yu. Te ducaⁿ‑ni ǐo váha càháⁿ‑í cuèndá‑ndó nǔú ñǎyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Macèdoniá, te xǎhaⁿ‑ǐ xií‑yu sá nchòhó ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Acǎyá sa ní cuu ɨɨⁿ cuíá ducaⁿ cuìní‑ndó càcáⁿ tnáhá‑ndó sǎ cúú‑xí cuè ñáyiu ndàhú ndécú ìchi‑gá. Te vài cue ñáyiu distrìtú Macèdoniá cuìní‑yu cacáⁿ tnáhǎ‑yu sá cúú‑xí cuè ñáyiu ndàhú ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá nǐ níhǐ‑yu tnúhu sá nchòhó ío cuìní‑ndó dùcaⁿ cada‑ndo. 3Te cuèndá sá sání ìní‑ndó càda‑ndo xíǎⁿ tendaha‑ǐ cue tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú quixi‑güedé núú ndécú‑ndó cuèndá dàtúha ñaha‑güedě xii‑ndo, cuèndá sá vǎ quéé ndèhnde‑í núú ñǎyiu sá nì cáháⁿ váha‑í cuèndá‑ndó, te ducaⁿ cùndecu túha ndisa‑ndo dàtná sa ní cáháⁿ‑í núǔ‑yu. 4Chi na cuáháⁿ ndèé quixi‑í ndɨhɨ ɨɨⁿ ǔú cue ñáyiu distrìtú Macèdoniá núú ndécú‑ndó te quiní‑yu sá ñà túú ndècu túha‑ndo, te cucahaⁿ núù‑í núǔ‑yu sá nì cáháⁿ váha‑í cuèndá‑ndó te núu ñá túú ndècu túha‑ndo, te tnàhá‑ndó cùcahaⁿ núú‑ndó. 5Te xíǎⁿ nǔu ní sani iní‑í sá vǎha‑gá codonùu cue tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú quixi coto ñaha‑güedě xii‑ndo cuèndá chindee ñàha‑güedé tacá sá nǐ sani iní‑ndó càcáⁿ tnáhá‑ndó cuèndá sá cúndècu túha‑xi, te cuu‑xi dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ nǐ quene cuu iní méé‑ndó càcáⁿ tnáhá‑ndó sǎ cúú‑xí cuè tnaha ñáyiu‑ndo. Te ducaⁿ te vá yǒo cani iní‑xi quesàhá‑yu sá nchǔhú ní quide yica‑ndɨ̌ ducaⁿ nǐ sacáⁿ tnáhá‑ndó. 6Te nchòhó sa xìní‑ndó sǎ ñǎyiu na chìhi vai tatá te vài nɨñɨ́‑yu cùu, te cue ñáyiu na chìhi sacú tatá te sacú nɨñɨ́‑yu cùu. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu sàcáⁿ tnáhá sǎ cúú‑xí tnàha ñáyiú‑yu. 7Te ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo càcáⁿ tnáhá‑ndó nàcuáa quène cuu iní méé‑ndó, te ío váha cuu iní‑ndó dùcaⁿ cada‑ndo te vá cádá‑ndó cuèndá‑ni sá quídé yìca ñaha ñáyiu xii‑ndo, chi Yá Ndiǒxí cúú vǎha iní‑gá núú nchàa ñáyiu cùdɨ́ɨ́ ìní sàcáⁿ tnáhá sǎ cúú‑xí cuè tnaha ñáyiu‑xi. 8Te Yá Ndiǒxí ndacu‑gá chindee ñàha‑gá xii‑ndo nàcuáa cundecu váha‑ndo, chi dɨu‑gá cada te níhí‑ndó nchàa núú sǎ xíní ñùhu‑ndo cundecu ndɨhɨ‑ndo, te ñá túú tnàhí‑gá ná cumání xii‑ndo, te mee‑gǎ chindee ñàha‑gá xii‑ndo nǐhí‑ndó ǐo vài cundecu ndɨhɨ‑ndo cuendá ducaⁿ chìndee‑ndo cue tnaha ñáyiu‑ndo. 9Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi ɨɨⁿ xichi: Ɨɨⁿ ñáyiu ío vài sá nǐ sáñàhá‑yu xii ñáyiu ndàhú, te sá nǐ quide ñáyiu‑áⁿ nǐ cuu‑xi sá vǎha sá vǎ yǒo cùnaa. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 10Te mee Yǎ Ndiǒxí táxí‑gǎ nchaa sá cúú tàtá nchaa nchòhó ñáyiu xìtu nándɨ sá xítú cuèndá cuu sá cúú nchìto‑ndo, te dɨu‑gá cada te ío vài sá nìhí‑ndó cùndecu ndɨhɨ‑ndo, te ducaⁿ ǐo‑gá vài sá vǎha cada‑ndo sǎ cúú‑xí cuè tnaha ñáyiu‑ndo. 11Te Yá Ndiǒxí taxi‑gá vài núú sǎ cúndècu ndɨhɨ‑ndo cuendá ducaⁿ nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó vài cuáñaha‑ndo sǎ cúú‑xí tnàha ñáyiu‑ndo. Te cuèndá nchaa sá sàcáⁿ tnáhá‑ndó quèheⁿ cuendá‑ndɨ́ cuu xii tnàha ñáyiu‑ndo, te cue ñáyiu‑áⁿ ǐo ndacáⁿ táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá dúcáⁿ sàcáⁿ tnáhá‑ndó sǎ cúú‑xǐ‑yu. 12Te sá dúcáⁿ quìde‑ndo sacáⁿ tnáhá‑ndó sǎ cúú‑xí cuè ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te ñáyiu‑áⁿ ñà túú‑gǎ ná cumání xií‑yu, te ío ndacáⁿ táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ quìde‑ndo. 13Te ñáyiu‑áⁿ cutnùní iní‑yu sá nchòhó quídé‑ndó sǎ sàndáá ndisa iní‑ndó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú, te cuèndá xíǎⁿ te ñáyiu‑áⁿ chiñùhú‑yu Yá Ndiǒxí, te cuèndá sá dúcáⁿ nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó sàcáⁿ tnáhá‑ndó sǎ cúú‑xǐ‑yu ndɨhɨ sá cúú‑xí nchàa dava‑gá ñáyiu, te cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí. 14Te ñáyiu‑áⁿ cǎháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí cuèndá‑ndó, te ío cuu váha iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo cuèndá sá Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo quìde‑ndo sá vǎha sá cúú‑xǐ‑yu ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu. 15Te ío ndàcáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá nǐ taxi‑gá sá ǐo váha ndècu ndɨhɨ‑o, te ni ñǎ cútnùní iní‑ó nǎsa cunduu tnúhu cáháⁿ‑ó cuèndá sá vǎha ní taxi‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\